Cleopa Ilie (Archimandrite and Abbot of the Sihastria Monastery)

Πάτερ Κλεόπα, Τί εἶναι ἡ μαγεία καί ποιά εἶναι τά εἴδη της;

Μέ τήν λέξη μαγεία ἐννοοῦμε τήν ἐπίκληση δαιμονικῆς δυνάμεως πρός βοήθεια τῶν ἀνθρώπων, ἀντί τῆς βοηθείας τοῦ Θεοῦ, μέ σκοπό τήν πραγματοποίηση συγκεκριμένων ἀνθρωπίνων ἐπιδιώξεων. Ἡ μαγεία ἐξασκήθηκε τόσο στόν ἑβραϊκό λαό, τήν περίοδο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ὅσο καί στούς χριστιανούς τοῦ Νόμου τῆς Χάριτος μέχρι καί τῶν ἡμερῶν μας. Στήν Παλαιά Διαθήκη ζήτησε τήν βοήθεια τοῦ διαβόλου διά τῆς μαγικῆς τέχνης ὁ βασιλεύς Σαούλ καί εὐθύς τιμωρήθηκε ἀπό τόν Θεό, Μάγοι ἦταν ὁ Βαλαάμ καί οἱ τρεῖς μάγοι οἱ ὁποῖοι ἀσχολιόντουσαν μέ τήν ἀστρολογία.

Κατά τήν διδασκαλία τοῦ ἁγίου Νικόδημου τοῦ Ἁγιορείτου, ἡ μαγεία διαιρεῖται σέ πολλά εἴδη καί συγκεκριμένα:

Ἡ κυρίως μαγεία διά τῆς ὁποίας ἐννοοῦμε τήν ἐπίκληση τῶν δαιμόνων γιά νά ἀποκαλύψουν στούς ἀνθρώπους κρυμμένους θησαυρούς, χαμένα ἀντικείμενα καί ἄλλα παρόμοια.

Ἡ μαντεία, τό δεύτερο εἶδος μαγείας, μέ τό ὁποῖο μερικοί ἄνθρωποι ὁμιλοῦν γιά τό μέλλον ἀπό διάφορα σημεῖα τοῦ χεριοῦ ποὺ ἐξηγοῦν, γι’ αὐτό καί ὀνομάζεται καί χειρομαντεία, καί ἀπό ἄλλα βέβαια ἀντικείμενα, ὅπως χαρτοπαίγνια, καφέδες, σπυριά κλπ.

Νεκρομαντεία, δηλαδή ἐπίκληση τῆς βοηθείας τῶν δαιμόνων στά μνήματα γιά νά παιδεύση αὐτούς ποὺ εἶναι στήν ζωή. Οἱ νεκρομάντεις ἀπαιτοῦν νά κληθεῖ ἡ νεκρή ἀπό τόν Ἅδη ψυχή ὅπως ἔκαναν οἱ μάντεις στήν ἐποχή τοῦ προφήτου Σαμουήλ (Α’ Βασ. 28,3), γιά νά μάθουν τό μέλλον ἤ γιά νά ἐκδικηθοῦν κάποιον. Στίς ἡμέρες μας δρᾶ ἡ νεκρομαντεία συστηματικά στούς πιστούς, ὅπως π.χ. τό σβήσιμο τῶν ἀνθράκων, ἡ ἀπαγγελία συγκεκριμένων λέξεων ἀνακατωμένων μέ προσευχές γιά τούς ἀσθενεῖς καί οἱ ὁποῖοι ἰσχυρίζονται ὅτι εἶναι μάντεις.

Γητεία, δηλαδή μαντεία ἤ μαγεία μέ ἱερά ἀντικείμενα, ὅπως ἡ μαντεία μέ τό ψαλτήριο, ποὺ σήμερα ὀνομάζεται «ἄνοιγμα τοῦ ψαλτηρίου», μαντεία μέ ἀντικείμενα τῆς ἐκκλησίας, ὅπως ἡ περιβολή ἱερῶν ἀμφίων, κλειδιά ἐκκλησιῶν, στάκτη ἀπό θυμιατήριο, ἀντιγραφή μερικῶν ρυθμικῶν κτύπων καμπάνας καί τειχῶν τῆς ἐκκλησίας ἤ τό ἀνάκρουσμά τους μπροστά σέ καντήλια κλπ.

Ἡ γοητεία, δηλαδή ὁ πόθος μερικῶν νέων νά παντρευτοῦν μέ πρόσωπα τῆς ἀρεσκείας των μέ τήν ἐπίκληση τῆς σατανικῆς βοηθείας. Αὐτό στόν λαό ὀνομάζεται «εἱμαρμένη, ριζικό».

Ἡ μαντεία μέ τά ἐντόσθια τῶν ζώων, ποὺ ὀνομάζεται καί οἰωνοσκοπία. Σ’ αὐτό τό εἶδος μαγείας ὑπάγονται καί τά ὄνειρα, τά ζώδια, οἱ καλές καί κακές ὧρες, ἡ μαντεία σέ μέλη τοῦ σώματος, ποὺ λέγεται καί προμήνυμα (σφύριγμα στά αὐτιά, θόρυβος τῶν ματιῶν, ἡ φαγούρα στίς παλάμες κλπ.).

Τά φυλακτά τά ὁποῖα ἔχουν στό χέρι ἤ στό στῆθος ἀπό διάφορα πολύχρωμα κομμάτια ὑφάσματος γιά νά τούς φυλάγουν ἀπό ἀσθένειες, ἀπό κινδύνους καί ἀπό ζημιές, ἀφοῦ πρῶτα ἐπικαλεσθοῦν τήν δύναμη τοῦ διαβόλου.

Οἱ ἐπικαλούμενοι τούς δαίμονες (κλύδωνες), εἶναι αὐτοί ποὺ μαντεύουν γιά τά μέλλοντα μέ τήν βοήθεια τῶν δαιμόνων. Σ’ αὐτούς περιλαμβάνονται καί αὐτοί ποὺ ἀνάβουν φωτιές μπροστά στά σπίτια των καί τρέχουν στήν φωτιά, οἱ ἐγγαστρίμυθοι καί οἱ μαντεύοντες μέ τά ἐντόσθια τῶν ζώων. Αὐτή ἡ μαγεία εἶναι πολύ διαδεδομένη στίς ἡμέρες μας.

Ἀστρολογία, εἶναι ἡ μαγεία ποὺ ἔδρασε ἀπό τούς παλαιότατους χρόνους μέχρι σήμερα. Μέ τήν ἀστρολογία ἐννοοῦμε τήν πρόβλεψη τῶν μελλόντων μέ τήν κίνηση τῶν ἀστέρων, τῶν πλανητῶν, τῶν ἀνέμων, τῶν νεφῶν καί τῶν ἄλλων γενικά φαινομένων. Οἱ ἀστρολόγοι ἰσχυρίζονται ὅτι κάθε ἄνθρωπος ἔχει τό δικό του ἀστέρι, πράγμα τό ὁποῖο συναντᾶμε καί στήν δική μας λαογραφία.

Ἰδού μερικά ἀπό τά σημαντικότερα εἴδη μαγείας ποὺ ὑπάρχουν καί στίς ἡμέρες μας, τά ὁποῖα πρέπει νά καταπολεμοῦμε καί νά ἀποφεύγουμε, ἐπειδή γίνονται μέ διαβολικές ἐνέργειες καί ἐπινοήσεις καί πολλούς χριστιανούς ὁδήγησαν στήν ἀπώλεια.

154. Ποιές εἶναι οἱ συνέπειες τῆς μαγείας;

Ὅσοι ἀσχολοῦνται μέ τά μάγια ἤ τρέχουν στίς μαγεῖες, διαπράττουν μεγάλη ἁμαρτία ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καί ἐναντίον τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, διότι ἀφήνουν τόν Θεό καί ζητοῦν βοήθεια ἀπό τόν διάβολο. Ἀρνοῦνται τίς προσευχές τῆς Ἐκκλησίας καί μπαίνουν στά σπίτια τῶν μάγων. Ἐγκαταλείπουν τούς λειτουργούς τοῦ Χριστοῦ καί πηγαίνουν στούς ὑπηρέτες τοῦ σατανᾶ. Δηλαδή, ἀφήνουν τό ζῶν ὕδωρ, τόν Ἱερέα καί τήν σωτήριο Χάρι τῆς Ἐκκλησίας γιά τά ἐμπαθῆ καί ἀνθρώπινα ἐνδιαφέροντά των ζητοῦν τήν συμπαράσταση τῶν μάγων, ποὺ εἶναι ἐχθροί τοῦ Χριστοῦ. Ἀρνοῦνται τήν ἀλήθεια καί δέχονται τό ψεῦδος, διότι ὅλα τά μαγικά λόγια καί ἐπικλήσεις εἶναι ψεύδη καί δαιμονικές ἀπάτες.

