Λάρισα, Πρωτοχρονιά 2020

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ

Πρός

Τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν

Εὐσεβῆ Λαό τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἀγαπητοί μου,

«Καί νέον ἔτος ἀριθμεῖ ἡ τοῦ Χριστοῦ Περιτομή καί ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱεράρχου Βασιλείου» (Παραδοσιακά Κάλαντα).

          Στήν ἀνατολή τοῦ νέου ἔτους ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει δύο ὁρόσημα, τά ὁποῖα μέ τό δικό τους μοναδικό τρόπο, δίνουν ἕναν ξεχωριστό τόνο καί μήνυμα στήν ἡμέρα.

          Τό πρῶτο εἶναι ἡ Περιτομή τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆ­ρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Δεσποτική ἑορτή, ἡ ὁποία ἔχει ὡς σκο­πό νά ἀναδείξει τήν ἐκούσια συμμόρφωση τοῦ Χριστοῦ στό Μω­σαϊκό Νόμο ἄν καί δέν χρειαζόταν. Ὁ Κύριος ὑπομένει Περιτομή κατά τό τυπικό τῆς Ἑβραϊκῆς θρησκείας, κυρίως γιά νά ὑπο­γραμμίσει ὅτι σαρκώθηκε πραγματικά κι ὄχι φαινομενικά, γι’ αὐτό καί «ὑπομένει σαρκός τήν Περιτομήν». Χρειαζόταν νά περι­ταμεῖ; Ὄχι, γι’ αὐτό καί συμμορφούμενος πρός τόν Νόμο τόν κα­ταργεῖ, δείχνοντας ὅτι πολλές φορές ἡ τήρηση τοῦ Νόμου σημα­σιοδοτεῖ καί τήν ὑπέρβασή του καθώς τόν ἀναδεικνύει περιττό. Ὁ Χριστός περιτέμνεται γιά νά ἀποδείξει ὅτι «μετέχει τῆς ἀν­θρωπίνης φύσεως» καί συνάμα γιά νά καταδείξει ὅτι ἡ πρακτική αὐτή δέν προσθέτει τίποτε στήν ὑπόθεση τῆς σωτηρίας τοῦ ἀν­θρώπου. Πλέον ἄλλο εἶναι τό σύμβολο τῆς Καινῆς Διαθήκης πού συνάπτει ὁ Θεός μέ τό λαό Του, τό ἴδιο τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ. Κάνει ὅμως, καί κάτι ἄλλο. Συμμορφώνεται στήν πα­ράδοση τοῦ Ἰσραήλ, γιά νά ἀποδειχθεῖ ἀκόμη βαρύτερη καί πε­ρισσότερο ἀπαράδεκτη ἡ ἀπόρριψή Του ἀπό τό λαό πού ὑποτίθε­ται Τόν ἀνέμενε.

          Τό δεύτερο εἶναι ἡ Ἑορτή τῆς μνήμης τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Βασιλείου, Ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας, Οὐρανοφάντορος τοῦ Μεγάλου! Δέν συνηθίζεται στήν Ὀρθοδο­ξία σέ ἡμέρα πού ἑορτάζεται δεσποτική ἑορτή νά συνεορτάζεται Ἅγιος. Εἶναι πρωτοφανές αὐτό πού συμβαίνει σήμερα, νά συμπί­πτουν ἠ Ἑορτή τοῦ Δεσπότη Χριστοῦ καί ἡ Ἑορτή τοῦ εὐλογημέ­νου Πλάσματός του, τοῦ Μεγάλου Ἁγίου! Γιατί συμβαίνει αὐτό; Γιατί ὁ Βασίλειος εἶναι Μέγας! Γιατί κατέκτησε τόν φωτισμό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος τόσο βαθειά καί πλατειά ὥστε ἡ Θεολογία του νά εἶναι ἡ ἐκτενέστερη ἑρμηνεία τῆς ἀποκεκαλυμένης Ἀλήθει­ας, ὅπως μᾶς τήν γνώρισε τό ἀψευδές στόμα τοῦ Χριστοῦ. Ὄχι μόνον ὁ βίος του, ἀλλά καί τά συγγράμματά του καί ἡ θεολογική παρακαταθήκη τοῦ Ἁγίου, τόν καθιστοῦν μοναδικό στήν Ὀρθο­δοξία, γι’ αὐτό καί ἄξιο τοῦ προσδιορισμοῦ «Μέγας»! Εἶναι ὁ Θε­ολόγος πού μᾶς ἀποκαλύπτει τή Χάρη πολύ ἐκτενέστερα καί πο­λύ πιό κατανοητά ἀπό τόν καθένα. Γι’ αὐτό καί δέν μετατίθεται ἠ μνήμη του! Γιατί ἑρμηνεύει τή Χάρη στόν κόσμο σχεδόν ἰσάξια μέ Ἐκεῖνον πού τήν ἀποκαλύπτει!

          Ὁ συνεορτασμός τῆς Δεσποτικῆς Ἑορτῆς τῆς Περιτομῆς καί τοῦ Μεγάλου Ἱεράρχου συμβολίζουν μέ τόν πλέον εὔγλωττο τρόπο τή συνεργασία Θεοῦ καί ἀνθρώπου γιά τή σωτηρία τοῦ κόσμου. Αὐτό καί εἶναι ἡ πρόκληση ὄχι μόνο γιά τήν καινούργια χρονιά, ἀλλά γιά τήν κάθε χρονιά. Νά συνεργαστοῦμε μέ τό Θε­ό, ὥστε ὅλα νά γίνουν καλά καί ἅγια, εὐλογημένα καί ὠφέλιμα.

          Καλή καί εὐλογημένη χρονιά!

Μέ πατρικές εὐχές.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

†Ὁ Λαρίσης καί Τυρνάβου Ἱερώνυμος