Κηρύγματα

16 of 1238 items

Κυριακὴ τῶν Βαΐων( ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ : Ἰωάν. ιβ΄ 1-18  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ: Φιλιπ. δ΄ 4-9)-Κηρύγματα.

by web_admin _inaa.gr

1. Schmemann Alexander (Protopresbyter (1921-1983)) Τὸ Σάββατο τοῦ Λαζάρου, ἀπὸ λειτουργικῆς πλευρᾶς, εἶναι τὰ προεόρτια τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων – τῆς Εἰσόδου τοῦ Κυρίου μας στὰ Ἱεροσόλυμα. Καὶ οἱ δύο αὐτὲς γιορτὲς ἔχουν ἕνα κοινὸ θέμα: τὸ θρίαμβο καὶ τὴ νίκη. Τὸ Σάββατο τοῦ Λαζάρου ἀποκαλύπτει τὸν Ἐχθρό, δηλαδὴ τὸ Θάνατο· ἡ Κυριακὴ τῶν Βαΐων […]

Κυριακή Δ’ Νηστειών (Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος) ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ :Μάρκ. θ΄ 17-31  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ: Ἑβρ. ς΄ 13-20- Κηρύγματα.

by web_admin _inaa.gr

1. Πίστη, νηστεία, προσευχή «Ἂν μπορεῖς νὰ πιστέψεις, μπορεῖς τὰ πάντα» Ἕνα οἰκογενειακὸ δράμα ξετυλίχθηκε μπροστὰ στὰ μάτια μας στὸ σημερινὸ Εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα: Ἕνας πατέρας ἔφερε στὸν Κύριο τὸν σεληνιαζόμενο γιό του. Οἱ μαθητὲς δὲν εἶχαν κατορθώσει νὰ τὸν θεραπεύσουν. Ἀπελπισμένος ἀπὸ ὅποια ἄλλη βοήθεια ἀπευθύνεται τώρα σ᾿ Ἐκεῖνον: –«Εἴ τι δύνασαι, βοήθησον ἡμῖν σπλαγχνισθεὶς […]

Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως.( ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ:  Μάρκ. η΄ 34 – θ΄ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ:Εβρ. δ΄14-16, ε΄1-6)-Κηρύγματα.

by web_admin _inaa.gr

1. Schmemann Alexander (Protopresbyter (1921-1983)) Ἀπὸ τὰ παμπάλαια χρόνια, τὸ βράδυ τοῦ Σαββάτου τῆς τρίτης ἑβδομάδος τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ὁ σταυρὸς μεταφέρεται στὸ κέντρο τοῦ ναοῦ, καὶ ὁλόκληρη ἡ ἀκόλουθη ἑβδομάδα εἶναι γνωστὴ ὡς ἑβδομάδα τοῦ Σταυροῦ. Ξέρουμε πὼς ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ ἀποτελεῖ μιὰ προετοιμασία γιὰ τὴ Μεγάλη Ἑβδομάδα, τότε ποὺ ἡ Ἐκκλησία θὰ ἀνακαλέσει […]

Κυριακή Β΄ Νηστειών (Αγίου Γρηγορίου Παλαμά) ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ: Μάρκ. β΄ 1-12 και ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ: Ἑβρ. α΄ 10 – β΄ 3. -Κηρύγματα.

by web_admin _inaa.gr

1. Σ’ ἕνα σπίτι στήν Καπερναούμ Ἐπαινετὴ ἐπιμονὴ Στὸ σημερινὸ εὐαγγελικὸ Ἀνάγνωσμα ἀκούσαμε τὴ θεραπεία τοῦ παραλυτικοῦ τῆς Καπερναούμ. Ὁ Κύριος δίδασκε σ᾿ ἕνα σπίτι, καὶ πλήθη λαοῦ εἶχαν συρρεύσει ἐκεῖ. Τότε ἔφεραν ἕναν παράλυτο πάνω σὲ φορεῖο τέσσερις φίλοι του, ἀλλὰ δὲν μποροῦσαν νὰ πλησιάσουν τὸν Κύριο.   Ὁ κόσμος δὲν εἶχε τὴ διάθεση […]

Ο καθηγητής Δημήτριος Τσελεγγίδης για την Κυριακή της Ορθοδοξίας.

by web_admin _inaa.gr

  Τήν πρώ­τη Κυ­ρια­κή τῶν Νη­στει­ῶν τῆς Μ. Τεσ­σα­ρα­κο­στῆς, ἡ Ἐκ­κλη­σί­α μας ἑ­ορ­τά­ζει τήν Ἀ­να­στή­λω­ση τῶν εἰ­κό­νων της (843). Στήν Ἀ­να­στή­λω­ση αὐ­τή, ἡ Ἐκ­κλη­σί­α μας βλέ­πει τήν συμ­πυ­κνω­μέ­νη καί ἀ­λά­θη­τη ἔκ­φρα­ση τῆς ταυ­τό­τη­τάς της. Βλέ­πει δη­λα­δή τήν ταυ­τό­τη­τά της, ὡς βι­ω­μέ­νη ἀ­λή­θεια καί Ἁ­γι­ο­πνευ­μα­τι­κή ζω­ή, στά εἰ­κο­νο­γρα­φη­μέ­να πρό­σω­πα τό­σο τῆς Θε­αν­θρώ­πι­νης Κε­φα­λῆς της, ὅ­σο καί […]

Κυριακή Α΄ Νηστειών (Ορθοδοξίας)ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ: Ἰω. α΄ 44-52 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ: Ἑβρ. ια΄ 24-26, 32-40 – Κηρύγματα.

by web_admin _inaa.gr

1. Anthony Bloom (Metropolitan of Sourozh (1914- 2003)) Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Γιορτάζουμε σήμερα, ὅπως κάθε χρόνο στό τέλος τῆς πρώτης ἑβδομάδας τῆς Σαρακοστῆς, τήν Πανήγυρη καί τόν Θρίαμβο τῆς Ὀρθοδοξίας. Καί πρέπει, κάθε χρόνο, νά θυμόμαστε τί σημαίνει αὐτή ἡ ἡμέρα, ὄχι μοναχά ὡς ἕνα γεγονός […]

Scroll Up