Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.

Είναι λυπηρό Κληρικοί και λαϊκοί θεολόγοι να αμφισβητούν το Άγιον Φως και το χείρον τούτου να ειρωνεύονται τη συντριπτική πλειοψηφία των Ορθοδόξων Χριστιανών που πιστεύουν στο θαύμα τούτο.

 Ιδού τι γράφει ο Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος, ο μεγάλος αυτός Γέροντας της εν Χριστώ αγάπης και ομολογίας,  για το για το Άγιο Φως κατά το Άγιο και Μεγάλο Σάββατο : ‘’Ο κλήρος περιήλθε λιτανεύων  μετά ψαλμωδιών τρις το Άγιον Κουβούκλιον· μετά δε την λιτανείαν απεσφραγίσθη η θύρα του Ιερού Κουβουκλίου, ο δε Πατριάρχης απεκδυθείς τα αρχιερατικά άμφια και  φέρων μόνον στιχάριον εισήλθεν εις τον Πανάγιον Τάφον’’*.

 Κατόπιν όπως σημειώνει ‘’ηρεύνησαν Αυτόν μη φέρη μεθ’ εαυτού πυρεία. Εισελθών ανέγνωσε γονυπετής προ του Παναγίου Τάφου ευχήν δεόμενος, ίνα το ένδοθεν του Αγίου Τάφου διανεμηθησόμενον φως είη τοις μετ’ ευλαβείας αυτό λαμβάνουσιν χαρίτος περιεκτικόν’’.

 Παρεπόμενα της αντιεκκλησιαστικής ειρωνίας και πολεμικής όσων αμφισβητούν το θαύμα του Αγίου Φωτός είναι και η άρνησή τους ότι, το ‘’διανεμηθησόμενον φως είη τοις μετ’ ευλαβείας αυτό λαμβάνουσιν χαρίτος περιεκτικόν’’.

 Και συνεχίζει ο Γέροντας Φιλόθεος ως ακολούθως : ‘’Ήδη βαθεία σιγή διαδέχεται τους προ μικρού τας αχανείς του Ναού διαστάσεις δονούντας αλαλαγμούς· αγωνία άρρητος καταλαμβάνει σύμπαντας τους όχλους των προσκυνητών. Μόλις λεπτά τινά παρέρχονται, και αίφνης βοή συμμιγής, ή ιαχή ουρανομήκης συνταράσσει τα νεύρα ακόμα, σείουσα τους θόλους του Ναού… Είναι η θεσπέσια γλυκύτατη φωνή· Το Άγιο Φως! Και ιδού αληθώς μεταδίδεται παρά του Πατριάρχου το Άγιο Φως, εν πυρσοίς αργυροίς εξ αμφοτέρων των οπών του Ιερού Κουβουκλίου. Και εκ μεν της δεξιάς οπής παραλαμβάνει αυτό προνομιούχος τις οικογένεια εντοπίων Ορθοδόξων και το Άγιον Βήμα ένθα διανέμεται εις τα πλήθη υπό του Σκευοφύλακος του Παναγίου Τάφου· εκ δε της αριστεράς οπής παραλαμβάνουν αυτό οι Αρμένιοι, οι Κόπται, οι Συριάνοι (Ιακωβίται) και μετακομίζοντες εις τα εντός του Ναού παρεκκλήσιά των διανέμουσιν εις τους λαούς των. Οι ήχοι των κωδώνων, των βαρυγδούπων σημάντρων και των αλαλαγμών του απείρου πλήθους χαιρετίζουσι χαρμοσύνως το Άγιο Φως, όπερ εκ ακαρεί διαδίδεται ούτω εις άπαντα του Ναού τα μέρη, εις τ’ άνω, εις τα κάτω, και εις τας απωτάτας αυτού γωνίας.  Όλαι αι κανδήλαι, όλαι αι λυχνίαι, όλοι οι πολυέλεοι, όλαι  αι λαμπάδες του Ναού ευρέθησαν εν μια στιγμή αναμμέναι’’.  Το ‘’ευρέθησαν εν μια στιγμή αναμμέναι’’, δεν είναι θαυμαστόν;

 Ενθυμούμαι μια απλή γιαγιά από την Κύπρο, που μου περιέγραφε παραστατικά το άναμμα των κανδήλων από το Άγιο Φως εντός του Ναού της Αναστάσεως, σαν μια πολύ μεγάλη πλατιά κορδέλα.   Η ειλικρίνεια απλών ανθρώπων, απλών γιαγιάδων και παππούδων, που με απλότητα και αυθορμητισμό περιγράφουν με τον τρόπο τους, την εμπειρία τους αυτή στο Ναό της Αναστάσεως, φανερώνει ένα αληθινό βίωμα.

 ‘’Πολλοί φέρουσι το φως των (33) κηρίων  επί του προσώπου, εταίροι εις τα στήθη και τας χείρας χωρίς ουδεποσώς πάθωσι βλάβην τινά’’, αναφέρει ο Γέροντας Φιλόθεος.

 Είναι επακριβώς αυτό το οποίο καταγράφεται στην ιστοσελίδα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, όπου παρατίθεται συνοπτική παρουσίαση για το Άγιον Φως, όπου αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής : ‘’Μετά το πέρας της ευχής τοποθετεί (ο Πατριάρχης) το βαμβάκιον εις τον Πανάγιον Τάφον και με θαυμαστόν τρόπον ανάβει.  Με αυτό ανάβει τα κεριά και εξέρχεται από Το Ιερόν Κουβούκλιον.  Το σπουδαίον είναι ότι το Άγιον Φως δι’ ολίγα λεπτά δεν έχει πυράδα.  Δηλαδή εάν εις ακουμπήση το Άγιον Φως εις τα χέρια του δεν θα καή.  Πραγματικώς είναι ένα εκ των μεγαλυτέρων Θαυμάτων της Χριστιανοσύνης, το οποίον επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο το Μέγα Σάββατον’’.

 Όσοι Κληρικοί και λαϊκοί θεολόγοι διαλαλούν τη δυσπιστία τους για το θαύμα του Αγίου Φωτός, αδίκως θεωρούν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Ορθοδόξων Χριστιανών την ενστερνίζεται.  Δεν ακολουθεί το πλήρωμα της Εκκλησίας τη δυσπιστία τους αυτή, ούτε και καμιά από τις κατά Τόπους Ορθόδοξες Εκκλησίες συμφωνεί με αυτούς.  Η δυσπιστία τους αυτή, για το θαυμαστό τρόπο που λαμβάνει ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων το Άγιον Φως στον Πανάγιο Τάφο  του Χριστού κάθε χρόνο το Μέγαλο Σάββατο, τους μόνους που ‘’αγγίζει’’ και επιχαίρουν για τούτο, είναι οι δεδηλωμένοι άθεοι, και τούτο μαρτυρείται από το διαδικτυακό ‘’πανηγύρι’’ των, κάθε φορά που εκλαμβάνουν τη δυσπιστία τούτη, ως συνηγορούσα στην αντίθεη στάση τους.

 *‘’Μέγα και θαυμαστόν προσκύνημα εις Παλαιστίνην και Σινά’’ υπό του Ηγουμένου της εν Πάρω Ιεράς Μονής Λογγοβάρδας Φιλοθέου, Εκδοτικός οίκος «Αστήρ» Αλ. & Ε. Παπαδημητρίου Αθήναι 1974.