Αναρτήσεις από 9 Ιουλίου, 2024

4 Items

Τὰ ὄπλα μας ἐνάντια στὸν φόβο.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς, Ἐπίσκοπος Ἀχρίδος. «Καὶ ποιήσετε πάντα τὰ δικαιώματά μου καὶ πάσας τὰς κρίσεις μου καὶ φυλάξεσθε καὶ ποιήσετε αὐτὰ καὶ κατοικήσετε ἐπὶ τῆς γὴς πεποιθότες» (Λευϊτικὸν ΚΕ΄25,18,26,5) Γιὰ ποιὸ λόγο ὅλοι οἱ λαοὶ εἶναι φοβισμένοι; Τί φοβοῦνται οἱ λαοὶ στὴ γῆ; Τί φοβᾶται ὁ ἄνθρωπος στὴν γῆ; Ὁ ἕνας λαὸς φοβᾶται τὸν ἄλλο […]

Ὁ χρόνος τῆς ζωῆς μας.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς. Οἱ χριστιανοὶ ζοῦν «ἐν σοφίᾳ», ἐὰν ζοῦν κατὰ τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ Ὁποῖος εἶναι «ἡ σοφία τοῦ Θεοῦ» (A΄ Κόρ. 1. 24,30). Ἔξω ἀπ’ Αὐτὸν ὑπάρχει «ἡ τῶν ἀφρόνων ἀνθρώπων ἀγνωσία» (Α’ Πέτρ. 2. 15). Ὁτιδήποτε δὲν εἶναι ἀπὸ τὸν Χριστό, ὁ Ὁποῖος εἶναι ἡ μόνη καὶ ἀληθινὴ καὶ […]

Παιδιὰ φρόνιμα ἢ παιδιὰ μὲ ἀνώτερο φρόνημα;

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος.  Ἡ νεολαία, ἀσφαλῶς, εἶναι ὅ,τι πολυτιμότερο ἔχει ὁ κόσμος μας. Τὸ αὔριο, ἡ ἐλπίδα, ἡ προοπτική του. Ἀπ’ αὐτὴν ἐξαρτῶνται τὰ πάντα. Ἀπ’ τὴν ὅποια πορεία της ἡ κοινωνία μας θὰ εἶναι αὐτὴ ἢ ἐκείνη.   Γι’ αὐτὸ καὶ ὅλοι ἔχουν στραμμένα τὰ βλέμματα πάνω της. Παρατηροῦν τὴν κάθε της κίνηση, τὴν […]

Ἀμέριμνος χριστιανικὴ πορεία.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.   Ὁ ἄνθρωπος, ποὺ θέλει νὰ ἀκολουθήσει στὴ ζωὴ του τὸ δρόμο τοῦ Θεοῦ, πρέπει νὰ εἶναι πολὺ προσεκτικὸς στὸ σοβαρὸ θέμα τῶν βιοτικῶν μεριμνῶν. Νὰ μὴ αἰχμαλωτίζεται ἀπὸ τὸ πάθος τῆς πλεονεξίας, τὸ ὁποῖο δημιουργεῖ συν­εχῶς νέες μέριμνες. Νὰ μὴ καταπονεῖται ἀπὸ ποικίλες σκέψεις καὶ ἀδιάκοπες προσπάθειες, ἀλλὰ νὰ […]