Τό ἀνώτερο ἀπ᾽ ὅλα, ἀγαπητοί μου, εἶναι τό νά ἔχουμε καλή σχέση μέ τόν Θεό. Θεός ὑπάρχει καί ἄς μήν ἔχουμε καμμία ἀμφιβολία γι᾽ αὐτό. Καί ἀφοῦ ὑπάρχει, πρέπει βεβαίως νά ἔχουμε σχέση μαζί Του. Ἡ σχέση μας αὐτή λέγεται «πίστη». Εἶναι ὡραία αὐτή ἡ ἔκφραση «πίστη» καί δηλώνει ὅτι ἡ σχέση μας μέ τόν Θεό πρέπει νά εἶναι ἀγαπητική, γιατί ὅσοι ἀγαπιῶνται μεταξύ τους αὐτοί μόνο ἐμπιστεύονται ὁ ἕνας τόν ἄλλο. Ἡ πίστη μας στόν Θεό, ἀγαπητοί μου, δέν εἶναι δικό μας κατασκεύασμα, ἀλλά εἶναι θεία ἀποκάλυψη. Δηλαδή, μᾶς τήν φανέρωσε ὁ Ἴδιος ὁ Θεός μέ τήν διδασκαλία τῶν ἁγίων Προφητῶν στήν Παλαιά Διαθήκη καί τήν διδασκαλία τῶν ἁγίων Ἀποστόλων, πού κατέγραψαν τήν διδασκαλία τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ στήν Καινή Διαθήκη.

Ἐμεῖς, πού λεγόμαστε Ὀρθόδοξοι, ἔχουμε ἀκριβῶς αὐτή τήν πίστη πού εἶναι γραμμένη στήν Ἁγία Γραφή καί πού διατύπωσαν οἱ ἅγιοι Πατέρες σέ Οἰκουμενικές Συνόδους. Καί ὅλοι οἱ χριστιανοί στήν ἀρχή εἴχαμε τήν ἴδια πίστη. Ἀλλά μερικοί παρεξέκλιναν καί παράλλαξαν τήν πίστη αὐτή καί διατύπωσαν ἄλλα δόγματα. Εἶναι οἱ λεγόμενοι αἱρετικοί. Αὐτούς ἄς μήν τούς βρίζουμε, ἀλλά νά τούς βλέπουμε μέ πόνο καί συμπάθεια γιά τό κακό πού ἔπαθαν καί νά προσευχόμαστε νά τούς φωτίσει ὁ Θεός νά δοῦν τό λάθος τους καί νά γίνουμε πάλι ἕνα, ἑνωμένοι, ὅπως ἤμασταν πρῶτα.

Ἀδελφοί μου χριστιανοί, πρέπει νά ἀγαπήσουμε τήν πίστη μας, νά τήν μελετήσουμε γιά νά μποροῦμε νά γλυκαθοῦμε ἀπ᾽ αὐτήν καί τότε θά τήν ἀγαπήσουμε περισσότερο. Ἡ πίστη μας εἶναι γραμμένη στό «Πιστεύω». Τό «Πιστεύω» πρέπει νά τό λέμε πάντα στήν προσευχή μας, τουλάχιστον μιά φορά τήν ἡμέρα. Σᾶς παρακαλῶ, χριστιανοί μου, κάθε βράδυ νά λέτε τό «Πιστεύω», ὅπως ἔτσι καθόρισε ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία, νά λέγουν οἱ χριστιανοί τό «Πιστεύω» στήν βραδυνή τους προσευχή, πού λέγεται «Ἀπόδειπνο». Δέν νοεῖται χριστιανός καί μάλιστα μορφωμένος ἄνθρωπος νά μή γνωρίζει ἀπ᾽ ἔξω τό «Πιστεύω».

Ἀλλά ἐκεῖνο πού πρέπει ἰδιαίτερα νά προσέξουμε εἶναι τά δόγματα τῆς Ὀρθόδοξης πίστης μας νά τά κρατᾶμε ἀκέραια, χωρίς νά θέλουμε νά τά μίξουμε μέ ἄλλες διδασκαλίες, εἴτε παλαιοτέρων αἱρετικῶν εἴτε νεωτέρων. Τήν πίστη μας, ἀδελφοί μου χριστιανοί, πάνω ἀπ᾽ ὅλα! Καί στήν προσευχή μας νά λέμε καθημερινά: «Χριστέ μου, στερέωσέ μου τήν πίστη μου καί τήν ἀγάπη μου σέ Σένα. Ὅ,τι, Χριστέ μου, καί νά μοῦ συμβεῖ νά μή φύγω ποτέ ἀπό Σένα»!

Μέ πολλές εὐχές,

† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας