Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος.

Ὅταν ἔρχεται ἡ ὤρα τῆς τελέσεως τῶν ὑπερθαύμαστων μυστηρίων εὔχεται ὁ ἱερεὺς στὸ λαὸ καὶ ὁ λαὸς στὸν Ἱερέα, ἀφοῦ ἡ φράση «καὶ μετὰ τοῦ πνεύματός σου» δὲ σημαίνει τίποτε ἄλλο ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἀνταπόδοση τῆς εὐχῆς.

Ἄλλα καὶ οἱ εὐχὲς ποὺ ἀναπέμπονται κατὰ τὴν τέλεση τῆς Εὐχαριστίας λέγονται ἀπὸ κοινοῦ. Δὲν προσφέρει, λοιπὸν, τὴν Εὐχαριστία ὁ ἱερέας μόνος, ἀλλὰ μαζί του καὶ ὅλος ὁ λαός. Κάνει τὴν ἀρχὴ, βέβαια, ὁ ἱερέας μὲ τὸν πρῶτο λόγο, ἀλλά, ἀφοῦ στὴ συνέχεια συμφωνήσουν ὅλοι, ὅτι «ἀξίως καὶ δικαίως» γίνεται τοῦτο, τότε ἀρχίζει τὴν εὐχὴ τῆς Εὐχαριστίας.

Καὶ γιατί θαυμάζεις ἀκούγοντας ὅτι ὁ λαὸς εὔχεται μαζὶ μὲ τὸν ἱερέα, ὅταν αὐτὸς ὁ λαὸς καὶ μὲ αὐτὰ τὰ ἴδια τὰ χερουβεὶμ καὶ τὶς ἄνω δυνάμεις τοὺς ἱεροὺς ἐκείνους ὕμνους ἀναπέμπει;

Ὅλα αὐτά σᾶς τὰ εἶπα γιὰ νὰ ἐννοήσετε, ὅτι ὁ κάθε πιστὸς πρέπει νὰ δείχνει ἄγρυπνο ἐνδιαφέρον νὰ μάθει, ὅτι ὅλοι μαζὶ ἀποτελοῦμε ἕνα σῶμα καὶ ἔχουμε τόση διαφορὰ μεταξύ μας, ὅση ἔχει τὸ ἕνα μέλος τοῦ σώματος ἀπὸ τὸ ἄλλο καὶ νὰ μὴν ἐπιρρίπτουμε ὅλες τὶς εὐθύνες στοὺς ἱερεῖς, ἀλλὰ ὅλοι νὰ ἐνδιαφερόμαστε γιὰ τὴν Ἐκκλησία καὶ νὰ φροντίζουμε γι’ αὐτὴ σὰν δικό μας σῶμα. Ἔτσι, ἄλλωστε, θὰ αἰσθανόμαστε περισσότερη ἀσφάλεια καὶ θὰ ἔχουμε καλύτερη ἐπίδοση στὸν ἀγώνα τῆς ἀρετῆς.

“Ἄκουσε, λοιπὸν, πῶς ζητοῦσαν τὴ γνώμη τῶν πιστῶν γιὰ διάφορα ζητήματα, κατὰ τὴν ἐποχὴ τῶν ἀποστόλων:

Ὅταν ἐπρόκειτο νὰ χειροτονήσουν τοὺς ἑπτὰ διακόνους οἱ ἀπόστολοι, συζήτησαν πρῶτα μὲ τὸ λαό. Τὸ ἴδιο ἔκανε καὶ ὁ Πέτρος γιὰ τὴν ἐκλογὴ τοῦ Ματθία: Συζήτηση μὲ ὅλους ἐκείνους ποὺ ἦταν παρόντες κατὰ τὴν ὥρα ἐκείνη, ἄνδρες καὶ γυναῖκες. Διότι, ὅσα γίνονται στὴν Ἐκκλησία δὲ γίνονται γιὰ νὰ αὐξάνει ἡ αὐταρχικότης τῶν ὑπευθύνων, οὔτε ἡ δουλοπρέπεια τῶν ἀρχομένων, ἒφ’ ὅσον ἡ ἐξουσία (τῶν ποιμένων) εἶναι πνευματικὴ καὶ ἡ ὑπεροχὴ της ἔγκειται στὸ ὅτι ἐκεῖνοι ὑποβάλλονται σὲ περισσότερους κόπους καὶ ἀναλαμβάνουν μεγαλύτερες φροντίδες γιὰ σᾶς κι ὄχι στὴν ἐπιζήτηση περισσοτέρων τιμῶν.

Πρέπει τελικὰ νὰ ζοῦμε ὅλοι μέσα στὴν Ἐκκλησία σὰν μία οἰκογένεια, σὰν ἕνα σῶμα, ἔτσι πρέπει νὰ σκεπτόμαστε. Ὅπως ἀκριβῶς καὶ βάπτισμα ἕνα ὑπάρχει καὶ εὐχαριστιακὴ τράπεζα μία καὶ πηγὴ μία καὶ κτίση μία καὶ Πατέρας ἕνας.