Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς.

«Ο δέ παράκλητος, τό Πνεῦμα τό Ἅγιον ὃ πέμψει ὁ πατήρ ἐν τῷ ὀνόματί μου, ἐκεῖνος ὑμᾶς διδάξει πάντα καί ὑπομνήσει ὑμᾶς πάντα ἃ εἶπον ὑμῖν.(Ιωάν.14,26)

  Τί άλλο πρακτικό μήνυμα έχουν αυτοί οι λόγοι παρά τούτο: ότι είναι απαραίτητο να προσευχόμαστε καθημερινά να έλθει σ’ εμάς ή Χάρις τού Αγίου Πνεύματος, ακριβώς όπως προσευχόμαστε για το ψωμί της κάθε ημέρας. Ό Θεός Πατέρας είναι πρόθυμος να μάς στείλει τον Θεό Παράκλητο κάθε ημέρα, άλλα ζητά να προσευχόμαστε καθημερινά γι’ αυτό. Διότι ακριβώς όπως συμβαίνει με το ψωμί, πού άλλοτε είναι άφθονο και άλλοτε σπανίζει, έτσι συμβαίνει και με το Άγιο Πνεύμα.

  Ό Παράκλητος, το Πνεύμα το ‘Άγιο, έρχεται σ’ εμάς και φεύγει ανάλογα με τον ζήλο η την απροθυμία μας στην προσευχή, ανάλογα με τα καλά έργα μας και την υπομονή μας. Γι’ αυτό ή Εκκλησία καθιέρωσε να ξεκινούν οι εωθινές Ακολουθίες από την επίκληση του Αγίου Πνεύματος*: «Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τό Πνεῦμα τῆς ἀληθείας,…» και μετά με την ευχή «ἐλθέ καί σκήνωσον ἐν ἡμῖν,…». Γιατί;

 Διότι, χωρίς το ‘Άγιο Πνεύμα, δεν γνωρίζουμε ούτε καν πώς να χρησιμοποιούμε τον καθημερινό άρτο όπως πρέπει, γιά την σωτηρία μας.

Εκεῖνος ὑμᾶς διδάξει πάντα: αυτό σημαίνει πώς, κάθε ήμερα και κάθε νύκτα, ανάλογα με τις συνθήκες και περιστάσεις στις όποιες βρίσκεστε, Εκείνος θά σάς οδηγήσει, νουθετήσει και διδάξει τί πρέπει να σκέπτεστε, τί πρέπει να πείτε, τί πρέπει να κάνετε. Γι’ αυτό δεηθείτε προς τον Θεό Πατέρα, ζητείστε Του μόνον το ’Άγιο Πνεύμα και Αυτό θά σάς φέρει όλα όσα χρειάζεστε τήν κάθε στιγμή. Όταν κατέλθει σε εσάς το ‘Άγιο Πνεύμα, θά τα γνωρίζετε όλα, θά τα κατανοείτε όλα και θά είσαστε ικανοί γιά όλα όσα είναι αναγκαία.

«Καί ὑπομνήσει ὑμᾶς πάντα ἃ εἶπον ὑμῖν»: Τούτο σημαίνει: «Μή φοβάστε πώς θά ξεχάσετε τήν διδαχή Μου και τούς λόγους Μου. Ό Παράκλητος γνωρίζει και Αύτός όλα όσα γνωρίζω• όταν επομένως έλθει σε εσάς, όλα όσα σάς έχω διδάξει θά είναι «ἐν ὑμῖν», σύν Αὑτῶ.

 Ω! Αγαθέ Παράκλητε, ἐλθέ καί σκήνωσον ἐν ἡμῖν όχι επειδή εμείς το αξίζουμε, αλλά χάριν του Κυρίου Ιησού Χριστού και κατά τήν δική Σου άπειρη Αγαθότητα.

Σοι πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησις εις τούς αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Από το βιβλίο ”Ο Πρόλογος της Αχρίδος”,Αγ.Νικολάου Βελιμίροβιτς