Μία τέτοια μεγάλη ἁμαρτία δέν συγχωρεῖται στούς ἐνόχους οὔτε στόν παρόντα αἰώνα οὔτε στόν μέλλοντα, ὅπως λέγει ὁ Χριστός, ἐάν δέν μετανοήσουν σ’ ὅλη τους τήν ζωή.

Ἐναντίον αὐτῶν τῶν μάγων ξεσποῦν κάθε εἴδους κακίες καί κίνδυνοι. Πρῶτα – πρῶτα τοὺς ἐλέγχει ἡ συνείδησή των, διότι ἄφησαν τόν Θεό καί ἀκολούθησαν τόν διάβολο. Κατόπιν κανονίζονται νά ἀπέχουν ἀπό τήν Θεία Κοινωνία ἐπί πολλά ἔτη, ἀπό 7 ἕως 15 καί ἀκόμη μέχρι 20. Αὐτοί ποὺ τρέχουν στούς μάγους, ἀποβάλλουν ἀπό τήν ψυχή τους τήν Χάρι τοῦ Χριστοῦ καί βάζουν στό σπίτι τῆς καρδιᾶς των τό πνεῦμα τοῦ σατανᾶ. Ἀρνοῦνται τόν Χριστό καί ἑνώνονται μέ τόν διάβολο. Ὅλοι αὐτοί δέν πρέπει νά ὀνομάζονται χριστιανοί, ἀλλά ἀποστᾶται. Τιμωροῦνται ἀπό τόν Θεό μέ ἀσθένειες καί μάλιστα ἀνίατες, μέ οἰκογενειακά προβλήματα, μέ ζημιές καί διενέξεις, μέ πτώχεια καί φοβερό θάνατο. Καί ἐάν δέν ἐξομολογηθοῦν μέ δάκρυα, δέν θά σωθοῦν. Ἐνῶ ἀπό τήν Ἐκκλησία ἀποβάλλονται τελείως, δηλαδή χωρίζονται ἀπό τόν Χριστό καί παραδίνονται μέ τήν θέλησή των στά χέρια τοῦ νοητοῦ ἐχθροῦ. Ἐάν πεθάνουν στήν ἁμαρτία των αὐτή, δέν κηδεύονται ἀπό ὀρθόδοξο Ἱερέα, ἀλλά ὅπως οἱ εἰδωλολάτρες καί οἱ ἀρνητές τῆς πίστεως, πρός αἰώνια τιμωρία των στά βάσανα τῆς κολάσεως. Αὐτές λοιπόν εἶναι οἱ φοβερές συνέπειες τῆς μαγείας.

155. Τί ἐπιτίμιο ἐπιβάλλεται ἀπό τούς Ἁγίους Πατέρας στούς μάγους καί ὅσους τρέχουν σ’ αὐτούς;

Ὁ αὐστηρότερος ἀπό ὅλους τοὺς Πατέρας εἶναι ὁ Μέγας Βασίλειος. Ἰδού Τί λέγει στόν 72ο κανόνα του:

“Αὐτός ποὺ παραδίδει τόν ἑαυτό του στούς μάγους ἤ σέ ὁμοίους μέ αὐτούς, κανονίζεται μέ τόν κανόνα τῶν φονέων”. Αὐτός θέτει τούς μάγους στό ὕψος ἐνοχῆς τῆς ἀνθρωποκτονίας καί τῶν ἀρνητῶν τοῦ Χριστοῦ, δηλ. τούς ἀπαγορεύει ἀπό τήν Θεία Κοινωνία ἀπό 10 ἕως 20 χρόνια. Στόν 65ο κανόνα, ὁ ἴδιος Ἅγιος λέγει τά ἑξῆς: “Αὐτός ποὺ ἀσχολεῖται μέ μάγια θά ἐπιτιμᾶτε μέ τόν κανόνα τοῦ φονέως, δηλ. 20 χρόνια, τό ὁποῖον θά ἐφαρμόζεται, ὅπως φαίνεται, μόνο γιά ἕνα ἁμάρτημα”. Ἐνῶ ὁ 61ος κανών τῆς 6ης Οἰκουμ. Συνόδου ἀπαγορεύει ἀπό τήν Θεία Κοινωνία γιά ἕξι χρόνια αὐτούς ποὺ πηγαίνουν στούς μάντεις, στά χαρτοπαίγνια καί σ’ ἄλλα παρόμοια, γιά νά μάθουν τά μέλλοντα. Καί “ἐάν ἐπιμένουν σ’ αὐτά καί δέν προφυλάγονται ἀπό τίς τέχνες τῆς ἀπώλειας καί εἰδωλολατρίας, ἀποφασίζουμε νά ἀπέχουν τελείως ἀπό τήν Ἐκκλησία, ὅπως καί οἱ Ἱεροί Κανόνες διδάσκουν…”.

