Ἅγιος Σωφρόνιος Σαχάρωφ.

Μετάφραση π. Ἀντώνιος Ρωμαῖος.

Θεὲ αἰώνιε καὶ Δημιουργὲ τοῦ παντός, Σὺ πού, κατὰ τὴν ἄμετρη καὶ ἀνεξιχνίαστη ἀγαθότητά Σου, μὲ ἔχεις φέρει ἀπὸ τὸ μηδὲν σ΄ αὐτὴν ἐδῶ τὴν ζωή, Σὺ ποὺ μοῦ ἔχεις χαρίσει τη Χάρη τοῦ Βαπτίσματος καὶ τῆς ἐκ τῶν ἄνω ἀναγέννησής μου, Σὺ ποὺ ἔχεις σφραγίσει μὲ τὴ σφραγῖδα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ὅλα τὰ μέλη τοῦ σώματός μου μὲ τὸ Μυστήριο τοῦ Ἁγίου Χρίσματος, καὶ μοῦ δώρισες τὴ λαχτάρα νὰ σὲ ἀναζητῶ.

Ώ! Σὺ Κύριε, ὁ μόνος ἀληθινὸς Θεός, ἄκουσε τὴν προσευχή μου. Δὲν μπορῶ νὰ ἔχω ζωή, φῶς, χαρά, σύνεση, σωφροσύνη καὶ δύναμη παρὰ μόνο ἑνωμένος μαζί Σου, Κύριε καὶ Θεέ μου. Δὲν τολμῶ νὰ σηκώσω τὰ μάτια μου πρὸς Ἐσὲ ἐξαιτίας τῆς ἀμαρτωλότητάς μου.

Ὅμως, Σὺ ἔχεις βεβαιώσει τοὺς Μαθητές Σου, λέγοντας: «Πᾶν ὅ,τι θὰ ζητήσετε μὲ πίστη κατὰ τὴν προσευχή σας, θὰ τὸ πάρετε», καὶ ἀκόμη: «Πᾶν ὅ,τι θὰ ζητήσετε ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου θὰ τὸ κάμω», καὶ ἔτσι, στηριγμένος πάνω στὰ λόγια Σου, τολμῶ καὶ σὲ ἐπικαλοῦμαι. Καθάρισέ μὲ ἀπὸ κάθε κηλῖδα σαρκὸς καὶ πνεύματος, καὶ δίδαξέ μὲ πῶς νὰ Σοῦ μιλῶ, ὅταν προσεύχωμαι ἐνώπιόν Σου.

Εὐλόγησε αὐτὴ τὴ μέρα ποὺ χαρίζεις σὲ μένα τὸν ἀνάξιο δοῦλο Σου. Μὲ τὴ δύναμη τῆς Εὐλογίας Σου, κάνε μὲ ἱκανό, κάθε στιγμὴ καὶ σὲ κάθε χῶρο, νὰ μιλῶ καὶ νὰ δρῶ γιὰ τὴ Δόξα Σου μὲ καθαρὸ πνεῦμα, μὲ ταπείνωση, ὑπομονὴ καὶ ἀγάπη, μὲ γλυκύτητα, εἰρήνη, σθένος καὶ σύνεση, ἔχοντας διαρκῶς συνειδητὴ τὴν παρουσία Σου.

Μέσα στὴν ἄπειρη Ἀγαθότητά Σου, Κύριε, δεῖξε μου το δρόμο τοῦ θελήματός Σου, καὶ ἀξίωσέ μὲ νὰ τὸν βαδίζω ἀναμάρτητα κάτω ἀπὸ τὸ θεῖο Βλέμμα Σου. Κύριε, Σὺ ποὺ βυθοσκοπεὶς τίς καρδιές μας, γνωρίζεις καθετὶ ποὺ μοῦ εἶναι ἀπαραίτητο.

Γνωρίζεις τὴν τύφλωσή μου καὶ τὴν ἄγνοιά μου, βλέπεις τὴν ἀπιστία μου καὶ τὴν ἀποστασία μου, ἀλλὰ γνωρίζεις ἀκόμα καὶ τὴν ἐπιθυμία μου, τοὺς πόνους τῆς καρδιᾶς μου καὶ τίς ὀδύνες τῆς ψυχῆς μου.

Ἐξαιτίας ὅλων αὐτῶν, Σὲ ἱκετεύω, ἄκουσε τὴν προσευχή μου, καί, Σὲ θερμοπαρακαλώ, τὸ Πανάγιο Πνεῦμα Σου νὰ μοῦ δείξει το δρόμο ποὺ ὀφείλω νὰ ἀκολουθῶ.

Καὶ ὅταν ἡ διεστραμμένη θέλησή μου μὲ παρασύρει σὲ ἄλλους δρόμους, νὰ μὴ μοῦ χαρισθείς, Κύριε, ἀλλά, ἀμέσως νὰ μὲ ἀποτραβήξεις καὶ νὰ μὲ φέρεις στὸ δρόμο τῆς ἁγιότητάς Σου. Μὲ τὴ δύναμη τῆς Ἀγάπης Σου, ἰκάνωσέ μὲ νὰ ἀφοσιωθῶ σὲ κάθε καλό.

