«Σοῦ δέ αὐτῆς τήν ψυχήν διελεύ­σεται ρομφαία» (Λουκ. 2.35).

  Συνάντηση οὐρανοῦ καί γῆς· συ­νάν­τηση παρόντος καί μέλ­λοντος σήμερα, ἀδελφοί μου, στόν ναό τοῦ Θεοῦ, καί ἐμεῖς θεαταί καί ἀκροαταί τῶν θείων μυστηρίων.

 Ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, τόν ὁποῖο ὁ Πα­τήρ προσέφερε γιά τή σωτηρία τοῦ κόσμου, προσφέρεται ἀπό τήν κατά σάρκα μητέρα του στόν ναό τοῦ Θε­οῦ.

 Εἰσέρχεται ὁ Χριστός ὡς βρέ­φος τεσσαρακονθήμερο στόν χειρο­ποίη­το ναό τοῦ Θεοῦ γιά νά εἰσο­δεύ­­σει ἐν τῷ προσώπῳ του τή φθαρ­­­τή ἀν­θρώπινη φύση στόν ἀχει­­ροποίη­το ναό τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν.

 Εἰσάγεται ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ στά Ἅγια τῶν Ἁγίων, ἐκεῖ ὅπου εἶναι μο­­­νίμως παρακαθήμενος τῷ θρόνῳ τοῦ Θεοῦ, καί ὁ πρεσβύτης Συμεών δοξάζει τόν Θεό, γιατί ἀξιώθηκε νά ζήσει τήν ἐκπλήρωση τῆς ὑποσχέ­σεως τοῦ Θεοῦ νά σώσει τόν κόσμο διά τοῦ Υἱοῦ του.

 Ὁ θεοδόχος Συμεών εὐφραίνεται καί ἀγάλλεται γιά τή δωρεά τοῦ Θε­οῦ, ἀλλά καί προφητεύει γιά τόν Ἰησοῦ καί τήν Παναγία Μητέρα του. Προφητεύει γιά τόν Χριστό πού θά ἀναδειχθεῖ «εἰς σημεῖον ἀντι­λε­γόμενον» καί θά γίνει ἡ αἰτία τῆς πτώ­σεως, ὅσων δέν θά τόν πι­στεύ­σουν καί δέν θά τόν ἀποδεχθοῦν, ἀλλά καί τῆς ἀναστάσεως καί σω­τη­­ρίας γιά ὅσους θά ἀκούσουν τῆς φωνῆς του καί θά ἀκολουθήσουν τή διδασκαλία του. Προφητεύει καί γιά τήν Πα­ναγία Μητέρα του καί ἀναφέ­ρε­ται στή ρομφαία πού θά δια­πε­ράσει τήν ἁγία ψυχή της.

Στήν ὥρα τῆς χαρᾶς ὁ Συμεών προ­­φητεύει τήν ὀδύνη. Στήν ὥρα τῆς εὐφροσύνης ὁ Συμεών προφη­τεύει τή θλίψη. Γιατί τό κάνει αὐτό; Ἤ, καλύτερα, γιατί ὁ Θε­ός ὁμιλεῖ μέ αὐτόν τόν τρόπο μέσω τοῦ ἁγίου πρεσβύτου; Ἀνεξιχνίαστες, ἀσφαλῶς, οἱ βου­λές τοῦ Θεοῦ· ὅμως ἐπιτρέπει καί ἐμᾶς τούς χοϊκούς ἀνθρώπους νά ἐπιχειρήσουμε νά τίς προσεγγί­σου­με καί νά τίς ἑρμηνεύσουμε γιά νά ὠφεληθοῦμε ἀπό τήν, ἔστω καί ἐν μέρει, κατανόησή τους.

