Ζάχαρου Ζαχαρίας, Ἀρχιμανδρίτης.

Ἐρώτηση: Τί πρέπει νὰ ἔχουμε κατὰ νοῦ καὶ νὰ κάνουμε στὴν τρέχουσα πολιτικὴ κατάσταση;

π. Ζαχαρίας: Δὲν γνωρίζουμε τὰ πάντα γιὰ τὶς συγκρούσεις αὐτοῦ τοῦ κόσμου, οὔτε εἶναι ἀπαραίτητο νὰ γνωρίζουμε. Ἁπλὰ προσευχόμαστε μὲ συμπονετικὴ καρδιὰ, γιὰ τὴν εἰρήνη τοῦ κόσμου καὶ γιὰ ὅλους.

Δὲν παίρνουμε πλευρά, ἐπειδὴ κάθε πλευρὰ θὰ εἶναι ὑπεύθυνη γιὰ ἐγκλήματα καὶ δὲν θέλουμε νὰ συμμεριστοῦμε αὐτὰ τὰ ἐγκλήματα καὶ νὰ καταδικαστοῦμε. Ἐὰν προσευχόμαστε γιὰ ἐκείνους, ποὺ εἶναι περισσότερο λάθος παρὰ σωστοί, λοιπόν, ἐκτελοῦμε τὴν ἐντολὴ νὰ ἀγαπᾶμε ἀκόμα καὶ τοὺς ἐχθρούς. Καὶ ἂν προσευχόμαστε γιὰ ἐκείνους ποὺ ἔχουν περισσότερο δίκιο παρὰ ἄδικο, καλὰ κάνουμε.

Ἑπομένως, δὲν μποροῦμε νὰ κάνουμε λάθος ἐὰν προσευχόμαστε ὁ Θεὸς νὰ σώσει ὅλους καὶ νὰ χαρίσει εἰρήνη στὸν κόσμο. Εἰδικὰ γιὰ ἐμᾶς, ἱερεῖς καὶ μοναχούς, εἶναι πολὺ σημαντικὸ νὰ μὴν εἴμαστε καθόλου πολιτικοί, γιατί προσφέρουμε τὴ θυσία μας στὸν Θεό, τὴ Θεία Λειτουργία, γιὰ ὅλο τὸν κόσμο• καὶ ἂν εἴμαστε ὑπὲρ μερικῶν καὶ ἐναντίον ἄλλων, ἀκυρώνεται ἡ θυσία μας.

Νομίζω ὅτι, ὅταν ὑπάρχει πόλεμος, τὸ καλύτερο δὲν εἶναι νὰ εἶσαι ἐπικριτικός ἀλλὰ νὰ ἔχεις συμπόνια καὶ νὰ προσεύχεσαι, ὥστε ὁ Κύριος νὰ γλυτώσει ὅλα τὰ βάσανα. Ἐὰν ἡ Λειτουργία μου πρόκειται νὰ ἔχει κάποια ἀξία, κανεὶς δὲν θὰ πρέπει νὰ λείπει ἀπὸ τὴν καρδιά μου, ὅταν στέκομαι μπροστὰ στὸ θυσιαστήριο τοῦ Θεοῦ καὶ Τοῦ λέω:

«Τοὺς δικοὺς Σου, προσφέρουμε σὲ Ἐσένα, σὲ ὅλους καὶ γιὰ ὅλους».