24 Μαρ 2015

Χρήστος Σαλταούρας, Η Εταιρία Σκοπιά και το βιβλίο του Τωβίτ

Η  ΕΤΑΙΡΙΑ  ΣΚΟΠΙΑ  ΚΑΙ  ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ  ΤΟΥ  ΤΩΒΙΤ
            Οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά όπως και όλοι οι Προτεστάντες γενικώς δεν δέχονται το κανονικό βιβλίο του Τωβίτ ως βιβλίο της Αγίας Γραφής ! Το αρνούνται και το συκοφαντούν ως δήθεν απόκρυφο !
Παραθέτω απόσπασμα προπαγάνδας ενάντια στο βιβλίο Τωβίτ  από το χιλιαστικό βιβλίο «Ενόραση» τόμος 1 σελ. 270-275, όπως περιέχεται  στην επίσημη ιστοσελίδα των αιρετικών Χιλιαστών : (Οι υπογραμμίσεις δικές μας).
«Τωβίτ (Τωβίας). Η αφήγηση ενός θεοσεβούς Ιουδαίου από τη φυλή του Νεφθαλί, ο οποίος εξορίζεται στη Νινευή και τυφλώνεται όταν τα περιττώματα ενός πουλιού πέφτουν στα μάτια του. Στέλνει το γιο του, τον Τωβία, στη Μηδία για να εισπράξει ένα χρέος, και ο Τωβίας οδηγείται από έναν άγγελο με ανθρώπινη μορφή στα Εκβάτανα (στις Ράγες, σύμφωνα με ορισμένα χειρόγραφα). Στη διαδρομή παίρνει την καρδιά, το συκώτι και τη χολή ενός ψαριού. Συναντάει μια χήρα η οποία, αν και παντρεύτηκε εφτά φορές, παραμένει παρθένα επειδή ο Ασμοδαίος, το πονηρό πνεύμα, σκότωνε όλους τους συζύγους της τη νύχτα του γάμου τους. Με την υποκίνηση του αγγέλου, ο Τωβίας παντρεύεται την παρθένα χήρα και διώχνει το δαίμονα καίγοντας την καρδιά και το συκώτι του ψαριού. Όταν γυρίζει στο σπίτι του, αποκαθιστά την όραση του πατέρα του χρησιμοποιώντας τη χολή του ψαριού. Πολύ πιθανώς, η ιστορία γράφτηκε αρχικά στην αραμαϊκή, περίπου τον τρίτο αιώνα Π.Κ.Χ., όπως υπολογίζεται. Από τις δεισιδαιμονίες και τα λάθη που υπάρχουν στην αφήγηση, είναι εμφανές ότι δεν είναι θεόπνευστη. Μια από τις ανακρίβειες που περιέχει είναι η εξής: Η αφήγηση λέει πως, όταν ο Τωβίτ ήταν νέος, είδε την ανταρσία των βόρειων φυλών, η οποία συνέβη το 997 Π.Κ.Χ. μετά το θάνατο του Σολομώντα (Τωβίτ 1:4, 5), και επίσης ότι αργότερα εξορίστηκε στη Νινευή μαζί με τη φυλή του Νεφθαλί, το 740 Π.Κ.Χ. (Τωβίτ 1:10-13) Κάτι τέτοιο θα σήμαινε ότι ο Τωβίτ έζησε πάνω από 257 χρόνια, αλλά στα εδάφια Τωβίτ 14:1-3 (Dy) λέει ότι πέθανε σε ηλικία 102 ετών
“Βίβλος λόγων Τωβίτ, τοῦ Τωβιήλ, τοῦ ᾿Ανανιήλ….” Τωβίτ 1:1
” καὶ ὅτε ἐγενόμην ἀνήρ, ἔλαβον ῎Ανναν γυναῖκα ἐκ τοῦ σπέρματος τῆς πατριᾶς ἡμῶν καὶ ἐγέννησα ἐξ αὐτῆς Τωβίαν” Τωβίτ 1:9
Αυτό σημαίνει ότι ο υιός του Τωβιήλ=  ο Τωβίτ, γέννησε τον Τωβία. Άλλο δηλαδή πρόσωπο είναι ο Τωβίτ και άλλο ο Τωβίας !
