Τὰ τελευταῖα χρόνια ἔρχονται στὴ δημοσιότητα συχνὰ ­παρόμοιες εἰ­δήσεις ἀπὸ τὴν Ἀγγλία, ὅπως αὐτή:
   «Τὸ “μεγαλεῖο” τῆς ­ἀνεκτικότητας β­ιώνουν κι αὐτὴ τὴν περίοδο ἐν ­ἀ­­­­­­ναμο­νῇ Χριστουγέννων στὰ σχολεῖα τῆς χώ­ρας, ὅπου οἱ δάσκαλοι μετροῦν τὰ λόγια τους στὴν ἐξιστό­ρηση τῆς Θείας Γέν­νησης ὑπὸ τὸν φόβο μήπως καὶ προσβάλλουν τοὺς μουσουλμάνους μα­θητές! ­
Σύμφωνα μὲ τὸ BBC “ὁ ­φόβος προσ­­βολῆς τῶν ­ἀλλόθρησκων ­μα­θητῶν ἔ­­­χει ὡς ­ἀποτέλεσμα οἱ μαθητὲς στὸ ­σύνολότους νὰ μὴ ­μα­θαί­νουν τὸ ἀληθινὸ νόημα τῶν Χριστου­γέννων στὰ ­σχολεῖα”, ὅπωςγιὰ ­πα­ράδειγμα ὅ­­­τι τὰ ­Χριστούγεννα ­ση­μαίνουν τὸν ἑ­­ορτασμὸ γιὰ τὴ ­γέννησητοῦ Χριστοῦ! Μὲ ὁρισμένους δασκάλους νὰ ­θεωροῦν ἀκόμα πιὸ εὐσεβῆ μέθοδο γιὰ τὴν τήρηση τῆς πολιτικῆς ὀρθότητας στὶς σχολικὲς ­αἴθουσες τῆς πολυπολιτισμικῆς ­Ἀγγλίας τὴν ὁλοσχε­ρὴ κατάργηση τοῦ ­μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν. (…)
Ὅπως ὑ­­­ποστηρίζει ὁ Ἄγ­γλος ­δημοσιογράφος Roger Bolton στὸν ραδιοφωνικὸ ­στα­θμὸ Radio 4, “δὲν ὑπάρχει οὔτε κάποιο παιδικὸ πρόγραμμα ποὺ νὰ ἀναφέρεταισὲ θρησκευτικὰ θέματα” στὴ χώρα!» («HellasFoce»1-12-2014).    Πρέπει δυστυχῶς νὰπαραδεχθοῦμε ὅτι ὁ συνεχιζόμενος ­ἀποχρωματισμὸς τῆς ἄλλοτε «χώρας τῆςΒίβλου» ἀπὸ καθετὶ τὸ χριστιανικὸ χάριν τῶν μου­σουλ­μάνων μεταναστῶν ὁδηγεῖτὴν Ἀγ­­γλία σταδιακὰ ἀπὸ τὴν ­θρησκευτικὰ οὐ­­δέτερη στάση στὴν ­ἰσλαμοποίηση.Διότι μὲ τὴν ἁλματώδη αὔξηση τοῦ πληθυσμοῦ τῶν μουσουλμάνων ­κατοίκων τηςκαὶ τὸν θρησκευτκὸ φανατισμὸ ποὺ τοὺς διακρίνει, ἀργὰ ἢ γρήγορα αὐ­τοὶ θὰ παίζουν κυρίαρχο ρόλο στὴν ὅλη κοινωνικὴ διάρθρωση τῆς ­ὑπεροπτικῆς πρώην αὐτοκρατορίας, ἡ ὁποία ἤδη δέχεται ἀλλεπάλληλα ταπεινωτικὰ πλή­γματα. Ὁ ἀθάνατος λόγος τῆς Ἁγίας Γρα­φῆς εἶναι σαφέστατος: «Ὁ Θεὸς ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται» (Ίακ. δ΄ 6)!
Ορθόδοξο Περιοδικό “Ο ΣΩΤΗΡ”