Χρήστος Σαλταούρας.

Οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά είναι μία αίρεση που με σατανικό τρόπο διαστρέφει την Αγία Γραφή . Η Εταιρία ΣΚΟΠΙΑ για να παροδηγήσει τα αφελή θύματά της έχει τυπώσει σε πολλές γλώσσες του κόσμου μία ΠΑΡΑΦΡΑΣΗ της Αγίας Γραφής την οποία ονομάζει «Μετάφραση Νέου Κόσμου». Σκοπός της παραφράσεως αυτής είναι η συσκότιση του αληθινού νοήματος της Βίβλου και η προώθηση αιρετικών διδασκαλιών !  Η Αγία Γραφή πρωτοτύπως εγράφη στις εξής γλώσσες : Εβραϊκά, Αραμαϊκά (Παλαιά Διαθήκη) και Ελληνικά (Καινή Διαθήκη).

Οι Χιλιαστές αρχικώς έγραψαν μία ΠΑΡΑΦΡΑΣΗ της Βίβλου, που εξυπηρετεί τις δογματικές τους διδαχές, στην ΑΓΓΛΙΚΗ γλώσσα. Σε αυτήν την ΠΑΡΑΦΡΑΣΗ οι Χιλιαστές κακοποιούν ποικιλοτρόπως το κείμενο της Αγίας Γραφής όπως αυτό διασώζεται στα Εβραϊκά και Ελληνικά χειρόγραφα ! Εν συνεχεία αυτήν την αλλοιωμένη Αγγλική «Αγία Γραφή», αυτό το μεταφραστικό έκτρωμα, το μετέφρασαν σχεδόν σε όλες τις γλώσσες του κόσμου ! Το θράσος των ψευδομαρτύρων του Ιεχωβά έφτασε μέχρι του σημείου να μεταφράσουν την Αγγλική ΠΑΡΑΦΡΑΣΗ της Αγίας Γραφής που εκπόνησαν, στην Ελληνική και Εβραϊκή γλώσσα !!! Έτσι λοιπόν η εταιρία ΣΚΟΠΙΑ κυκλοφορεί στις γλώσσες που γράφτηκε η Αγία Γραφή  μία ΠΑΡΑΦΡΑΣΗ αυτής !!! Αυτό αποδεικνύει ότι οι Χιλιαστές είναι αδίστακτοι στον πόλεμο τους ενάντια στην Αγία Γραφή. Οι γνωρίζοντες αρχαία Ελληνικά και την Βιβλική Εβραϊκή μπορούν εύκολα να αντιπαραβάλουν τα αρχαία χειρόγραφα (Εβραϊκά και Ελληνικά), με την Χιλιαστική ΠΑΡΑΦΡΑΣΗ και να βγάλουν τα συμπεράσματά τους ! Να διαπιστώσουν το μέγεθος της αλλοίωσης του νοήματος των Ιερών Γραφών εκ μέρους των αιρετικών Χιλιαστών ! Η εταιρία ΣΚΟΠΙΑ στηρίζεται κυρίως στην άγνοια των οπαδών της και των υποψήφιων θυμάτων της, για τις Βιβλικές γλώσσες. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ιδιαιτέρως ότι η ομιλούμενη σήμερα στο Ισραήλ Εβραϊκή γλώσσα δεν έχει τόσο μεγάλη διαφορά από την Βιβλική Εβραϊκή ! Δεν είναι δηλαδή η διαφορά της σύγχρονης Εβραϊκής γλώσσας από την Βιβλική Εβραϊκή σαν την διαφορά που έχει η αρχαία «Κοινή» Ελληνική γλώσσα από την ομιλούμενη σήμερα «Δημοτική». Δηλαδή οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά τόλμησαν να κυκλοφορήσουν στο Ισραήλ μία Εβραϊκή μετάφραση της Αγγλικής ΠΑΡΑΦΡΑΣΗΣ της Βίβλου !!! Και μπορεί οι Ισραηλίτες να μην καταλαβαίνουν την γλώσσα στην οποία γράφτηκε η Καινή Διαθήκη (Ελληνικά), και συνεπώς να μην μπορούν να αντιληφθούν την παραποίηση της Καινής Διαθήκης, αλλά να τους παρουσιάζουν οι Χιλιαστές στα Εβραϊκά μία ΠΑΡΑΦΡΑΣΜΕΝΗ Παλαιά Διαθήκη, αυτό είναι πράγματι προκλητικό !!! Επειδή οι διδασκαλίες της ΣΚΟΠΙΑΣ δεν εναρμονίζονται με την Αγία Γραφή, αποφάσισε η εταιρία των ψευδομαρτύρων του Ιεχωβά να «εναρμονίσει» την Γραφή με τις κακοδοξίες της !!!

Όταν οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά θέλουν να δικαιολογήσουν τις φρικτές παραποιήσεις του Ιερού Κειμένου τις οποίες έχουν κάνει, δεν διστάζουν να επικαλεστούν παρόμοιες ΠΑΡΑΦΡΑΣΕΙΣ της Αγίας Γραφής, που έχουν γίνει από άλλους αιρετικούς ή μεταφραστές άλλων παραφράσεων της Βίβλου ! Με άλλα λόγια αντί να απολογηθούν για τις διαστρεβλώσεις που κάνουν, λέγουν ότι και άλλοι διαστρεβλωτές συμφωνούν με αυτούς !!! Έτσι προσπαθούν να προσδώσουν κύρος στην ΠΑΡΑΦΡΑΣΗ τους !

Επίσης η εταιρία ΣΚΟΠΙΑ αποκρύπτει την ταυτότητα των μελών της λεγόμενης Επιτροπής Μεταφράσεως Νέου κόσμου που εκπόνησε την αλλοιωμένη «Αγία Γραφή» των Χιλιαστών και πραγματοποιεί τις εκάστοτε «αναθεωρήσεις» του κειμένου της ! Αυτό το κάνει η ΣΚΟΠΙΑ για να μην μπορούν να ελεγχθούν τα εν λόγω σκοτεινά πρόσωπα ως προς τις εγκύκλιες σπουδές τους και την εν γένει μόρφωσή τους ! Να μην αποκαλυφθεί η αγραμματοσύνη και η ανεπαρκειά  τους στις Βιβλικές γλώσσες.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΓΟΜΕΝΗ «ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ» ΤΩΝ ΧΙΛΙΑΣΤΩΝ.

Θα σταχυολογήσουμε λίγα παραδείγματα εδαφίων που ΠΑΡΑΦΡΑΖΟΥΝ ανερυρθριάστως οι αιρετικοί Χιλιαστές.

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ:

Αντιπαραβολή αρχαίου Ελληνικού κειμένου και «Μετάφρασης Νέου κόσμου».

Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ 3:11

«Αὐτὸς δὲ ὁ Θεὸς καὶ πατὴρ ἡμῶν καὶ ὁ Κύριος ἡμῶν ᾿Ιησοῦς Χριστὸς κατευθύναι τὴν ὁδὸν ἡμῶν πρὸς ὑμᾶς»

ΜΝΚ: «Εύχομαι ο ίδιος ο Θεός και Πατέρας μας και ο Κύριός μας Ιησούς να μας ανοίξουν τον δρόμο για να έρθουμε σε εσάς»

Ο Ενικός «κατευθύναι» (=Είθε να κατευθύνει) του αρχαίου Ελληνικού κειμένου μεταφράζεται με πληθυντικό !!! Ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί ενικό αριθμό αναφερόμενος στα δύο Πρόσωπα του Θεού Πατρός και του Ιησού Χριστού διότι τα Πρόσωπα αυτά είναι Ομοούσια = Ένας Θεός. Η ΜΝΚ «διορθώνει» τον Απόστολο !

Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ 4: 16- 17 « ὅτι αὐτὸς ὁ Κύριος ἐν κελεύσματι, ἐν φωνῇ ἀρχαγγέλου καὶ ἐν σάλπιγγι Θεοῦ καταβήσεται ἀπ’ οὐρανοῦ, καὶ οἱ νεκροὶ ἐν Χριστῷ ἀναστήσονται πρῶτον, ἔπειτα ἡμεῖς οἱ ζῶντες οἱ περιλειπόμενοι ἅμα σὺν αὐτοῖς ἁρπαγησόμεθα ἐν νεφέλαις εἰς ἀπάντησιν τοῦ Κυρίου εἰς ἀέρα, καὶ οὕτω πάντοτε σὺν Κυρίῳ ἐσόμεθα»

ΜΝΚ «επειδή ο ίδιος ο Κύριος θα κατεβεί από τον ουρανό με πρόσταγμα, με φωνή αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού, και εκείνοι που είναι νεκροί σε ενότητα με τον Χριστό θα αναστηθούν πρώτοι. Ύστερα, εμείς οι ζωντανοί που απομένουμε θα αρπαχθούμε μέσα σε σύννεφα μαζί με αυτούς για να συναντήσουμε τον Κύριο στον αέρα· και έτσι θα είμαστε πάντοτε με τον Κύριο».

