Τὸ Ἀνάγνωσμα τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς 1ης Σεπτεμβρίου (Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου)

Λευϊτικόν * (Κεφ. ΚΣΤ΄(26) Στίχοι 3-12, 14-17, 19-20, 22, 33, 40β – 41α)

 * Τὸ βιβλίο τοῦ Λευϊτικοῦ εἶναι τὸ 3ο κατὰ σειρὰ βιβλίο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Ὑπάγεται στὴν λεγομένη Πεντάτευχο (Γένεση, Ἔξοδο, Λευϊτικό, Ἀριθμοί, Δευτερονόμιο) καὶ ἐγράφη ἀπὸ τὸν Θεόπτη Μωϋσέα (1393 π.Χ. – 1273π.Χ.)

Σύντομη Ἑρμηνεία ὑπὸ Γεωργίου Γ.Ψαλτάκη.

Τόμος Β΄ Ἐκδόσεως Θεολόγων “Ὁ Σωτήρ”, προσαρμοσμένη στὴν καθομιλουμένη, καὶ σύντομα σχόλια δικά μας.

Εὐλογίες ποὺ ἀναμένουν τὸν Ἰσραήλ, ἐὰν τηρεῖ τὸν Νόμο.

 (Στίχοι 3-13).

Ἀπευθύνθηκε ὁ Κύριος στοὺς Ἰσραηλίτες καὶ εἶπε :Ἐὰν ζεῖτε σύμφωνα μὲ τὰ προστάγματά μου καὶ τηρεῖτε τὶς ἐντολές μου καὶ τὶς ἐφαρμόζετε, θὰ στέλλω ἐγὼ γιὰ σᾶς τὴν βροχή στὸν καιρό της καὶ ἡ γῆ θὰ δίνει ἄφθονα τὰ προϊόντα της καὶ τὰ δένδρα τῶν πεδιάδων θὰ δίνουν πλούσιους τοὺς καρπούς τους.  Θὰ εἶναι δὲ τόσο πολλὰ τὰ σιτηρά, ὥστε θὰ μένουν γι’ ἁλώνισμα ἕως τὴν ἐποχὴ τοῦ τρύγου καὶ ὁ τρύγος θὰ συνεχίζεται ἕως τὸν καιρὸ τῆς σπορᾶς. Θὰ τρῶτε ἐπίσης ἄφθονο τὸ ψωμί σας καὶ θὰ χορταίνετε καὶ θὰ κατοικεῖτε στὴ χώρα σας μὲ ἀσφάλεια, χωρὶς καμμία ἀνησυχία ·καὶ δὲν θὰ ὑπάρχει κανείς, ποὺ νὰ σᾶς ταράσσει καὶ νὰ σᾶς φοβίζει. Θὰ ἐξαφανίσω ἐπίσης ἀπὸ τὴν χώρα σας καὶ τὰ ἄγρια καὶ ἁρπακτικὰ θηρία. Θὰ καταδιώξετε δὲ καὶ τοὺς ἐχθρούς σας καὶ θὰ πέσουν νεκροὶ ἐμπρός σας. Θὰ ἔχετε μάλιστα τόση δύναμη, ὥστε πέντε ἄνδρες ἀπὸ σᾶς θὰ καταδιώκουν δεκάδες χιλιάδων ἐχθροὺς καὶ ἑκατὸ δικοί σας θὰ καταδιώκουν δεκάδες χιλιάδων ἐχθρούς. Καὶ θὰ πέφτουν οἱ ἐχθροί σας ἐμπρός σας, φονευμένοι ἀπὸ τὸ μαχαῖρι σας. Θὰ στηρίξω ἐπίσης τὸ βλέμμα μου ἐπάνω σας μὲ στοργικὸ ἐνδιαφέρον καὶ θὰ αὐξήσω τὸν ἀριθμό σας καὶ θὰ σᾶς πληθύνω καὶ θὰ κρατήσω ἀμετακίνητη τὴν συμφωνία, ποὺ ἔκανα μαζί σας, καὶ θὰ τηρήσω τὶς ὑποσχέσεις μου. Θὰ ἔχετε δὲ τόσο πολλὰ γεννήματα, ὥστε θὰ τρῶτε ἀπὸ τὰ παλαιὰ καὶ ἀπὸ τὰ ἀκόμη παλιότερα τῶν προηγουμένων σοδειῶν. Θὰ ἀναγκάζεσθε μάλιστα νὰ ἀδειάζετε τὶς ἀποθῆκες σας καὶ νᾶ πετᾶτε τὰ παλαιά, γιὰ νὰ βάλετε μέσα τὰ νέα γεννήματά σας. Καὶ δὲν θὰ σᾶς σιχαθεῖ ἡ ψυχή μου παρ’ ὅλες τὶς ἀδυναμίες σας. Καὶ θὰ περπατῶ ἀνάμεσά σας καὶ θὰ εἶμαι ὁ Θεός σας καὶ σεῖς θὰ εἶσθε ὁ λαὸς ὁ δικός μου.

Παιδαγωγικὲς τιμωρίες ποὺ ἐπιφυλάσσονται γιὰ τὸν Ἰσραήλ, ἐὰν ἀθετήσει τὸν Νόμο. (Στίχοι 14-41α)

Ἐὰν ὅμως δὲν ὑπακούσετε σὲ Μένα καὶ δὲν τηρήσετε τὶς διαταγές μου αὐτές, ἀλλὰ δείξετε ἀπείθεια στὰ προστάγματά μου καὶ ἀποστραφεῖ ἡ ψυχή σας τὶς ἐντολές μου ἔτσι, ὥστε νὰ μὴ τηρήσετε ὅλες τὶς ἐντολές μου καὶ νὰ διαλύσετε μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ τὴν συμφωνία μου μαζί σας, (Πόσοι νόμοι ψηφίζονται, καὶ πόσες πράξεις γίνονται ἀντίθετες τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ στὴν Ἑλλάδα μας ! Καὶ ὅλα αὐτὰ ὄχι ἀπὸ ἀδυναμία ἤ συναρπαγή, ἀλλὰ ἀπὸ ἀπείθεια πεισματικὴ στὸν Θεῖο Νόμο, μὲ ἐμμονὴ στὸ κακὸ καὶ στὴν διαστροφή) θὰ φερθῶ καὶ Ἐγὼ ἀπέναντί σας ὡς ἑξῆς : Θὰ στείλω πάνω σας τὴν θλίψη καὶ ἀνέχεια. (Θλιβερὰ γεγονότα λαμβάνουν χώρα στὴν Πατρίδα μας καὶ ὄχι μόνο. Ἀρρῶστιες, φόνοι, πυρκαϊές, πλημμῦρες, σεισμοί, ἀκρίβεια).   Θὰ σπέρνετε δὲ ματαίως τοὺς σπόρους σας, διότι δὲν θὰ ἀπολαμβάνετε σεῖς τὰ προϊόντα τῆς γῆς, ἀλλὰ θὰ τὰ τρώγουν οἱ ἐχθροί σας. (Ἀντὶ νὰ τρῶμε τοὺς καρποὺς τῆς γῆς μας τοὺς ἐξάγουμε καὶ ἔρχονται ἄλλα προϊόντα τοῦ ἐξωτερικοῦ σ’ ἐμᾶς, ποὺ τὰ ἀκριβοπληρώνουμε. Ἤ οἱ ἐπιδρομὲς ἀλλοδαπῶν καὶ ἀλλοφύλων τὶ δυσκολίες προκαλοῦν ! ). Θὰ ρίξω ἐπίσης ὀργισμένος τὸ βλέμμα μου ἐπάνω σας καὶ θὰ πέσετε νικημένοι καὶ νεκροὶ ἐμπρὸς στοὺς ἐχθρούς σας. Θὰ σᾶς καταδιώξουν δὲ ὅσοι σᾶς μισοῦν καὶ θὰ ἔχετε τόσο φόβο, ὥστε θὰ τρέχετε κυνηγημένοι, ἀκόμη καὶ ὅταν δὲν σᾶς καταδιώκει κανείς. (Πόσοι ἐχθροὶ ἐπιβουλεύονται ἀπ’ ὅλα τὰ σημεῖα τοῦ ὁρίζοντος τὴν Πατρίδα μας καὶ τρέμουμε, διότι ξεμακρύναμε ἀπὸ τὴν προστασία τοῦ Δυνατοῦ Θεοῦ, ἐπιζητῶντας μόνον τὴν προστασία τῶν “Ἰσχυρῶν τῆς Γῆς” ! ). Καὶ θὰ τσακίσω τὴν αὐθάδεια τῆς ὑπερηφάνειας σας. (Δὲν εἶναι τυχαῖος ὁ ὅρος ποὺ δόθηκε στὰ Gay Pride ὡς “παρελάσεις ὑπερηφανείας”). Θὰ συντελέσω ὥστε νὰ μὴ βρέχει στὴν χώρα σας ὁ οὐρανός, ἀλλὰ νὰ εἶναι σὰν σίδηρος, ἡ δὲ γῆ σας νὰ γίνει σὰν τὸν χαλκὸ ἀπὸ τὴν ἀνομβρία καὶ ξηρασία. Ἡ δὲ δύναμη τῶν χεριῶν σας, μὲ τὴν ὁποία θὰ καλλιεργεῖτε τὴν γῆ, θὰ ἀποδεικνύεται μάταιη. Τὰ χωράφια σας δὲν θὰ ἀποδίδουν οὔτε τοὺς σπόρους ποὺ σπείρατε, καὶ τὰ δένδρα τῶν ἀγρῶν σας δὲν θὰ δίδουν τοὺς καρπούς τους. (Φέτος στὴν περιοχή μας ΔΕΝ ὑπάρχουν καρποὶ στὰ δένδρα. Μᾶς ἔλεγε ὁδηγὸς Ταξί, ὅτι φέτος τὰ γεροντάκια δὲν θὰ μείνουν ἕως τὸν Ὀκτώβριο γιὰ νὰ βγάλουν τὰ τσίπουρα, ἀφοῦ δὲν ὑπάρχουν σταφύλια ! Ἀλλὰ καὶ τὰ χωράφια μας, ἀκόμα καὶ οἱ κῆποι μας στεροῦνται ὀπωρικῶν καὶ καρπῶν !  ) Θὰ στείλω λοιπὸν ἐναντίον σας τὰ ἄγρια θηρία τῆς γῆς καὶ θὰ σᾶς καταφάγουν καὶ θὰ ἀφανίσουν τὰ ζῶα σας, (Πλέον συχνότατο εἶναι τὸ φαινόμενο νὰ κατεβαίνουν στὶς πόλεις καὶ στὰ σπίτια τῶν ἀνθρώπων ἀρκοῦδες, ἀγριογούρουνα, λύκοι, ἀλεποῦδες καὶ φίδια, ποὺ δημιουργοῦν προβλήματα ! ) ἐνῷ ἐσᾶς θὰ σᾶς ἀποδεκατίσει ὁ ἐπερχόμενος πόλεμος. Ἡ χώρα σας θὰ ἐρημωθεῖ καὶ τὰ χωριά σας θὰ μετατραποῦν σὲ ἐρείπια. (Λόγῳ τῆς ὀλιγοτεκνίας, τῆς ἀποφυγῆς τῆς τεκνογονίας, τῶν δολοφονικῶν ἐκτρώσεων, τῆς καλοπέρασης καὶ τῆς ἀνέσεως ἐρήμωσαν ὄχι μόνον τὰ χωριά μας, ἀλλὰ καὶ οἱ πόλεις μας. Κλείνουν τὰ Σχολεῖα τὸ ἕνα μετὰ τὸ ἄλλο. Ἐπειδὴ φερθήκατε ἀπέναντί μου μὲ δολιότητα, θὰ σᾶς φερθῶ κι ἐγὼ μὲ ἀντίστοιχο θυμό, λέει ὁ Κύριος, ὁ Ἅγιος Θεὸς τοῦ Ἰσραήλ.

Ἐδῶ τελειώνει τὸ Ἀνάγνωσμα τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς 1ης Σεπτεμβρίου. Τὸ 26ο, ὅμως, κεφάλαιο τοῦ Λευϊτικοῦ, ἡ συνέχεια δηλαδή τοῦ ἀνωτέρου χωρίου, τελειώνει ἐλπιδοφόρα : Ὅτι, μετὰ τὶς παραδειγματικὲς καὶ παιδαγωγικὲς τιμωρίες τοῦ Θεοῦ, ὁ Ἰσραηλιτικὸς λαὸς θὰ ἔλθει σὲ συναίσθηση τῶν πράξεων καὶ τῶν ἁμαρτιῶν του καὶ θὰ μετανοήσει ἀληθινὰ καὶ ἔμπρακτα, ὁμολογῶντας συνάμα δημοσίως τὴν ἐνοχή του. Ὁ Πανάγαθος Θεὸς δὲν θὰ τὸν περιφρονήσει καὶ θὰ τὸν εὐλογήσει. Πῶς ; Μὲ τὶς δωρεὲς ποὺ ἀναφέρει παραπάνω στοὺς στίχους 3-13.

Μακάρι κάτι ἀνάλογο νὰ γίνει καὶ μὲ τὸν Ἑλληνικὸ λαό.

Τὸ ἀρχαῖο κείμενο

Ἐλάλησε Κύριος τοῖς υἱοῖς Ἰσραήλ, λέγων· 3.Ἐὰν τοῖς προστάγμασί μου πορεύησθε, καὶ τὰς ἐντολάς μου φυλάσσησθε, καὶ ποιῆτε αὐτάς, καὶ δώσω τὸν ὑετὸν ἐν καιρῷ αὐτοῦ, καὶ ἡ γῆ δώσει τὰ γεννήματα αὐτῆς, καὶ τὰ ξύλα τῶν πεδίων ἀποδώσει τὸν καρπὸν αὐτῶν, καὶ καταλήψεται ὑμῖν ὁ ἀλοητὸς τὸν τρυγητόν, καὶ ὁ τρυγητὸς καταλήψεται τὸν σπόρον. Καὶ φάγεσθε τὸν ἄρτον ὑμῶν εἰς πλησμονήν, καὶ κατοικήσετε μετὰ ἀσφαλείας ἐπὶ τῆς γῆς ὑμῶν, καὶ οὐκ ἔσται ὑμᾶς ὁ ἐκφοβῶν· καὶ ἀπολῶ θηρία ἐκ τῆς γῆς ὑμῶν, καὶ πόλεμος οὐ διελεύσεται διὰ τῆς γῆς ὑμῶν, καὶ πεσοῦνται οἱ ἐχθροὶ ὑμῶν ἐνώπιον ὑμῶν, καὶ διώξονται ἐξ ὑμῶν πέντε ἑκατόν, καὶ ἑκατόν ὑμῶν διώξονται μυριάδας. Καὶ ἐπιβλέψω ἐφ᾿ ὑμᾶς, καὶ εὐλογήσω ὑμᾶς, καὶ αὐξανῶ ὑμᾶς, καὶ πληθυνῶ ὑμᾶς, καὶ στήσω τὴν διαθήκην μου μεθ᾿ ὑμῶν. Καὶ φάγεσθε παλαιά, καὶ παλαιὰ παλαιῶν, καὶ παλαιὰ ἐκ προσώπου νέων ἐξοίσετε. Καὶ οὐ βδελύξεται ἡ ψυχή μου ὑμᾶς, καὶ ἐμπεριπατήσω ἐν ὑμῖν, καὶ ἔσομαι ὑμῶν Θεός, καὶ ὑμεῖς ἔσεσθέ μοι λαός.

14.Ἐὰν δὲ μὴ εἰσακούσητέ μου, μηδὲ ποιήσητε τὰ προστάγματά μου ταῦτα, ἀλλὰ ἀπειθήσητε αὐτοῖς, καὶ τοῖς κρίμασί μου προσοχθήσῃ ἡ ψυχὴ ὑμῶν, ὥστε ὑμᾶς μὴ ποιεῖν πάσας τὰς ἐντολάς μου, καὶ ἐγὼ ποιήσω οὕτως ὑμῖν. Ἐπιστήσω ἐφ᾿ ὑμᾶς τὴν ἀπορίαν, καὶ σπερεῖτε διακενῆς τὰ σπέρματα ὑμῶν, καὶ ἔδονται τοὺς πόνους ὑμῶν οἱ ὑπεναντίοι ὑμῶν. Καὶ ἐπιστήσω τὸ πρόσωπόν μου ἐφ᾿ ὑμᾶς, καὶ πεσεῖσθε ἐναντίον τῶν ἐχθρῶν ὑμῶν, καὶ διώξονται ὑμᾶς, καὶ φεύξεσθε οὐδενὸς διώκοντος ὑμᾶς· καὶ συντρίψω τὴν ὕβριν τῆς ὑπερηφανίας ὑμῶν· καὶ θήσω τὸν οὐρανὸν ὑμῖν ὡς σιδηροῦν, καὶ τὴν γῆν ὡσεὶ χαλκῆν. Καὶ ἔσται εἰς κενόν ἡ ἰσχὺς ὑμῶν, καὶ ἡ γῆ ὑμῶν οὐ δώσει τὸν σπόρον αὐτῆς, καὶ τὰ ξύλα τοῦ ἀγροῦ οὐ δώσει τὸν καρπὸν αὐτῶν. Καὶ ἀποστελῶ ἐφ᾿ ὑμᾶς τὰ θηρία τὰ ἄγρια τῆς γῆς, καὶ ἐξαναλώσει τὰ κτήνη ὑμῶν, καὶ ὀλιγοστοὺς ποιήσει ὑμᾶς ἐπιπορευομένη μάχαιρα. Καὶ ἔσται ἡ γῆ ὑμῶν ἔρημος καὶ αἱ ἐπαύλεις ὑμῶν ἔσονται ἔρημοι· ὅτι ὑμεῖς ἐπορεύθητε πρὸς μὲ πλάγιοι, κἀγὼ πορεύσομαι πρὸς ὑμᾶς ἐν θυμῷ πλαγίῳ· λέγει Κύριος ὁ Θεός, ὁ Ἅγιος Ἰσραήλ.

youthimdpk