Η φάτνη της μονής

Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς, Δικηγόρος.

Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί, ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός, ἀκολουθήσωμεν λοιπὸν ἔνθα ὁδεύει ὁ ἀστήρ, μετὰ τῶν Μάγων Ἀνατολῆς τῶν Βασιλέων. Ἄγγελοι ὑμνοῦσιν, ἀκαταπαύστως ἐκεῖ. Ποιμένες ἀγραυλοῦσιν, ᾠδὴν ἐπάξιον· Δόξα ἐν ὑψίστοις λέγοντες, τῷ σήμερον ἐν Σπηλαίῳ τεχθέντι, ἐκ τῆς Παρθένου, καὶ Θεοτόκου, ἐν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας.

Σήμερον 22-12-2019 και βαίνουμε ολοταχώς προς την παμμέγιστη εορτή της Γεννήσεως του Θεανθρώπου, την κορυφαία εορτή της Ορθοδοξίας μας και του σύμπαντος Χριστιανισμού εις την Οικουμένη, δια τον λόγο αυτό, όντες βαπτισμένοι Χριστιανοί Ορθόδοξοι, ως ορθοτομούντες την αλήθεια και κοινωνούντες των αχράντων Μυστηρίων, ευαγγελιζόμαστε την αιώνιο ζωή, ακολουθούντες τα  βήματα του Κυρίου μας.

Φρονώ ότι η ελπίς τίκτεται την 25η-12-2019, και άπαντες ομοθυμαδόν δέον όπως αναλογισθούμε την πορεία της ίδιας της ζωής μας και να προσευχηθούμε ουχί μόνον εσχατολογικώς αλλά και δια την παρούσα, ενεστώσα και διαδραμούσα ζωή μας, διότι ο Ιησούς Χριστός και η Θεομήτωρ, η Υπεραγία Θεοτόκο μας,  μας σκέπει, μας φροντίζει και  μας στέργει.

Η Ιησούς εγεννήθη, εν φάτνη, ταπεινός, άνευ τρυφηλότητας και δαψιλών συμπαρομαρτούντων συνθηκών, ακριβώς δια να θεμελιώσει έναν άλλο τρόπο ζωής να προσανατολίσει την νου και την καρδιά μας, προς την πεμπτουσία της υπάρξεώς μας, η οποία κατατείνει προς την Θέωση, καθότι όντες κατ’ εικόνα του Θεού, προσβλέπουμε εις την αιωνιότητα, την υπέρβαση της θνησιγένειας του φθαρτού και νομοτελειακά πεπερασμένου τούτου κόσμου.

Η παρουσία του θεού ευρίσκεται αδιαλείπτως εις την ζωή μας προκειμένου να μας συνδράμει, ήδη  μας συνεπικουρεί ωθώντας μας υπόρρητα και σιωπηρά προς την σωστή κατεύθυνση του βίου μας, αείποτε ευρίσκεται εγγύς περίφροντις, εφόσον τον προσκαλέσουμε και τον ακολουθήσουμε.

Η πνευματική διάσταση της Ορθοδόξου παραδόσεως πέραν από νάμα, θεμέλιο πολιτισμού και αδιάσειστο στοιχείο της ταυτότητας μας και του εν γένει εθνικού αυτοπροσδιορισμού μας ως συλλογικό υποκείμενο, άρρηκτα συνδεδεμένο με τον Ελληνισμό μας, τούτο δε εξάλλου κατοχυρώνεται ρητώς και αναμφιβόλως εις την Συνταγματική έννομη τάξη, δεν παύει να συνιστά και μία αντιπρόταση ολιστικής ερμηνείας της ζωής μας.

Εν άλλοις λόγοις συνιστά έναν ανυπέρβλητο πλούτο, ο οποίος δίδει ερμηνευτικά και ουσιαστικά πάμπολλες λύσεις εις  την απτή και ζώσα  καθημερινότητά μας, τόσο τις προσωπικές, τις ατομικές αλλά και της κοινωνικές.

