Ετικέτες ‘δευτέρα παρουσία’

2 Items

Η Δευτέρα Παρουσία και τα σημεία αυτής

by

π. Βασίλειος Μπάμιας Είπαν ποτέ οι μαθηταί προς τον Κύριον. Είπε ημίν… τί το σημείων της σης παρουσίας και της συντέλειας του αιώνος; Και αποκριθείς ό Ιησούς είπεν αύτοίς: «Βλέπετε μη τις υμάς πλανήση’ πολλοί γάρ έλεύσονται επί τω ονόματι μου λέγοντες, εγώ ειμί ό Χριστός, (καθώς σήμερον οι ψευδόχριστοι χιλιασταί και λοιποί όμοφρονούντες ζητούν […]

Προφητεία Αγίου Εφραίμ του Σύρου για τη Β’ παρουσία του Κυρίου

by

του Οσίου Εφραίμ του Σύρου Ο των όλων Θεός έρχεται κρίναι ζώντας και νεκρούς… Και θα ανοιχθούν τα φοβερά εκείνα βιβλία, όπου είναι γραμμένα και τα έργα μας και λόγοι και οι πράξεις μας, τα οποία είπαμε και επράξαμε εις αυτήν την ζωήν, δηλαδή οι διαλογισμοί και τα ενθυμήματα, για τα οποία θα αποδώσουμε λόγον […]