Λάρισα, Ἅγια Θεοφάνεια 2020

ΜΗΝΥΜΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ

Πρός

Τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν

Εὐσεβῆ Λαό τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

              Ἀγαπητοί μου,

«Φωνὴ Κυρίου ἐπὶ τῶν ὑδάτων βοᾷ λέγουσα· Δεῦτε λάβετε πάντες, Πνεῦμα σοφίας, Πνεῦμα συνέσεως, Πνεῦμα φόβου Θε­οῦ, τοῦ ἐπιφανέντος Χριστοῦ.» (A΄ Ἰδιόμελο Θεοφανείων), δηλα­δή ἡ φωνή τοῦ Ἀνάρχου Πατρός καί Παντοκράτορος καθώς ἐπι­φέρεται πάνω ἀπό τά ὕδατα φωνάζει λέγοντας, ἐλᾶτε καί πᾶρτε ὅλοι Πνεῦμα σοφίας, Πνεῦμα συνέσεως, Πνεῦμα σεβασμοῦ πρός τό Θεό, τά ὁποῖα χαρίζονται στόν ἄνθρωπο δωρεάν ἀπό τόν Χριστό, ὁ ὁποῖος σήμερα φανερώνει στήν οἰκουμένη ποιός πραγ­ματικά εἶναι.

Αὐτή ἡ διατύπωση σαφῶς παραπέμπει στήν ἀρχή τῆς δη­μιουργίας τοῦ κόσμου. Διαβάζουμε στούς πρώτους στίχους τοῦ βιβλίου τῆς Γενέσεως: «Ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν. ἡ δὲ γῆ ἦν ἀόρατος καὶ ἀκατασκεύαστος, καὶ σκότος ἐπάνω τῆς ἀβύσσου, καὶ πνεῦμα Θεοῦ ἐπεφέρετο ἐπάνω τοῦ ὕδατος.» (Γεν. α΄, 1-2). Δηλαδή, στήν ἀρχή ὁ ἀπειροτέλειος Θεός δημιούργησε κυριαρχικά τόν οὐρανό καί τή γῆ. Ἡ δέ γῆ ἦταν ἄ­σχημη, ἀδιαμόρφωτη καί ἀπρόσφορη γιά τό ζωικό καί φυτικό κό­σμο. Καί σκοτάδι ἀπλωνόταν πάνω ἀπό τά ὕδατα. Τό Ζωοποιό ὅμως καί Πανάγιο Πνεῦμα ἐπιφερόταν πάνω ἀπό τά ὕδατα καί περιέβαλε τή Δημιουργία.

Γιατί αὐτός ὁ παραλληλισμός; Γιατί τήν ἡμέρα τῆς Θείας Ἐπιφανείας, τῆς φανέρωσης δηλαδή γιά πρώτη φορά τοῦ Μυ­στηρίου τῆς Ἁγίας Τριάδος στόν κόσμο γίνεται αὐτή ἡ ἀναφορά στήν ἀρχή τοῦ κόσμου; Στό σημεῖο μηδέν τῆς δημιουργίας καί τήν ἀπαρχή τῆς ὑπάρξεως «ὁρατῶν τε πἀντων καί ἀοράτων»;

Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία θέλει νά ὑπενθυμίσει πόσο παρά τό πλῆθος τῆς Θείας ἀγάπης, ἐμεῖς ἀστοχήσαμε καί πικράναμε τόν Ἅγιο Θεό! Κι ὅμως, αὐτός δέν μᾶς παρατᾶ! Δέν μᾶς ἀποστρέφε­ται, οὔτε μᾶς ἀφήνει στήν τύχη μας! Στέλνει τό Μονογενῆ Υἱό του γιά νά μᾶς ἀποκαλύψει τήν ἀλήθεια, νά δημιουργήσει τίς προϋποθέσεις τῆς σωτηρίας μας καί νά ξανακάνει τό Θεό Πατέ­ρα μας.

Στήν ἑορτή τῶν Θεοφανείων, ὁπότε καί ὁ Χριστός μας ἐμ­φανίζεται «εἰς μέτρον ἡλικίας τέλειον», προσέρχεται στόν Ἰορ­δάνη γιά νά βαπτιστεῖ καί νά ξεκινήσει τή δημόσια δράση Του, ἡ Ἐκκλησία ἀπευθύνει μιά δημόσια πρόσκληση. Μᾶς λέει ὅτι καί πάλι «Πνεῦμα Θεοῦ ἐπί τῶν ὑδάτων». Τήν προηγούμενη φορά πού τό Πνεῦμα τό Ἅγιο ἐνήργησε τή δημιουργία μας, δέν προσέ­ξαμε καί ἀποτύχαμε. Αὐτή τή φορά μαρτυρᾶ τό πρόσωπο πού ἔρχεται γιά τή σωτηρία μας. Γι’ αὐτό καί πρέπει νά προσλάβουμε σοφία καί σύνεση ὥστε νά ἀνταποκριθοῦμε σέ αὐτό τό κάλεσμα ἀπό τόν Ἅγιο Τριαδικό Θεό, χωρίς ἀποτυχίες καί αὐτοκαταστρο­φικές ἀρνήσεις.

Ἀδελφοί μου, καί πάλι τό Πνεῦμα τό Ἅγιο ἐπί τῶν ὑδάτων, αὐτή τή φορά γιά νά μᾶς ἀναδημιουργήσει! Γιά νά ἀπεργαστεῖ τή σωτηρία μας ἐν Χριστῷ καί νά διασφαλίσει μέσῳ τῆς Ἐκκλη­σίας Του τήν ἀναγέννησή μας στήν πνευματική κολυμβήθρα. Ἄς προσευχηθοῦμε νά μᾶς χαρίζει ὁ Ἅγιος Θεός σοφία καί σύνεση, καθώς καί σεβασμό πρός τόν Πλάστη καί Δημιουργό μας, καί συνάμα Σωτῆρα τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων, ὥστε αὐτή τή φορά μέ τίς ἐπιλογές μας νά μήν ἀστοχήσουμε, ἀλλά νά ἐπιτύχουμε τόν Ἁγιασμό μας καί τή Θέωση!

Μέ πατρικές ἑόρτιες εὐχές.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

†Ὁ Λαρίσης καί Τυρνάβου Ἱερώνυμος