Ἡ Γέννησις τοῦ Χριστοῦ : «Χριστός ἐπί γῆς!» Ἦλθε στή γῆ Ἐκεῖνος πού μᾶς ἔπλασε ἀπό τό χῶμα καί μᾶς ἐνεφύσησε τή θεία του πνοή. Ὁ «διδούς πᾶσι ζωήν καί πνοήν καί τά πάντα» (Πράξ.ιζ΄25).

 Ἐκεῖνος πού μέ μόνο τόν λόγο του κάλεσε τά ὁρατά καί τά ἀόρατα ἀπό τήν ἀνυπαρξία στήν ὕπαρξι καί πού οἱ χορεῖες τῶν Ἀγγέλων τόν διακονοῦν καί τόν προσκυνοῦν μέ φόβο καί χαρά. Καί μέ τί ταπείνωσι ἦλθε!

  Γεννήθηκε ἀπό μία φτωχή Παρθένο, σ΄ ἕνα σπήλαιο καί, τυλιγμένος μέ φθηνά σπάργανα, ἀνεκλίθη σέ μιά φάτνη.

Πλούτη, τιμές καί δόξες τοῦ κόσμου τοῦτου, προσκυνῆστε ταπεινά τόν Σωτῆρα τῶν ἀνθρώπων. Μήν ὑπερηφανεύεστε πλέον γιά τή σημασία πού σᾶς δίνει ὁ κόσμος.

 Δόξα αὐτοῦ τοῦ κόσμου, μάθε ἐδῶ, μπροστά σ΄ αὐτή τή φάτνη, τή ματαιότητά σου. Ἀλλά καί ὅλοι ἄς ταπεινωθοῦμε. Ἄς προσκυνήσουμε ταπεινά τήν ἀνεκλάλητο  Ταπεινωσύνη τοῦ Βασιλέως τῶν πάντων, τοῦ Θεοῦ μας, πού ἦλθε γιά νά μᾶς γιάνη τίς ἀσθένειες, νά μᾶς σώση ἀπό τήν ὑπερηφάνεια, τή ματαιοδοξία, τήν ἐξαχρείωση καί κάθε ἀμαρτωλό ρύπο.

 Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης (Η εν Χριστώ ζωή μου σελ, 171)