Γιά τήν θεία Κοινωνία θά σᾶς μιλήσω, ἀδελφοί μου χριστιανοί. Ὅλα στήν θεία Λειτουργία γίνονται γιά τήν θεία Κοινωνία.

Ὅταν κοινωνᾶμε, χριστιανοί μου, ὁμολογοῦμε τήν μεγάλη ἀλήθεια τῆς πίστης μας ὅτι τά ἁμαρτήματά μας συγχωροῦνται μέ τήν Θυσία τοῦ Ἐσταυρωμένου Ἰησοῦ Χριστοῦ μας. Ναί, ἄν δέν χυνόταν τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ στόν Γολγοθᾶ, δέν θά εἴχαμε τήν συγχώρηση τῶν ἁμαρτιῶν μας. Καί ὅταν, λοιπόν, κοινωνᾶμε, δηλώνουμε ὅτι πιστεύουμε στήν λυτρωτική αὐτή Θυσία τοῦ Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ μας.

2. Αὐτό ὅμως πού πρέπει νά πιστεύουμε εἶναι ὅτι αὐτό πού παίρνουμε μέ τήν θεία Κοινωνία εἶναι πραγματικά τό Σῶμα καί εἶναι πραγματικά τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ. «Τοῦτό ΕΣΤΙ τό Σῶμά μου», «τοῦτο ΕΣΤΙ τό Αἷμά μου», εἶπε ὁ Χριστός. Ἀλλά τότε, γιατί φαίνεται κρασί καί ψωμί; Ἐδῶ τώρα, ἀγαπητοί, εἶναι νά θαυμάσουμε τήν μεγάλη συγκαταβατικότητα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ Θεοῦ μας. Ἀκοῦστε: Ἄν ὁ ἱερέας κρατοῦσε στά χέρια του ἕνα κομμάτι κρέας – μέ συγχωρεῖτε γιά τήν εἰκόνα – καί ἕνα ποτήρι αἷμα, ποιός θά πήγαινε νά κοινωνήσει; Κανείς! Γιατί δέν τρῶμε ὠμό κρέας καί δέν πίνουμε ὠμό αἷμα. Ἀλλά ὁ Χριστός συγκαταβαίνει καί δίνει τό Σῶμα Του καί τό Αἷμα Του σ᾽ αὐτό πού τρῶμε καί πίνουμε. Τρῶμε ψωμί καί πίνουμε κρασί. Καί ὁ Χριστός στήν θεία Κοινωνία ἔρχεται σ᾽ αὐτά τά εἴδη, τοῦ ἄρτου καί τοῦ οἴνου!

3. Αὐτό πού κοινωνᾶμε, λοιπόν, εἶναι πραγματικά τό Σῶμα καί πραγματικά τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ, γι᾽ αὐτό καί λέγεται «κοινωνία», δηλαδή, σχέση-ἕνωση μέ τόν Χριστό. Ἀλλά, χριστιανοί μου, προσέξτε τί θά σᾶς πῶ τώρα: Λέγουν οἱ ἅγιοι Πατέρες μας ὅτι ὁ Θεός πού τά μπορεῖ ὅλα, δέν τό μπορεῖ νά ἑνωθεῖ μέ ἀκάθαρτο. Ὅταν λοιπόν δέν φροντίζουμε νά καθαρίσουμε τήν καρδιά μας ἀπό τίς ἁμαρτίες μας, ὅταν κοινωνᾶμε δέν γίνεται «κοινωνία», δέν γίνεται «ἕνωση», μέ τόν Θεό. Γι᾽ αὐτό πρέπει νά μετανοοῦμε γιά τά ἁμαρτήματά μας, νά τά ἐξομολογούμαστε καί νά παίρνουμε ἀποφάσεις νά ζοῦμε καθαρή ζωή. Τότε ὅταν κοινωνᾶμε πραγματικά ἔρχεται μέσα μας ὁ Ἰησοῦς Χριστός καί γινόμαστε «χριστοφόροι» καί «θεοφόροι» καί «ναοφόροι», ὅπως λέγει ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος. Σᾶς τό εὐχόμεθα ὁλόκαρδα, ἀδελφοί χριστιανοί.

Μέ πολλές εὐχές,

† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος & Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας