Πατερικά Κείμενα

16 of 1308 items

Απέναντι του Παραδείσου – Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης – Κυριακή της Τυρινής.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Ἅγιος Σιλουανός ὁ Αθωνίτης. Ὁ Ἀδάμ, ὁ πατέρας τῆς οἰκουμένης, ἐγνώριζε στόν Παράδεισο τή γλυκύτητα τῆς θείας ἀγάπης. Ἔτσι, μετά τήν ἔξωσή του ἀπό τόν Παράδεισο γιά τό ἁμάρτημά του, ἐγκαταλειμμένος ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, θλιβόταν πικρά καί ὀδυρόταν μέ βαθεῖς στεναγμούς. Ὅλη ἡ ἔρημος ἀντηχοῦσε ἀπό τούς λυγμούς του. Ἡ ψυχή του βασανιζόταν […]

Ὁμιλία περὶ τῆς ἀληθοῦς ἐλευθερίας.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Ἅγιος Νεκτάριος (Ἐπίσκοπος Πενταπόλεως) Ὁ ἄνθρωπος, πλασμένος γιὰ νὰ εἰκονίζη μικρογραφικῶς ἐπὶ τῆς γῆς τὴν ἀπειρομεγέθη εἰκόνα τοῦ θείου Δημιουργοῦ, ἦταν ἀπαραίτητο νὰ εἶναι προικισμένος μὲ τὶς ἰδιότητες τοῦ Θεοῦ, ὥστε νὰ ἔχη τὴν ἀναφορὰ του σ’ Αὐτόν. Ὡς εἰκόνα τοῦ Θεοῦ ὁ ἄνθρωπος ἔπρεπε νὰ εἶναι ὂν αὐτοσυνείδητον, ἐλεύθερον, καὶ αὐτεξούσιον, διότι ὂν χωρὶς […]

Ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν Θεὸ.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής. Ἐκεῖνος ποὺ πιστεύει στὸν Κύριο φοβᾶται τὴν κόλαση· ὅποιος φοβᾶται τὴν κόλαση ἐγκρατεύεται ἀπὸ τὰ πάθη· αὐτὸς ποὺ ἐγκρατεύεται ἀπὸ τὰ πάθη ὑπομένει τὶς θλίψεις· αὐτὸς ποὺ ὑπομένει τὶς θλίψεις θὰ ἀποκτήσει τὴν ἐλπίδα στὸν Θεό· ἡ ἐλπίδα στὸν Θεὸ χωρίζει τὸν νοῦ ἀπὸ κάθε ἐμπαθῆ προσκόλληση στὰ γήινα· καὶ ὅταν […]

Ὅταν κρίνετε στὶς πύλες σας…

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Ἅγιος Ἰγνάτιος Brianchaninov (Ἐπίσκοπος Καυκάσου καί Μαύρης Θάλασσας) Ὅταν κρίνετε στὶς πύλες σας, νὰ δέχεστε μόνο τὴν ἀλήθεια, ποὺ φέρνει τὴν εἰρήνη… καὶ νὰ μὴν ἀγαπᾶτε τὸν ψεύτικο ὅρκο…», λέει ὁ παντοκράτορας Κύριος» (1). «πύλες»: Εἶναι οἱ πύλες τῆς ψυχῆς, μέσ’ ἀπὸ τὶς ὁποῖες μπαίνουν σ’ αὐτὴν οἱ διάφορες σκέψεις καὶ ἐντυπώσεις. «σας»: Αὐτὲς οἱ […]

Οἱ κακὲς ἕξεις καὶ ἡ θεραπεία τους.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης.  Α’. Ἐξέτασε, ἀδελφέ, τὶς κακὲς ἕξεις καὶ συνήθειες, ποὺ ἀπόκτησες μὲ τὴ ζωὴ ποὺ ἔκανες ἂν εἶναι παλιές, χρειάζεται περισσότερος κόπος, γιὰ νὰ καταστραφοῦν, ἂν εἶναι καινούργιες λιγότερος· ὅπως ἕνα παλιὸ καὶ ἕνα μεγάλο δένδρο, περισσότερο κόπο χρειάζεται, γιὰ νὰ κοπεῖ καὶ νὰ ξεριζωθεῖ ἀπὸ ἕνα νέο καὶ μικρό. Β’. Ἐξέτασε […]

Τὸ ἀλφαβητάρι τῆς ἀρετῆς.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος. Ἄ ρχιζε πάντα ἀπ’ τὸ Θεὸ καὶ πάντα τελείωνε μαζί του Β ίου τὸ κέρδος εἶν’ αὐτό: τὴ μέρα σου καλὰ νὰ τελειώνεις Γ νώριζε ὅλα τὰ καλὰ ἔργα τῶν δικαίων Δ εινὸν τὸ νὰ πεινάει κανείς, μὰ φοβερότερος ὁ πλοῦτος ὁ παράνομος Ε ὐεργετεῖς; Μάθε λοιπὸν πὼς τὸ Θεὸ μιμεῖσαι. […]

Scroll Up