201504102041200919

Μ Η Ν Υ Μ Α

τοῦ Μητροπολίτου Λαρίσης καί Τυρνάβου Ἰγνατίου

πρός τούς Ἀδελφούς Χριστιανούς

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Λαρίσης καί Τυρνάβου

«Ἀναστήτω ὁ Θεός, καί διασκορπισθήτωσαν

Οἱ ἐχθροί αὐτοῦ, καί φυγέτωσαν ἀπό προσώπου αὐτοῦ οἱ μισοῦντες αὐτόν». (Ψαλμός 67 στ. 2)

    Ἀδελφοί μου,

Πιστά συνειδητά Μέλη τῆς Ἁγίας μας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὁ Ψαλμικός αὐτός στίχος, πού συμψάλλεται σήμερα μέ τόν παγχαρμόσυνο Πασχαλινόν παιᾶνα, τό «Χριστός Ἀνέστη»ἀποτελεῖ πολεμικό ἐμβατήριο. Ἐμψυχώνει τόν φοβισμένο ἀπό τίς ταπεινώσεις πού ὑπέστη καί ὑφίσταται ἑκούσια ὁ Ἀρχηγός τῆς Πίστεώς του, λαό τοῦ Θεοῦ, καί τόν ὁδηγεῖ μέ θαρραλέο φρόνημα στή μάχη κατά τοῦ διαβόλου καί τῶν ἀντίθεων δυνάμεων, κάτω ἀπό τήν ἡγεσία τοῦ ἐνδόξου Νικητοῦ τοῦ θανάτου.

Τίς πτυχές αὐτῆς τῆς μάχης, πού ἄρχισε ἀπό τά πρῶτα βήματα τῆς ἐπί γῆς παρουσίας τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καί θά διαρκέση μέχρι τά ἔσχατα, περιγράφει μέ ἐνάργεια ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης στό Βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως. Ὁ διάβολος καί οἱ συνεργοί του, τό «θηρίον» καί ὁ «ψευδοπροφήτης», θά μεθύσουν ἀπό τίς κακοπάθειες τῶν πιστῶν καί τό αἷμα τῶν δικαίων. Ἀλλά στό τέλος τό κράτος τοῦ διαβόλου θά συντριβῇ. Ἡ πόλι ἡ ἰσχυρή ἡ Βαβυλώνα ἡ μεγάλη, θά πέσῃ καί θά ἐρημωθῇ. Ὁ διάβολος, μαζί μέ τό «θηρίον» καί τόν «ψευδοπροφήτην» καί ὅλους τούς συνεργούς του, θά ῥιφθοῦν στή λίμνη τοῦ πυρός καί τοῦ θείου καί θά βασανισθοῦν αἰώνια. Καί ὁ λαός τοῦ Θεοῦ, οἱ πιστοί καί τίμιοι φίλοι τοῦ Ἀρνίου, οἱ μάρτυρες «οἱ ἐσφαγμένοι διά τόν λόγον τοῦ Θεοῦ καί διά τήν μαρτυρίαν ἥν εἶχον», καί οἱ Χριστιανοί «οἱ περιβεβλημένοι τάς στολάς τάς λευκάς», πού ἔγιναν μέτοχοι τῆς θλίψεως τοῦ Χριστοῦ καί ἐλεύκαναν τίς ψυχές τους στό αἷμα τοῦ Ἀρνίου, θά εἰσέλθουν ἔνδοξοι στήν Πόλι τήν ἁγία, τήν νέα Ἱερουσαλήμ, γιά νά λάβουν τό «ὕδωρ τῆς ζωῆς». Θέσι στή μάχη αὐτή ἔχουμε λάβει κι ἐμεῖς, ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί. Ἀνήκουμε ὅλοι στό στρατόπεδο τοῦ Ἀρνίου, τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἀπέναντί μας εὑρίσκεται «τό θηρίον». Μέ τούς βρυχηθμούς του, μέ τά χτυπήματα τῆς οὐρᾶς του, μέ τά φαρμακερά του δόντια, μᾶς ταλαιπωρεῖ, μᾶς καταπιέζει, μᾶς ποτίζει μέ θλίψεις καί πόνο. Προσπαθεῖ τό βλέπουμε, τό διαισθανόμαστε μέ κάθε τρόπο νά μᾶς πτοήσῃ, νά μᾶς ἀναγκάσῃ νά δεχθοῦμε τήν σφραγίδα τοῦ διαβόλου στά μέτωπά μας, σφραγίδα ὑποταγῆς καί δουλείας. Εἶναι σαφῆ τά σημεῖα τῶν καιρῶν πού δείχνουν αὐτό τόν ἀγῶνα ὑποτάξεώς μας στό διάβολο. Δέν θά τό ἐπιτύχῃ ὅμως, διότι εἴμαστε δυνατοί, ὄχι σάν ἄνθρωποι, ἀλλά «ἐν Κυρίῳ». Ἔχουμε ἐνδυθεῖ τήν πανοπλία τοῦ Θεοῦ.

 «Ἀναλαβόντες τόν θυρεόν τῆς Πίστεως καί τήν περικεφαλαίαν τοῦ σωτηρίου», δεχθέντες, καί τήν μάχαιραν τοῦ Πνεύματος» χειριζόμενοι, θά σταθοῦμε ὄρθιοι στό πεδίον τῆς μάχης.

Μέ τό κράτος τῆς δυνάμεως τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ θά ἀντισταθοῦμε στίς μεθοδεῖες τοῦ διαβόλου καί θά νικήσουμε τή νίκη τήν πνευματική. Μέ αὐτή τήν ἀκλόνητη πίστι στήν πνευματική νίκη τῆς Ἁγίας μας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας,

Σᾶς ἀπευθύνω τόν αἰώνιο χαιρετισμό

Χριστός Ἀνέστη

ο Μητροπολίτης σας

ο Λαρίσης και Τυρνάβου  Ιγνάτιος