ἀρχ/του Δανιήλ Ἀεράκη.

Ὁ τελευταῖος ἀντικαπνιστικὸς νόμος βρίσκει σύμφωνους τούς περισσοτέρους Ἕλληνες, ἀκόμα καὶ ὅσους εἶναι ἐξαρτημένοι ἀπό τό τσιγάρο. Χρειάζεται νόμος, καὶ μάλιστα αὐστηρός, γιὰ νὰ μάθουν οἱ Ἕλληνες νὰ μὴν καπνίζουν; Δὲν περιορίζεται ἔτσι ἡ ἐλευθερία τους;

· Ὅταν ἕνα κακὸ εἶναι ὁλοφάνερα φθοροποιό, βεβαίως καὶ ἀπαιτεῖται ἀπαγορευτικὸς νόμος γιὰ τὸν περιορισμό του. Ὅταν μάλιστα αὐτὸ τὸ κακὸ προκαλῆται ἀπό πάθος, πού εἶναι μεταδοτικὸ καὶ σὲ ἄλλους, ὁ νόμος ἐπιβάλλεται νὰ ἐκδοθῆ, ἀλλ᾽ ἐπιβάλλεται καὶ νά… ἐπιβληθῆ!

Τὸ κάπνισμα εἶναι πάθος φθοροποιό, ἐπιβλαβές, θανατηφόρο. Δὲν ὑπάρχει Ἰατρικὸς Σύλλογος καὶ Ἰατρικὴ Ἀκαδημία παγκοσμίως, πού δὲν τονίζουν, ὅτι τὸ κάπνισμα «κόβει» δέκα τουλάχιστον χρόνια ζωῆς ἀπό τό θῦμα του. Καὶ ἐφ᾽ ὅσον τὸ κάπνισμα εἶναι μία ἀπό τὶς γενεσιουργὲς αἰτίες θανάτου ἀπό καρδιοπάθεια καὶ ἀπό καρκίνο τῶν πνευμόνων, τὸ πάθος αὐτό εἶναι ἀνθρωποκτόνο.

· Ἀπο πλευρᾶς χριστιανικῆς το τσιγάρο (πολὺ περισσότερο οἱ παραισθησιογόνες οὐσίες) δὲν εἶναι ἁπλῶς ἁμαρτία. Εἶναι αὐτοκτονία! Σαφεῖς εἶναι οἱ λόγοι τῆς Αγίας Γραφῆς: «Τὰ ὀψώνια τῆς ἁμαρτίας θάνατος» (Ρωμ. στ´ 23) — «Εἴ τις τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ φθείρει, φθερεῖ τοῦτον ὁ Θεὸς» (Α´ Κορ. γ´ 17).

Δὲν ἔχουμε δικαίωμα νὰ «βιάζουμε» τὸ σῶμα μας, νὰ τὸ καταστρέφουμε, νὰ τὸ σκοτώνουμε ἐμμέσως ἢ ἀμέσως. Εἶναι θαυμαστὸ δῶρο τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ ὀφείλουμε σεβασμό. Σ᾽ αὐτὸ τὸ σῶμα ὁ πανάγαθος καὶ παντοδύναμος Θεὸς ἐπιφυλάσσει τὴν ἄπειρη ὀμορφιὰ καὶ τὴ ζωὴ τῆς ἀθανασίας, μὲ τὴν ὑπέροχη διαδικασία τῆς ἀναστάσεως τῶν νεκρῶν.

· Τὸ κράτος μας φυσικὰ βλέπει ἀπό πλευρᾶς μόνο σωματικῆς τὴ βλάβη ἀπό τό κάπνισμα. Καὶ ὅπως ἔχει αὐστηροὺς νόμους γιὰ τὴν ὁδικὴ κυκλοφορία πρὸς πρόληψι θανατηφόρων ἀτυχημάτων, ἔτσι θεσπίζει τώρα πιὸ αὐστηρὸ νόμο γιὰ τὴν πρόληψι ἀτυχημάτων ἀπό τό θανατηφόρο κάπνισμα.

· Ἐμεῖς οἱ χριστιανοὶ τὸ ὅλο θέμα τὸ βλέπουμε καὶ ἀπό πλερᾶς ἀγάπης καὶ κοινωνικότητας. Βλάπτει καὶ τοὺς ἄλλους, τοὺς μὴ καπνίζοντες, πού ἀκούσια γίνονται παθητικοὶ καπνιστές. Ὀρθῶς, λοιπόν, οἱ καπνιστὲς περιορίζονται σὲ χώρους μὴ δημόσιους. Φυσικά τό τέλειο γι᾽ αὐτοὺς θὰ ἦταν νὰ κάνουν ἀγῶνα, νὰ ἀσκήσουν τὴν ἁγία βία (Ματθ. ια´ 12) στὸν ἑαυτό τους, ὥστε νὰ ἐλευθερωθοῦν ἀπό τὴ φωτιά, πού κατακαίει τὰ σωθικά τους.

· Ἡ εὐαισθησία τοῦ κράτους ὅμως γιὰ τὴν ὑπεράσπισι τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς πρέπει σύντομα νὰ ἐπεκταθῆ καὶ στὴν ἀνθρωποκτόνο διαδικασία τῶν ἐκτρώσεων. Οἱ δημοσιογράφοι, ἐνῶ ὑποστηρίζουν τὸν ἀντικαπνιστικὸ νόμο, γιὰ νὰ μὴν πεθαίνουν πρόωρα μερικὲς χιλιάδες καπνιστές, συγχρόνως ὑποστηρίζουν (καὶ μὲ πάθος!) τὸν παιδοκτόνο νόμο τῶν ἀμβλώσεων, πού σκοτώνει ἑκατοντάδες χιλιάδες παιδιὰ (250.000 κάθε χρόνο μόνο στὴν Ἑλλάδα!).

· Ἀπαγορεύεται, ναί, τὸ κάπνισμα, πού σκοτώνει ὅσους θέλουν (δυστυχῶς) νὰ πεθάνουν πρόωρα. Χιλιάδες φορὲς ἀπαγορεύεται ἡ ἔκτρωσις, πού σκοτώνει ἀθώα πλάσματα, βρεφικὲς ὑπάρξεις! Ρωτᾶμε: Τὸ τσιγάρο κάνει πιὸ μεγάλο κακὸ ἢ τὸ νυστέρι τοῦ εκτρωσιολόγου γιατροῦ;…