Ἡ Λατρεία δὲν περιορίζεται σὲ ὁρισμένους χρόνους προσευχῆς (Ὄρθρος, Ἑσπερινὸς κ.τ.λ.).

Οἱ ἰδιαίτεροι χρόνοι τῆς προσευχῆς εἶναι ἡ ἀφετηρία, ἀπὸ τὴν ὁποία ξεκινᾶ ἡ ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου,γιὰ νὰ μεταβάλει ὅλη τὴ ζωὴ σὲ Λατρεία καὶ κοινωνία μὲ τὸν Θεό.

 Ἡ Λατρεία δὲν περιορίζεται σὲ λίγες εὐχαριστήριες προσευχὲς ποὺ ἀπευθύνει ὁ ἄνθρωπος στὸν Θεὸ γιὰ τὶς δωρεές του καὶ σὲ ὁρισμένα αἰτήματα γιὰ τὴν σωτηρία του, τὴν ὑγεία του, τὴν ἀσφάλειά του, ἀλλὰ γίνεται μιὰ συνεχὴς ψυχικὴ διάθεση καὶ κίνηση δοξολογίας καὶ εὐχαριστίας τοῦ Θεοῦ γιὰ τὰ δῶρα τῆς ἀγάπης Του καὶ κυρίως τὸ δῶρο τοῦ σαρκωθέντος Υἱοῦ Του,καὶ μιὰ πλήρης ἐμπιστοσύνη καὶ ἀνάθεση τῆς ζωῆς του στὸν Πλάστη του.

 Ἡ νοσταλγία µας γιὰ τὴν συνάντησή µας µὲ τὸν Ἀναστάντα Κύριο καὶ τὴν θριαµβευτικὴ συνοδεία του ἀρχίζει ἀπὸ τὴν πρώτη ἡµέρα τῆς ἑβδοµάδος, τὴν Δευτέρα.

Καθὼς περνοῦν οἱ ἡµέρες τῆς ἑβδοµάδος,ζοῦµε µὲ τὴν ἀνάµνηση τῆς περασµένης Κυριακῆς,τοῦ περασµένου µικροῦ Πάσχα καὶ συγχρόνως µὲ τὴν προσδοκία τῆς ἐρχοµένης Κυριακῆς, γιὰ νὰ ζήσουµε πάλιν τὴν ὑπέρβαση τοῦ θανάτου µας καὶ τὴν µεταµόρφωση τῆς ζωῆς µας στὸν χῶρο τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.

Ἡ Θεία Εὐχαριστία κέντρο τῆς Ὀρθοδόξου Λατρείας.

Μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου Γεωργίου Καψάνη.