Φύλαγέ μὲ ἀπὸ κάθε λόγο καὶ κάθε πράξη ποὺ προκαλεῖ το θάνατο τῆς ψυχῆς μου, ἀπὸ κάθε κίνηση ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ Σὲ προσβάλει ἢ νὰ πληγώσει τὸν ἀδελφό μου.

Δίδαξέ μὲ τί πρέπει νὰ λέω καὶ πῶς πρέπει νὰ τὸ λέω. Καὶ ὅταν Σὺ θέλεις νὰ σιωπῶ, τότε μάθε μου πῶς νὰ κρατῶ τὴ σιωπή, διατηρῶντας τὴν εἰρηναία κατάστασή μου, χωρὶς νὰ προκαλῶ στὸν πλησίον μου εἴτε θλίψη εἴτε ἄδικη πληγή.

Στερέωσέ μὲ στὸ δρόμο τῶν ἐντολῶν Σου, καί, ὅσο θὰ ἀναπνέω, μὴ ἐπιτρέψεις νὰ ἀπομακρυνθῶ ἀπὸ τὸ φῶς τῶν ὁδηγιῶν Σου, ὥστε οἱ ἐντολές Σου νὰ γίνουν ἀποκλειστικὰ ὁ νόμος τῆς ὕπαρξής μου τόσο στὴν ἐπίγεια ζωὴ ὅσο καὶ στὴν αἰώνια.

Ναί, Κύριε, ὀλόκαρδα Σὲ ἱκετεύω, ἐλέησέ με. Ἀπάλλαξέ μὲ ἀπὸ τὴ θλίψη καὶ τὴν ἀπόγνωση καὶ μὴ ἐπιτρέψεις ποτὲ νὰ χάσω το δρόμο τῆς σωτηρίας. Πολλὰ καὶ μεγάλα εἶναι τὰ αἰτήματά μου, Κύριε, καὶ ὅμως δὲν λησμονῶ τό βάρος τῶν ἁμαρτιῶν μου.

Σὲ παρακαλῶ, σπλαχνίσου με, ἐλέησέ με. Μὴ μὲ ἀπορρίψεις καὶ μὴ ἀποκρύψεις τὸ Πρόσωπό Σου ἀπ’ ἐμοῦ, ἐξαιτίας αὐτῆς τῆς τολμηρῆς ἐπίκλησής μου, ἀλλὰ αὔξησέ την μέσα μου καὶ δῶσε τη Χάρη Σου, σὲ μένα τὸν χειρότερο τῶν ἀνθρώπων, νὰ Σὲ ἀγαπῶ ὅπως Σὺ μᾶς ἔχεις διδάξει, ἐξ ὅλης τῆς καρδίας μου, ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς μου, ἐξ ὅλης τῆς διανοίας μου, ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος μου καὶ μὲ ὅλο τὸ εἶναι μου.

Ναί, Κύριε, τὸ Πανάγιο Πνεῦμα Σου, ἔχω ἀνάγκη νὰ μὲ μάθει νὰ εἶμαι καλός, μὲ ὀρθὸ τρόπο ζωῆς καὶ μὲ γνώση ἀγαθή, ἰκάνωσέ μὲ νὰ γνωρίσω τὴ δική Σου ἀλήθεια, πρὶν νὰ μὲ σκεπάσει ἡ ταφόπλακα.

Κράτησέ μὲ στὴ ζωή, μέσα σὲ αὐτὸ τὸν κόσμο, ἕως ὅτου εὐλογήσεις νὰ μετανοήσω πραγματικά. Μὴ μὲ πάρεις στὴ μέση τῶν ἡμερῶν τῆς ζωῆς μου, μήτε ὅσο τὸ πνεῦμα μου θὰ παραμένει ἀκόμα τυφλό.

Καὶ ὅταν Σὺ θελήσεις νὰ βάλεις ἕνα τέλος στὴν ἐπίγεια ζωή μου, φανέρωσέ μου τὴν ὥρα τοῦ θανάτου μου, ὥστε νὰ μπορέσω νὰ ἑτοιμάσω τὴν ψυχή μου νὰ Σὲ συναντήσει.

Σὲ αὐτὴ τὴν τόσο κρίσιμη ὥρα, Σὲ παρακαλῶ νὰ εἶσαι μαζί μου, Κύριε, γιὰ νὰ μοῦ χαρίσεις τὴ χαρὰ τῆς σωτηρίας, ποὺ Σὺ μόνο μπορεῖς νὰ δώσεις.

Καθάρισέ μὲ ἀπὸ ὅλα τὰ ἀνομολόγητα ἁμαρτήματά μου καὶ ἀπὸ κάθε ἁμαρτωλὴ καὶ ἄδικη διάθεση, ποὺ φωλιάζει μέσα μου, καὶ χάρισέ μου μιὰ καλὴ ἀπολογία ἐνώπιον τοῦ φρικτοῦ δικαστηρίου Σου, Ναί , Κύριε, μὲ τὴν ἄπειρη Εὐσπλαχνία Σου καὶ τὴν ἀπεριόριστη ἀγάπη Σοῦ πρὸς τοὺς ἀνθρώπους, δέξου τὴν προσευχή μου.