Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ βιώνει αὐτὸν τὸν καιρὸ τὸν λοιμικὸ ἐφιάλτη τοῦ κορωνοϊοῦ. Ὁ τρόμος πλανᾶται πάνω ἀπὸ τὴν ὑφήλιο, χωρὶς κανεὶς νὰ γνωρίζει ποιὸ θὰ εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα, διότι ὁ παράξενος αὐτὸς ἰὸς ἔχει τρομακτικὴ μεταδοτικότητα καὶ εἶναι πολὺ ἐπικίνδυνος σὲ ἀνθρώπους ποὺ ἔχουν χρόνια προβλήματα ὑγείας καὶ μεταλλάσσεται γοργά.

 Ἑκατοντάδες χιλιάδες ἄνθρωποι ἔχουν μολυνθεῖ καὶ ἐπίσης χιλιάδες ἔχουν χάσει τὴ ζωή τους. Παν­ίσχυρα κράτη ἀποδείχτηκαν ἀνίσχυρα νὰ ἀντιμετωπίσουν τὸ λοιμό. Ἀλαφιασμένοι καταναλωτὲς ἄδειασαν τὰ ράφια τῶν καταστημάτων τροφίμων. Τὰ εἴδη προσωπικῆς ὑγιεινῆς ἔγιναν ἀνάρπαστα. Κάποιοι ὑποστηρίζουν ὅτι πρόκειται γιὰ κατασκευασμένο ἰό, ὁ ὁποῖος ἐξυπηρετεῖ δόλιους σκοπούς. Ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν προέλευσή του, τὸ τρομερὸ πρόβλημα φανερώνει καὶ μία ἄλλη πλευρά: αὐτὸς ὁ ἀόρατος, μικροσκοπικὸς ἰὸς ἦρθε νὰ ὑπενθυμίσει τὴν ἀπίστευτη σμικρότητα τοῦ ἀνθρώπου καὶ νὰ γκρεμίσει τὴν ἑωσφορικὴ ἔπαρσή του, τὴν δῆθεν παντοδυναμία του! Ἦρθε νὰ κατεδαφίσει τὸ κοσμοείδωλο τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος διακήρυξε, μὲ αἴσχιστη ἀναισχυντία, τὴν «ἀχρηστία» τοῦ Θεοῦ στὴ ζωή του καὶ ἀνακήρυξε τὸν ἑαυτό του «θεό»! Νὰ ἀποδείξει τὴν σχετικότητα τῆς ἐπιστήμης, τὴν ὁποία ἔχουν ἀποθεώσει οἱ ἄθεοι καὶ οἱ χριστιανομάχοι. Καὶ τὸ σπουδαιότερο: νὰ ξεχωρίσει τοὺς συνειδητοὺς πιστοὺς ἀπὸ τοὺς κατὰ συνήθεια πιστούς, οἱ ὁποῖοι ἄδειασαν τοὺς ναούς, ἀπὸ τὸ φόβο τῆς μολύνσεως καὶ γέμισαν τὰ super markets γιὰ ὑπερπρομήθειες ὑλικῶν ἀγαθῶν. Ὁ νέος λοιμὸς μπορεῖ νὰ βγάλει καὶ κάτι θετικό: νὰ γίνει ἀφορμὴ νὰ συναισθανθοῦμε τὴ μικρότητά μας, νὰ ἀναζητήσουμε τὴ λύτρωση στὴν πηγὴ τῆς ζωῆς, στὸ Θεὸ καὶ νὰ ἀναζητήσουμε τὸ ἀσφαλὲς καταφύγιο στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ.

orthodoxostypos.gr