«Μεγαλύτερη ἔνταση στὶς βίαιες συγ­κρούσεις μεταξὺ τῶν ἐφήβων καὶ ἔξαρση τοῦ ψηφιακοῦ ἐκφοβισμοῦ ἀναδεικνύει, μεταξὺ ἄλλων, ἡ Πανελλήνια Ἔρευνα γιὰ τὶς Συμπεριφορὲς ποὺ συνδέονται μὲ τὴν Ὑγεία τῶν ἐφήβων – μαθητῶν, ποὺ πρα­γματοποίησε τὸ ΕΠΙΨΥ (Ἐρευνητικὸ Πανεπιστημιακὸ Ἰνστιτοῦτο Ψυχικῆς Ὑγείας) τὸ 2022 σὲ δεῖγμα 6.250 μαθητῶν 11, 13 καὶ 15 ἐτῶν στὴν Ἑλλάδα. Περίπου ἕνας στοὺς τρεῖς (30,7%) δήλωσε ὅτι ἐνεπλάκη σὲ βίαιο καβγὰ τὸν τελευταῖο ἕνα χρόνο (…)».

Ὁ «ἐπιστημονικὰ ὑπεύθυνος τῆς μελέτης» κ. Ἀναστάσιος Φωτίου διευκρινίζει: «Ὅσοι δηλώνουν ὅτι εἶναι θύτες εἶναι λιγότεροι ἀριθμητικά, ὡστόσο ἐκδηλώνουν χειρότερης μορφῆς βία, ἐξ οὗ καὶ τὰ συμβάν­τα παίρνουν δημοσιότητα· ἐπίσης ἔχουν περισσότερο ἀπὸ ἕνα θύματα».

Ἐξάλλου μία ἀπὸ τὶς σημαντικὲς διαπιστώσεις τῆς ἔρευνας εἶναι ἡ ἑξῆς: «Ἕνας στοὺς τέσσερις μαθητές (22,1%) ἔγινε τοὺς τελευταίους δύο μῆνες θύμα ἐκφοβισμοῦ στὸ σχολεῖο, ἐνῶ ἕνας στοὺς δέκα (9,5%) ἔπεσε θύμα ἠλεκτρονικοῦ ἐκφοβισμοῦ. (…)

Αὐτό, ὡστόσο, ποὺ ἔχει θορυβήσει τοὺς ἐρευνητές, εἶναι ὁ ψηφιακὸς ἐκφοβισμός, τὸν ὁποῖο παρακολουθεῖ τὸ Ἰνστιτοῦτο ἀπὸ τὸ 2018. Σύμφωνα λοιπὸν μὲ τὰ στοιχεῖα τους, τὴν τελευταία 4ετία (2018-2022) ἔχει διπλασιαστεῖ τὸ ποσοστὸ τοῦ ἠλεκτρονικοῦ ἐκφοβισμοῦ καὶ τῆς θυματοποίησης μέσῳ τῶν ψηφιακῶν μέσων ἐπικοινωνίας. “Πρόκειται γιὰ ἕνα φαινόμενο κυριολεκτικὰ ἀνεξέλεγκτο”, τονίζει ὁ κ. Φωτίου, ὁ ὁποῖος μάλιστα προσθέτει: «Ἐξαιρετικὰ ἀρνητικὴ εἶναι συχνὰ ἡ ἐπίδραση τῶν γονέων, ποὺ καλλιεργοῦν τὸν ἀνταγωνισμὸ τῶν παιδιῶν τους μὲ τοὺς συνομηλίκους τους» («Καθημερινὴ» 20-3-2024).

Ἡ σύγχρονη ἑλληνικὴ κοινωνία κατὰ τὰ τελευταῖα χρόνια μαστίζεται δυστυχῶς ἀπὸ τὴν αὐξανόμενη βία ὄχι μόνον μεταξὺ ἐνηλίκων, ἀλλὰ καὶ μεταξὺ ἐφήβων – μαθητῶν, πράγμα πολὺ ἀνησυχητικὸ γιὰ τὴ γενικότερη πορεία τῆς νεολαίας μας. Πρέπει νὰ παραδεχθοῦμε ὅτι βασικὴ αἰτία τοῦ θλιβεροῦ αὐτοῦ φαινομένου εἶναι ἡ ἀπομάκρυνση μεγάλου μέρους τοῦ λαοῦ μας ἀπὸ τὶς ἀναλλοίωτες ἀξίες τοῦ Εὐαγγελίου, οἱ ὁποῖες κατευθύνουν τοὺς Χριστιανοὺς στὴ σωστὴ πορεία τῆς ζωῆς τους.

Ἐπιπλέον ἡ περιφρόνηση ἀπὸ πολλοὺς σύγχρονους Ἕλληνες τῶν παραδοσιακῶν οἰκογενειακῶν ἀρχῶν, καθὼς καὶ ἡ ἔλλειψη χριστιανικῆς ἀγωγῆς τῶν σημερινῶν παιδιῶν ἔχουν δημιουργήσει τὴ συγκεκριμένη θλιβερὴ πραγματικότητα. Ἡ λύση τοῦ προβλήματος τῆς βίας εἶναι μία καὶ ἁπλή: μετάνοια καὶ ἐπιστροφὴ στὸν Θεὸ τῆς ἀγάπης!

Ορθόδοξο Περιοδικό “Ο ΣΩΤΗΡ”