Το επίρρημα «πρῶτον» που σημαίνει «πρώτα» μεταφράζεται με το επίθετο «πρώτοι» ! Το ιερό κείμενο λέγει ότι οι Χριστανοί θα αναστηθούν ΠΡΩΤΑ και ΕΠΕΙΤΑ θα αρπαγούν στον ουρανό. Όχι ότι οι Χριστιανοί θα αναστηθούν ΠΡΩΤΟΙ… και κάποιοι άλλοι προφανώς θα αναστηθούν αργότερα όπως λένε οι Χιλιαστές που υποστηρίζουν την τμηματική ανάσταση των νεκρών ! Το «πρῶτον» που αφορά την ανάσταση των Χριστιανών λέγεται σε σχέση με το «ἔπειτα» το οποίο αφορά την Αρπαγή. Πρώτα θα αναστηθούν οι Χριστιανοί και μετά θα αρπαγούν. Όχι ότι οι Χριστιανοί θα αναστηθούν Πρώτοι…. Και άρα κάποιοι άλλοι θα ακολουθήσουν αργότερα ! Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο επίρρημα ΠΡΩΤΟΝ και στο επίθετο ΠΡΩΤΟΙ. Ο Απ. Παύλος χρησιμοποίησε επίρρημα και οι μεταφραστές χρησιμοποιούν επίθετο ! Το «πρῶτον» σημαίνει ΠΡΩΤΑ και όχι ΠΡΩΤΟΙ.

Επίσης ο Απόστολος χρησιμοποιεί την λέξη «ἅμα» που σημαίνει ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ. Οι Χιλιαστές αποφεύγουν να μεταφράσουν την λέξη αυτή. Οι Χριστιανοί που θα ζούν στην Δευτέρα Παρουσία θα αρπαγούν ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ μαζί με τους αναστηθέντες Χριστιανούς- «ἅμα σὺν αὐτοῖς ἁρπαγησόμεθα»- δεν λέγει το κείμενο ότι οι ζωντανοί θα αρπαγούν κάποια στιγμή «σὺν αὐτοῖς» = τους αναστηθέντες, αλλά «ἅμα σὺν αὐτοῖς» = Ταυτόχρονα μαζί με αυτούς. Αυτό έχει σημασία διότι οι διδάσκοντες διάφορες τμηματικές αναστάσεις, όπως οι Χιλιαστές,  διαψεύδονται από την λέξη ΑΜΑ= Ταυτόχρονα ! Οι Χιλιαστές διδάσκουν ότι ήδη έχουν αναστηθεί «με πνευματικό σώμα» και είναι στους ουρανούς με τον Χριστό όσοι από τους «144.000 Κεχρισμένους»  έχουν πεθάνει !!! Η Γραφή όμως διδάσκει ότι οι  Χριστιανοί που έχουν πεθάνει θα αναστηθούν και ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ με τους ζωντανούς θα πάνε στον ουρανό ! Τί γυρεύουν λοιπόν οι ζωντανοί  «Κεχρισμένοι» (όπως αυτοαποκαλούνται) Χιλιαστές στην γη ;;;

ΕΒΡΑΙΟΥΣ 11:21 « Πίστει ᾿Ιακὼβ ἀποθνήσκων ἕκαστον τῶν υἱῶν ᾿Ιωσὴφ εὐλόγησε, καὶ προσεκύνησεν ἐπὶ τὸ ἄκρον τῆς ράβδου αὐτοῦ»

ΜΝΚ «Μέσω πίστης ο Ιακώβ, όταν επρόκειτο να πεθάνει, ευλόγησε τον καθέναν από τους γιους του Ιωσήφ και προσκύνησε τον Θεό ενώ στηριζόταν στην άκρη του μπαστουνιού του».

Ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι ο Ιακώβ «προσεκύνησεν ἐπὶ τὸ ἄκρον τῆς ράβδου» = προσκύνησε πάνω στο άκρο της ράβδου, δηλαδή προσκύνησε, τιμητικά ασφαλώς, την ράβδο. Οι Χιλιαστές  όμως προσθέτουν ανύπαρκτες στο αρχαίο κείμενο λέξεις για να μας πείσουν ότι ο Ιακώβ δεν προσκύνησε την ράβδο αλλά τον Θεό στηριζόμενος στην ράβδο !!! Η τιμητική προσκύνηση αντικειμένων ενοχλεί τους ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά και πολλούς άλλους μη Ορθοδόξους .

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ :

Αντιπαραβολή Εβραϊκού κειμένου και «Μετάφρασης Νέου κόσμου».

ΕΒΡΑΪΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 2: 8 (κατά άλλη αρίθμηση 12):

«Διότι ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων· Μετά την δόξαν με απέστειλε προς τα έθνη, τα οποία σας ελεηλάτησαν· διότι όστις εγγίζει εσάς, εγγίζει την κόρην του οφθαλμού αυτού (עֵינֽוֹ)».

MNK: «Διότι αυτό λέει ο Ιεχωβά των στρατευμάτων ο οποίος, αφού δοξάστηκε, με έστειλε στα έθνη που σας λεηλατούσαν: “Όποιος αγγίζει εσάς αγγίζει την κόρη του ματιού μου (עֵינִי) ».

Οι Χιλιαστές στο παρόν εδάφιο δεν διστάζουν να προσθέσουν την ανύπαρκτη στα χειρόγραφα φράση «ο οποίος, αφού δοξάστηκε» και να αλλάξουν την λέξη עֵינֽוֹ  (τρίτο ενικό πρόσωπο) με την λέξη עֵינִי (πρώτο ενικό πρόσωπο)!!!

Στο παρόν εδάφιο υπάρχει διάκριση προσώπων στον Θεό. Στο εδάφιο ομιλεί ένα θείο πρόσωπο και αναφέρεται στον οφθαλμό άλλου θείου προσώπου !

ΖΑΧΑΡΙΑΣ 3:2

Σε αυτό το εδάφιο το Εβραϊκό κείμενο έχει την φράση:

«Και είπεν (וַיֹּ֨אמֶר) ο Κύριος (יְהוָ֜ה  )»

Ιδού πως αποδίδουν οι Χιλιαστές :

ΜΝΚ : «Τότε ο άγγελος (מַלְאַךְ) του Ιεχωβά είπε»

Μεταφράζουν ανύπαρκτη λέξη ! Προσθέτουν την λέξη «άγγελος» (και στην Εβραϊκή ΠΑΡΑΦΡΑΣΗ) χωρίς αυτή να υπάρχει στο εν λόγω εδάφιο του Εβραϊκού κειμένου των χειρογράφων ! Ενώ το Εβραϊκό κείμενο λέγει «Και είπεν ο Κύριος» αυτοί λέγουν «ο άγγελος του Ιεχωβά  είπε» !!!

Στο εδάφιο Ζαχαρίας 3:2 δεν υπάρχει η Εβραϊκή λέξη מַלְאַ֣ךְ (Μαλάκ) = Άγγελος γιατί την προσθέτουν στην μετάφραση ; Μήπως διότι και σε αυτό το εδάφιο έχουμε διάκριση προσώπων στον Θεό ; Στο εδάφιο Ζαχαρίας 3:2 παρουσιάζεται ο Γιαχβέ να ομιλεί στον Διάβολο και να αναφέρεται σε ΑΛΛΟΝ  Γιαχβέ αναφερόμενος σε αυτόν σε τρίτο πρόσωπο !

«Και είπε Κύριος προς τον διάβολον, Θέλει σε επιτιμήσει ο Κύριος, διάβολε· ναι, θέλει σε επιτιμήσει ο Κύριος, όστις εξέλεξε την Ιερουσαλήμ».

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ 4:3

«Διότι (כִּי) υιός (בֵ֭ן) εγενόμην (הָיִ֣יתִי) τω πατρί μου (לְאָבִ֑י), τρυφερός (רַ֥ךְ) και μονογενής (וְ֝יָחִ֗יד) εν προσώπω (לִפְנֵ֥י) μητρός μου (אִמִּֽי)».

ΜΝΚ : «Εγώ ήμουν (הָיִיתִי) αληθινός (-) γιος (בֵּן) για τον πατέρα μου (לְאָבִי), και ο αγαπημένος (וְאָהוּב) γιος (-) בִּמְיֻחָד (=ειδικά)  της (עַל) μητέρας μου (אִמִּי)».

Βλέπουμε πως η Χιλιαστική παράφραση κακοποιεί το Ιερό κείμενο ! Ακόμη και στην Εβραϊκή της έκδοση η ΜΝΚ χρησιμοποιεί μόνο 4 λέξεις (από τις 8 ) από τις υπάρχουσες στα Εβραϊκά χειρόγραφα στο εν λόγω εδάφιο !!! Παραποιεί δηλαδή το 50% του εδαφίου !!!

Παραλείπει την λέξη «Διότι (כִּי)» αν και την χρησιμοποιεί η ίδια η Εβραϊκή ΜΝΚ στο αμέσως προηγούμενο εδάφιο (Παροιμίες 4:2)  καθώς και σε άλλα !

Παραλείπει την λέξη «τρυφερός (רַ֥ךְ)» αν και την χρησιμοποιεί η ίδια η Εβραϊκή ΜΝΚ σε άλλα εδάφια (πχ: Παροιμίες 15:1, Γένεση 18:7 ) !

Κυρίως παραλείπει την λέξη «μονογενής (יָחִ֗יד)» αν και την χρησιμοποιεί η ίδια η Εβραϊκή ΜΝΚ σε άλλα εδάφια (πχ: Αμώς 8:10, Λουκάς 7:12 – ειδικά στο εδάφιο του Λουκά μεταφράζοντας την Ελληνική λέξη ΜΟΝΟΓΕΝΗΣ ).

Παραλείπει την λέξη «εν προσώπω (לִפְנֵ֥י)» αν και την χρησιμοποιεί η ίδια η Εβραϊκή ΜΝΚ σε άλλα εδάφια (πχ: Γένεση 6:11).

ΓΙΑΤΙ η ΜΝΚ στην Εβραϊκή της έκδοση παραλείπει να παραθέσει τις λέξεις που περιέχουν τα Εβραϊκά χειρόγραφα και τις αλλάζει με άλλες άσχετες  (וְאָהוּב / בִּמְיֻחָד);;; Αν οι λέξεις που παραλείπει και τις αντικαθιστά αυθαίρετα με άλλες δεν είναι κατανοητές από τους σύγχρονους Εβραίους, ΓΙΑΤΙ τις χρησιμοποιεί σε άλλα εδάφια ;;;

Η απάντηση είναι ότι η ΜΝΚ τόσο στην Εβραϊκή έκδοσή της όσο και στην Ελληνική έκδοση, καθώς και σε κάθε άλλη γλώσσα, προσπαθεί να αποκρύψει το πραγματικό νόημα της Αγίας Γραφής !

Το Πρόσωπο που ομιλεί στο Παροιμίες 4:3 δεν είναι ο Σολομών (ο Συγγραφέας των Παροιμιών) διότι δεν ήταν ΜΟΝΟΓΕΝΗΣ – יָחִ֗יד (Γιαχίδ)  στη Μητέρα του – Α Παραλειπομένων / Α Χρονικών 3:5 «και ούτοι ετέχθησαν αυτώ εν Ιερουσαλήμ· Σαμαά, Σωβάβ, Νάθαν και Σαλωμών, τέσσαρες τη Βηρσαβεέ θυγατρί Αμιήλ».

Στο εδάφιο Παροιμίες 4:3 ομιλεί ο Χριστός , η ενυπόστατη Σοφία του Θεού. Όπως και σε άλλα σημεία των Παροιμιών Πχ: Παροιμίες 8:27 (Ο’) «ηνίκα ητοίμαζε τον ουρανόν, συμπαρήμην αυτώ». Ασφαλώς ο Σολομών, ο συγγραφέας των Παροιμιών, δεν ήταν παρών στην δημιουργία του ουρανού! Ο Χριστός λοιπόν είναι ΜΟΝΟΓΕΝΗΣ στη Μητέρα του. Αυτό όμως δεν αρέσει στους ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά  και στην ανώνυμη «Επιτροπή Μετάφρασης Νέου κόσμου !

ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ   ΧΡΗΣΤΟΣ