” καὶ ὅτε ἤμην ἐν τῇ χώρᾳ μου ἐν τῇ γῇ ᾿Ισραὴλ νεωτέρου μου ὄντος, πᾶσα φυλὴ τοῦ Νεφθαλὶμ τοῦ πατρός μου ἀπέστη ἀπὸ τοῦ οἴκου ῾Ιερουσολύμων, τῆς ἐκλεγείσης ἀπὸ πασῶν τῶν φυλῶν ᾿Ισραὴλ εἰς τὸ θυσιάζειν πάσας τὰς φυλάς· καὶ ἡγιάσθη ὁ ναὸς τῆς κατασκηνώσεως τοῦ ῾Υψίστου καὶ ᾠκοδομήθη εἰς πάσας τὰς γενεὰς τοῦ αἰῶνος.  καὶ πᾶσαι αἱ φυλαὶ αἱ συναποστᾶσαι ἔθυον τῇ Βάαλ τῇ δαμάλει καὶ ὁ οἶκος Νεφθαλὶμ τοῦ πατρός μου.  κἀγὼ μόνος ἐπορευόμην πλεονάκις εἰς ῾Ιεροσόλυμα ἐν ταῖς ἑορταῖς, καθὼς γέγραπται παντὶ τῷ ᾿Ισραὴλ ἐν προστάγματι αἰωνίῳ, τὰς ἀπαρχὰς καὶ τὰς δεκάτας τῶν γεννημάτων καὶ τὰς πρωτοκουρίας ἔχων·” Τωβίτ 1: 4-6
Δεν λέγει το κείμενο ότι ο Τωβίτ “είδε την ανταρσία των βόρειων φυλών” !!! Η φράση ” πᾶσα φυλὴ τοῦ Νεφθαλὶμ τοῦ πατρός μου ΑΠΕΣΤΗ ἀπὸ τοῦ οἴκου ῾Ιερουσολύμων” δεν σημαίνει ότι υποχρεωτικά ο Τωβίτ είδε το γεγονός αυτό όταν άρχισε να γίνεται.  Αμέσως παρακάτω το κείμενο γράφει : “καὶ ΗΓΙΑΣΘΗ ὁ ναὸς τῆς κατασκηνώσεως τοῦ ῾Υψίστου καὶ ΩΚΟΔΟΜΗΘΗ εἰς πάσας τὰς γενεὰς τοῦ αἰῶνος” . Αυτό μήπως σημαίνει ότι ο Τωβίτ είδε τον Ναό του Σολομώντα να χτίζεται στις ημέρες του ;;; Ή μήπως ότι ο Ναός του Γιαχβέ ηγιάσθη την εποχή της αποστασίας των Βορείων φυλών ; Η έννοια του κειμένου είναι αυτή: Ο Τωβίτ όταν ήταν νέος πριν εξοριστεί, παρέμενε πιστός στον Γιαχβέ και έκανε επισκέψεις στον ήδη υπάρχοντα Ναό του Θεού σε αντίθεση με τους ομοφύλους του που είχαν ήδη αποστατήσει και δεν επισκέπτονταν τον Ναό.
3) Σύμφωνα με την Βίβλο της Ορθοδόξου Εκκλησίας το χωρίο  Τωβίτ 14:1-3 λέγει τα εξής : “Καί ἐπαύσατο ἐξομολογούμενος Τωβίτ.  καὶ ἦν ἐτῶν πεντηκονταοκτώ, ὅτε ἀπώλεσε τὰς ὄψεις, καὶ μετὰ ἔτη ὀκτὼ ἀνέβλεψε. καὶ ἐποίει ἐλεημοσύνας καὶ προσέθετο φοβεῖσθαι Κύριον τὸν Θεὸν καὶ ἐξωμολογεῖτο αὐτῷ.  μεγάλως δὲ ἐγήρασε· καὶ ἐκάλεσε τὸν υἱὸν αὐτοῦ καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ καὶ εἶπεν αὐτῷ· τέκνον, λάβε τοὺς υἱούς σου· ἰδοὺ γεγήρακα καὶ πρὸς τὸ ἀποτρέχειν ἐκ τοῦ ζῆν εἰμι”.
Αυτό σημαίνει ότι δεν αναφέρει πουθενά ότι  ο Τωβίτ “πέθανε σε ηλικία 102 ετών” !!! Άρα δεν υπάρχει χρονολογική αντίφαση.
4) Στο 14 κεφάλαιο του Τωβίτ αναφέρεται ότι ο Τωβίας (ο υιός του Τωβίτ) πέθανε σε ηλικία 127 ετών – “ἀπῆλθε δὲ Τωβίας μετὰ τῆς γυναικὸς αὐτοῦ καὶ τῶν υἱῶν αὐτοῦ εἰς ᾿Εκβάτανα πρὸς Ραγουὴλ τὸν πενθερὸν αὐτοῦ,  καὶ ἐγήρασεν ἐντίμως καὶ ἔθαψε τοὺς πενθεροὺς αὐτοῦ ἐνδόξως καὶ ἐκληρονόμησε τὴν οὐσίαν αὐτῶν καὶ Τωβὶτ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ.  καὶ ἀπέθανεν ἐτῶν ἑκατὸν εἰκοσιεπτὰ ἐν ᾿Εκβατάνοις τῆς Μηδίας” Τωβίτ 14: 12-14. Δεν αναφέρεται η ηλικία θανάτου του Τωβίτ στο επίσημο κείμενο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, η ηλικία θανάτου του Τωβία αναφέρεται !
5) Για τον τρόπο τώρα που ο Τωβίας εθεράπευσε τον πατέρα του και έδιωξε τον Δαίμονα……αντί άλλης απαντήσεως παραθέτω από την Καινή Διαθήκη :
”  ταῦτα εἰπὼν ἔπτυσε χαμαὶ καὶ ἐποίησε πηλὸν ἐκ τοῦ πτύσματος, καὶ ἐπέχρισε τὸν πηλὸν ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ τυφλοῦ  καὶ εἶπεν αὐτῷ· ὕπαγε νίψαι εἰς τὴν κολυμβήθραν τοῦ Σιλωάμ, ὃ ἑρμηνεύεται ἀπεσταλμένος. ἀπῆλθεν οὖν καὶ ἐνίψατο, καὶ ἦλθε βλέπων” Ιωάννης 9: 6-7
” Καὶ ἔρχεται εἰς Βηθσαϊδά. καὶ φέρουσιν αὐτῷ τυφλὸν καὶ παρακαλοῦσιν αὐτὸν ἵνα αὐτοῦ ἅψηται.  καὶ ἐπιλαβόμενος τῆς χειρὸς τοῦ τυφλοῦ ἐξήγαγεν αὐτὸν ἔξω τῆς κώμης, καὶ πτύσας εἰς τὰ ὄμματα αὐτοῦ, ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας αὐτῷ ἐπηρώτα αὐτὸν εἴ τι βλέπει.  καὶ ἀναβλέψας ἔλεγε· βλέπω τοὺς ἀνθρώπους ὡς δένδρα περιπατοῦντας.  εἶτα πάλιν ἐπέθηκε τὰς χεῖρας ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ καὶ ἐποίησεν αὐτὸν ἀναβλέψαι, καὶ ἀποκατεστάθη, καὶ ἐνέβλεψε τηλαυγῶς ἅπαντας” Μάρκος 8: 22- 25
Όπως δεν είναι δεισιδαιμονία η με πηλό θεραπεία του τυφλού από τον Ιησού, ή η σταδιακή αποκατάσταση της οράσεως, έτσι δεν είναι δεισιδαιμονία όπως πιστεύουν οι Χιλιαστές η θεραπεία και ο εξορκισμός με τους τρόπους που αναφέρει το βιβλίο του Τωβίτ ! Ο Τωβίας με την δύναμη του Θεού εθεράπευσε τον πατέρα του και έδιωξε το δαιμόνιο .