Χρήστος Σαλταούρας.

«ΕΝ ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος.   Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν Θεόν.  πάντα δι’ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἓν ὃ γέγονεν» Ιωάννης 1:1-3.

Μεγάλες αλήθειες μας αποκαλύπτει ο θεόπνευστος Ευαγγελιστής Ιωάννης στην εισαγωγή του Ευαγγελίου του, του πλέον θεολογικού Ευαγγελίου από τα τέσσερα. Ο αγαπημένος μαθητής του Κυρίου Ιησού Χριστού μας ομιλεί για τον Λόγο του Θεού. Για τον Υιό του Θεού, για το δεύτερο Πρόσωπο της Αγίας Τριάδος.

Μας αποκαλύπτει ότι ο Λόγος του Θεού «ΕΝ ἀρχῇ ἦν», ήταν στην αρχή, υπήρχε από την αρχή, δεν δημιουργήθηκε στην αρχή αλλά ΗΤΑΝ στην αρχή ! Συνεπώς ο Λόγος δεν είναι δημιούργημα του Πατρός όπως φρονούν  διάφοροι αντιτριαδίτες οι οποίοι ακολουθούν τις κακοδιδασκαλίες του αρχαίου αιρετικού Άρειου. Ο Άρειος δίδασκε ότι δήθεν ο Λόγος του Θεού ότι είναι κτίσμα, ότι είχε αρχή ! Η Γραφή αντιθέτως λέγει ότι ο Λόγος υπήρχε ήδη στην αρχή – «ΕΝ ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος,…..  Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν Θεόν». Επίσης η Γραφή αναφέρει ότι ο Υιός του Θεού «μήτε ἀρχὴν ἡμερῶν μήτε ζωῆς τέλος ἔχων…» Εβραίους 7:3. Όλα τα δημιουργήματα έχουν αρχή ημερών, ξεκίνησαν κάποτε να υπάρχουν, δεν υπήρχαν πάντα. Αντιθέτως με τον Υιό και Λόγο του Θεού ο οποίος δεν έχει αρχή ημερών ! Όπως ο Πατήρ δεν έχει αρχή ημερών ομοίως και ο Υιός δεν έχει αρχή ημερών.

Α Ιωάννου 2:13 « γράφω ὑμῖν, πατέρες, ὅτι ἐγνώκατε τὸν ἀπ᾿ ἀρχῆς». Ο Χριστός ονομάζεται από τον Ιωάννη στην πρώτη καθολική του επιστολή, «Ο ἀπ᾿ ἀρχῆς», δηλαδή αυτός που υπάρχει ήδη από την αρχή !

Πολλοί αιρετικοί παρερμηνεύουν το εδάφιο Αποκάλυψη 3:14 στο οποίο ο Υιός του Θεού ονομάζεται «ἡ ἀρχὴ τῆς κτίσεως τοῦ Θεοῦ» ! Το εδάφιο δεν λέγει ότι ο Υιός έχει αρχή, αλλά ότι είναι η ΑΡΧΗ, η δημιουργική αρχή του Θεού.  Η λέξη ΑΡΧΗ σημαίνει και δύναμη – εξουσία. Για παράδειγμα αναφέρεται στο βιβλίο της Εσθήρ στην Παλαιά Διαθήκη σχετικά με τον κακοήθη Αμάν ότι, «ἐπετήδευσε τῆς ἀρχῆς στερῆσαι ἡμᾶς καὶ τοῦ πνεύματος» Εσθήρ 8:12μ (Εβδομήκοντα). Ο Αμάν επεχείρησε να στερήσει από τον Πέρση Βασιλέα την εξουσία και την δύναμη.  Αυτό σημαίνουν οι λέξεις ΑΡΧΗ και ΠΝΕΥΜΑ στο εν λόγω εδάφιο.

«ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν» μας λέγει ο Ιωάννης. Αυτό σημαίνει ότι ο Λόγος είναι διαφορετικό Πρόσωπο από τον  Θεό Πατέρα. «καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος» προσθέτει ο Ευαγγελιστής. Δηλαδή ο Θεός Λόγος και ο Θεός Πατήρ είναι δύο διακριτά θεία Πρόσωπα και όχι προσωπεία – εκφάνσεις του ενός Θεού όπως φρονούν  διάφοροι  άλλοι αντιτριαδίτες οι οποίοι ακολουθούν τις κακοδιδασκαλίες του αρχαίου αιρετικού Σαβελλίου. Ο Σαβέλλιος υποστήριζε ότι ο Ένας Θεός έχει διάφορα προσωπεία, παρουσιάζεται πότε ως Πατέρας, πότε ως Υιός- Λόγος και πότε ως Άγιον Πνεύμα !