Ἡ προφητεία τοῦ θεοδόχου Συ­με­ών ἔχει σκοπό νά προετοιμάσει τήν Παναγία γιά ὅσα ἐπρόκειτο νά ζήσει κατά τή διάρκεια τῆς ἐπιγείου ζωῆς τοῦ Χριστοῦ. Ἔχει σκοπό νά τήν προ­ετοιμάσει γιά ὅσες ἀγωνίες καί θλίψεις ἐπρόκειτο νά αἰσθανθεῖ ἡ μη­τρική της καρδιά.

 Ἡ προφητεία τοῦ θεοδόχου Συ­με­ών ἔχει σκοπό ὅμως νά προε­τοι­μά­σει καί ἐμᾶς, ἀδελφοί μου, γιά ὅσες δυσκολίες μπορεῖ νά ἀντιμε­τω­πί­σουμε στήν προσπάθειά μας νά ζή­σουμε ἔχοντας ἐνθρονισμένο στήν ψυ­χή μας τόν Χριστό, στήν προ­σπά­θειά μας νά ζήσουμε σύμ­φωνα μέ τό θέλημα καί τίς ἐντολές του.

 Κάποιοι ἴσως πιστεύουν ὅτι ἡ ζωή τοῦ Χριστιανοῦ εἶναι εὔκολη, εὐχά­ρι­στη καί ἀνέφελη, γιατί ὁ Θεός τόν προφυλάσσει ἀπό τίς δοκιμασίες καί τίς θλίψεις. Ὅμως ἡ ἄποψη αὐ­τή δέν ἰσχύει, διότι οἱ θλίψεις εἶναι προ­ορισμένες γιά ὅλους τούς ἀν­θρώ­πους, καί δοκι­μά­­ζουν τήν πίστη μας καί τήν ἐμπι­στο­σύνη μας στόν Θεό. Μᾶς δοκιμά­ζουν ἐάν πράγματι ἔχουμε καί ἐμεῖς τόν Χριστό στήν ψυχή μας.

 Ἡ χαρά καί ἡ εὐφροσύνη πού συνο­­δεύει τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ στή ζωή μας, γίνε­ται πιό ζωντανή, γί­νεται πιό ἀλη­θι­νή, ὅταν ὑπομέ­νου­­με καί ἐμεῖς μέ θάρρος καί καρ­τερία τή ρομφαία τῆς θλί­ψεως καί τῆς δοκιμασίας γιά χά­ρη τοῦ Χρι­στοῦ, ὅταν ὑπομένουμε τίς ὀδύνες καί τούς πειρασμούς ὡς δῶ­ρα τοῦ Θεοῦ γιά τήν πνευματική μας καλλιέργεια καί τή σωτηρία μας.

 «Σοῦ δέ αὐτῆς τήν ψυχήν διελεύ­σεται ρομφαία». Ἡ προ­φη­τεία τοῦ θεοδόχου Συμεών πού ἀκούεται γιά τήν Πανα­γία μας αὐ­τήν τήν ἡμέρα, τή μεγάλη καί χαρ­μό­συνη τῆς δεσποτικῆς καί ταυτό­χρο­να θεομητορικῆς ἑορτῆς τῆς Ὑπα­παντῆς, ἄς μᾶς ὁδηγήσει σέ ἕνα αὐτοέλεγχο, ἀδελφοί μου, ἀφενός γιά τό κατά πόσον καί ἐμεῖς ἔχουμε ἐν­θρονίσει στήν ψυχή μας τόν Δε­σπότη Χριστό καί ἀφετέρου γιά τό κατά πόσον εἴ­μαστε ἕτοιμοι νά ὑπο­μείνουμε τή ρομφαία τῶν ἐνδεχομένων θλίψεων καί πειρα­σμῶν χάριν τοῦ Χριστοῦ καί τῆς πρός αὐτόν πί­στε­ως καί ἀγάπης. Ἄν εἴμαστε, τότε αὐτό θά εἶναι ἀπόδει­ξη τῆς γνησιό­τητος τῆς πίστεώς μας καί τῆς παρουσίας τοῦ Χριστοῦ στήν ψυχή μας.

Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων