Μετάνοια είναι ανανέωσις του βαπτίσματος.

Μετάνοια είναι συμφωνία με τον Θεόν για νέα ζωή.

Μετανοών σημαίνει αγοραστής της ταπεινώσεως.

Μετάνοια είναι μόνιμος αποκλεισμός κάθε σωματικής παρηγορίας.

Μετάνοια είναι σκέψις αυτοκατακρίσεως, αμεριμνησία για όλα τα άλλα και μέριμνα για την σωτηρία του εαυτού μας.

Μετάνοια είναι θυγατέρα της ελπίδος και αποκήρυξις της απελπισίας.

Μετανοών σημαίνει κατάδικος απηλλαγμένος από αισχύνη.

Μετάνοια σημαίνει συμφιλίωσις με τον Κύριον, με έργα αρετής αντίθετα προς τα παραπτώματά μας.

Μετάνοια είναι καθαρισμός της συνειδήσεως.

Μετάνοια είναι θεληματική υπομονή όλων των θλιβερών πραγμάτων.

Μετανοών είναι επινοητής τιμωριών του εαυτού του.

Μετάνοια είναι υπερβολική ταλαιπωρία της κοιλίας (με νηστεία) και κτύπημα της ψυχής με υπερβολική συναίσθησι.

Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος

Λόγος Ε´ Περί Μετανοίας