Και τώρα θα έρθουμε να εξετάσουμε υπό το πρίσμα της Αγίας Γραφής  μία ακόμη αναφορά του Ιερού Ευαγγελιστού Ιωάννου.

«πάντα δι’ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἓν ὃ γέγονεν» Ιωάννης 1:3.

Τα ΠΑΝΤΑ δημιουργήθηκαν ΔΙΑ του Λόγου του Θεού. Χωρίς τον Λόγο τίποτα από ότι έχει δημιουργηθεί δεν έγινε ! Ο Ευαγγελιστής τονίζει και υπερτονίζει θα λέγαμε το γεγονός ότι τίποτα απολύτως δεν έχει δημιουργηθεί χωρίς τον Λόγο του Θεού. Είναι σαφές, σαφέστατο αυτό που γράφει ο Ιωάννης. Όχι μόνο λέγει ότι «πάντα δι’ αὐτοῦ ἐγένετο», αλλά συμπληρώνει ότι «χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἓν ὃ γέγονεν» ! Τίποτα απολύτως δεν δημιουργήθηκε χωρίς τον Λόγο !

Να δούμε όμως τι αναφέρει αλλού η Γραφή και συντρίβει την προπαγάνδα διαφόρων αντιτριαδιτών (πχ. Ψευδομαρτύρων του Ιεχωβά) :

« Οὕτω λέγει Κύριος (יְהוָה֙ – Γιαχβέ) ὁ λυτρούμενός σε καὶ ὁ πλάσσων σε ἐκ κοιλίας· ἐγὼ Κύριος (יְהוָה֙) ὁ συντελῶν πάντα, ἐξέτεινα τὸν οὐρανὸν μόνος (לְבַדִּ֔י = μόνος μου) καὶ ἐστερέωσα τὴν γῆν» Ησαΐας 44:24 (Εβδομήκοντα βλέπε και Εβραϊκό).

« ΕΞΟΜΟΛΟΓΕΙΣΘΕ τῷ Κυρίῳ (יהוָ֣ה), ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ·   ἐξομολογεῖσθε τῷ Θεῷ τῶν θεῶν, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ·   ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ τῶν κυρίων, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ·   τῷ ποιήσαντι θαυμάσια μεγάλα μόνῳ (לְבַדּ֑וֹ= μόνος του), ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ·   τῷ ποιήσαντι τοὺς οὐρανοὺς ἐν συνέσει, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ·   τῷ στερεώσαντι τὴν γῆν ἐπὶ τῶν ὑδάτων, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ·   τῷ ποιήσαντι φῶτα μεγάλα μόνῳ, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ·   τὸν ἥλιον εἰς ἐξουσίαν τῆς ἡμέρας, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ·   τὴν σελήνην καὶ τοὺς ἀστέρας εἰς ἐξουσίαν τῆς νυκτός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ» Ψαλμός 135 (136): 1-9 (Εβδομήκοντα βλέπε και Εβραϊκό).

Σύμφωνα με την Γραφή ο Γιαχβέ, ο Αληθινός Θεός δηλαδή, ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ «ἐξέτεινε τὸν οὐρανὸν» και εποίησε «θαυμάσια μεγάλα» και «φῶτα μεγάλα» ! Τι έχουν να ειπούν τώρα οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά και οι λοιποί αντιτριαδίτες ; Ο Γιαχβέ δημιούργησε τον ουρανό και τα άστρα μόνος του ή δια του Υιού – Λόγου ;;; Πως συμβιβάζεται η φράση του Γιαχβέ που αναφέρει ο Προφήτης, «ἐξέτεινα τὸν οὐρανὸν μόνος», με την φράση του Ευαγγελίου «πάντα δι’ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἓν ὃ γέγονεν» ;;;

Η Αγία Τριάδα είναι ο Ένας Θεός. Ο Γιαχβέ είναι Τριαδικός. Ο Πατήρ δια του Υιού εν Αγίω Πνεύματι δημιούργησε τα πάντα.

ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