Η ελευθερία του ήθους, η πνευματικότητα, η εγκράτεια και η πειθαρχία, μας παιδαγωγούν προσηκόντως διαπλάθοντας δεόντως το ακμαίο φρόνημα πραγματικής ανθρωπιάς αλληλεγγύης και αυτοθυσίας δια τον συνάνθρωπο.

Ως εκ τούτου η Ορθόδοξη παράδοσή μας, ως δομική σταθερά της εθνικής μας ταυτότητας και εν γένει της ιδιοπροσωπίας μας, μας εμπλουτίζει και μας ενδυναμώνει ως ανθρώπους με γνώμονα την πολυσχιδή, σύμμετρη και πολύπτυχη ανάπτυξη της προσωπικότητας μας,  δηλονότι συναισθηματικά, ψυχικά, σωματικά, διανοητικά, μην λησμονούμε άλλωστε ότι ο Ιησούς εμφανίσθηκε με αλληλοπεριχωρούμενες δύο διακριτές και αυτοτελείς υποστάσεις, αφενός ως τέλειος άνθρωπος και τέλειος Θεός, εξ ού και θεάνθρωπος.

Η ευχή λοιπόν, εις τους χαλεπούς καιρούς, εις τους οποίους βιώνουμε της ραγδαίας επελάσεως της Παγκοσμιοποιήσεως, ήτοι του εθνομηδενιστού αυτού ολετήρα της άνωθεν επιβληθείσα Νέας Τάξης,  Ευλογημένα Χριστούγεννα, συνιστά μία πλήρης αντίσταση, συνιστά δήλωση ταυτότητας, διαφορετικότητας και υπεραξίας.

Αν και εφόσον ο Κύριος μας εγκαταβιώσει εις τις Καρδιές μας θα αντιμετωπίσουμε λυσιτελώς και με ψυχικό σθένος πάσα αντιξοότητα, εις την καθημερινότητα.

Σήμερον, εξαιτίας και συνεπεία της επιδοτούμενης Ισλαμοποιήσεως της Πατρίδας μας και της μεθοδευμένης αποεθνικοποιήσεως αυτής, παντοιοτρόπως και παντοδαπώς, επιχειρείται η κατασυκοφάντηση της Ορθοδόξου παραδόσεως, η υποτίμηση του Ελληνισμού, ο ακρωτηριασμός της ταυτότητας μας, ενώ εκ παραλλήλου, λίαν σκοπίμως εις τον αντίποδα, τα ίδια ανθελληνικά έμμισθα φερέφωνα, τα τελούντα εν διατεταγμένη υπηρεσία μίσθαρνα όργανα της υπερ-εθνικών διευθυντηρίων της Νέας Τάξης πραγμάτων, προπαγανδίζουν αισχρώς και χυδαίως υπέρ της θρησκείας του Ισλάμ, και υπέρ του δήθεν πολυπολιτισμού.

Η διάλυσις της Ελλάδας, συνιστά ένα οργανωμένο σχέδιο, μέρος του οποίου ασφαλώς είναι η εξάλειψη του θρησκευτικού συναισθήματος και η εκρίζωση της πίστεως εκ των Καρδιών των πιστών, μέσω της κατασυκοφάντησης, της φαιδροποιήσεως και της κατάπτυστης λοιδορίας του Χριστιανισμού.

Οι πρακτικές αυτές της  πλύσης εγκεφάλου σκοπούν εις την δημιουργία πνευματικώς ευνουχισμένων μαζών, οι οποίες καθίστανται παραχρήμα και αυτοδικαίως ευεπίφορες και ανερμάτιστες προς χειραγώγηση υπό του εκάστοτε επίδοξου εξωνημένου ταγού, στερούμενες συγκροτημένης σκέψης, κριτικής αντίληψης και συνθετικής ερμηνείας της πραγματικότήτας.

Η αυτή πρακτική, τηρουμένων των αναλογιών, όπως και με την πολιτική, συμβαίνει και με την Εκκλησία, υπό την έννοια, του επιβεβλημένου συνειδησιακού εκμαυλισμού του ποιμνίου, προκειμένου να μην αποδέχεται κατ’ ουσίαν τον Χριστό μας, εν συνεχεία να καθίσταται δήθεν αντιρρησίας και εν τέλει το ίδιο το ποίμνιο να διολισθαίνει βαθμηδόν και ανεπαισθήτως προς την οντολογική κατάθλιψη και  τον μηδενισμό.

Η πολιτεία δια των εγκάθετων της, δεν επιθυμεί την ανάνηψη της κοινωνίας, την πρόοδο των πολιτών, την υγεία των κατοίκων της Ελλάδας καθώς και την οικονομική ευημερία της, το μόνον που την ενδιαφέρει είναι να εκτελεί υποτελώς τις εξω-εθνικές εντολές, έναντι τριάκοντα αργυρίων.

Η πολεμική κατά της Ορθοδόξου παραδόσεώς μας, του πνευματικού αυτού συνέκδημου μας και αναλλοίωτου και διαχρονικού ψυχικού μας επινείου, υπονομεύεται και διασαλεύεται λίαν σκοπίμως, προκείμενου να πλήξουν τα θεμέλια του πολιτισμού μας, τον πυρήνα του είναι μας και την ψυχή του Ελληνισμού.

Ήδη, διαβάλλουν την γέννηση του Ιησού μας, με στολίδια τα οποία απάδουν του πνεύματος των εορτών, αντίκεινται εις την ορθόδοξη διάσταση της εννοίας της εορτής αυτής καθ’ αυτήν, τουναντίον ενδύουν την Χώρα έτσι οι Αρχές προκειμένου υποσυνειδήτως να εξαλείψουν ολοσχερώς την μνήμη της εορτής, να πλήξουν το βίωμα της γεννήσεως του Σωτήρος μας, στοιχεία, συναισθήματα, τα οποία καθίστανται αξεδιαλύτως συνυφασμένα με τον αυτοπροσδιορισμό μας, ως Έλληνες πολίτες.

Η πρόθεσίς τους είναι η ισοπέδωση και η καλλιέργεια ενός κλίματος θλίψεως και αμφισβητήσεως των Οσίων και Ιερών, ο έντεχνος εξοστρακισμός των σπλάχνων μας, διότι τα Χριστούγεννα αδιαμφισβήτητα, αποτελούν σαρξ εκ της σαρκός μας και οστούν εκ των οστέων μας, ως Έλληνες Χριστιανοί Ορθόδοξοι, δια αυτό τον λόγο επιβάλλεται να διασώσουμε τον πολιτισμό μας και να περιφρουρήσουμε δεόντως τις παραδόσεις μας τις αξίες μας, ως μία παρακαταθήκη των προγόνων μας τιμώντας τοιουτοτρόπως τους προπάτορές μας.

Χριστούγεννα λοιπόν, γεννάται η Ελπίς δια της Ελεύσεως του Βασιλέως και του Σωτήρος μας, ο οποίος ήλθε αποκλειστικώς δια την ιδική μας Σωτηρία και την άρση των αμαρτιών μας, δια να μας δείξει τον ορθό δρόμο  και να ενσπείρει γόνιμα εις τις καρδιές μας, την κατάργηση του θανάτου, δια της Αναστάσεως του, εφόσον προηγουμένως υποστεί ανηλεή βάσανα, με την Σταύρωσή του, χάριν της ανυπερβλήτου και υπερεκχειλιζούσης αγάπης του δια ημάς τους αγνώμονες και θνησιγενείς ανθρώπους.

Εν κατακλείδι, δέον όπως δίδουμε έμφαση τόσο εις την πνευματική διάσταση των ημερών όσο και εις την κοσμική προκειμένου να αντισταθούμε εις την Νέα Τάξη πραγμάτων, διότι η Ορθοδοξία συνιστά το προπύργιο του Ελληνισμού και έναν σταθερό και συμπαγή προμαχώνα αγωνιστικότητας, ένα διαρκές εφαλτήριο, αγώνος, μάχης δια τον ορθόν και τον δίκαιο, εν ονόματι του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.

Συνελόντι ειπείν, Καλά και Ευλογημένα Χριστούγεννα προς άπαντες και άπασες, καθώς και Έτη Πολλά, ως προς τους ζώντες και τεθνεώτες.