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Νηστευτής, συντομεύει τόν κανόνα κατά τῶν μάγων καί τῶν ἀκολούθων των, μόνο σέ τρία χρόνια ἀποχῆς ἀπό τήν Θεία Κοινωνία, ἐάν ἐξομολογηθοῦν τήν ἁμαρτία των, ἐάν τήν ἐγκαταλείψουν ὁριστικά καί ἐάν νηστεύουν καθημερινά μέχρι τῆς τρίτης ἀπογευματινῆς καί κάνουν κάθε ἡμέρα 250 μετάνοιες.

Ἀλλά καί ἡ Ἁγία Γραφή μᾶς δείχνει πόσο σκληρά τιμωρεῖ ὁ Θεός τούς καταφεύγοντας στούς μάγους, διότι λέγει τά ἑξῆς: “Φαρμακούς οὐ περιποιήσετε” δηλ. μή τούς ἀφήσετε νά ζήσουν (“Ἐξοδ. 22,18). Καί ἄλλου πάλι λέγει: Καί ἀνήρ ἤ γυνή, ὅς ἄν γένηται αὐτῶν ἐγγαστρίμυθος ἤ ἐπαοιδός, θανάτῳ θανατούσθωσαν ἀμφότεροι” (Λευϊτ. 20,27). Καί πάλι: “Καί ψυχή, ἡ ἐάν ἐπακολούθησῃ ἐγγαστριμύθοις ἡ ἐπαοιδοῖς, ὥστε ἐκπορνεῦσαι ὀπίσω αὐτῶν, ἐπιστήσω τό πρόσωπόν μου ἐπί τήν ψυχήν ἐκείνην καί ἀπολῶ αὐτήν ἐκ τοῦ λαοῦ αὐτῆς” (Λευϊτ. 20,6).

Βλέπουμε ἀκόμη ὅτι τόν βασιλέα Μανασσῆ τιμώρησε ὁ Θεός μέ πικρή δουλεία στήν Βαβυλώνα, διότι “διήγαγε τά τέκνα αὐτοῦ ἐν πυρί ἐν Γεβενεννόμ καί ἐκληδονίζετο καί οἰωνίζετο καί ἐφαρμακεύετο καί ἐποίησεν ἐγγαστριμύθους καί ἐπαοιδούς· καί ἐπλήθυνε τοῦ ποιῆσαι τό πονηρό ἐναντίον Κυρίου τοῦ παροργίσαι αὐτόν” (Β’ Παραλ. 33,6).

Ἐπίσης τόν βασιλέα Σαούλ τιμώρησε ὁ Θεός μέ τό νά χάση τήν βασιλεία του καί μέ ἐπώδυνο θάνατο, διότι ἐγκατέλειψε τόν Θεό καί κάλεσε μάγισσες γυναῖκες, γιά νά τοῦ προλέγουν τά μέλλοντα (Α’ Βασ. 28,7). Καί ὁ βασιλεύς Ὀχοζίας παρόργισε πολύ τόν Θεό, διότι ἀπέστειλε ἀνθρώπους του νά ρωτήσουν τόν μάγο στήν πόλη Ἀκάρωνα.

156. Μπορεῖ πράγματι νά βοηθήσει ὁ διάβολος τούς ἀνθρώπους μέ τήν μαγεία ἀπό ὅτι θά μποροῦσε νά τούς βοηθήσει ἡ δύναμις καί ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ;

Ἄς εἶναι σ’ ὅλους γνωστό ὅτι οἱ δαίμονες δέν ἔχουν καμία δύναμη νά θεραπεύσουν κάποιον, νά ἀποκαλύψουν κακά ἔργα ἤ τούς κακοποιούς.

Αὐτοί δέν μποροῦν νά ἐπιτελέσουν πραγματικά θαύματα, ἀλλά μόνο κατά φαντασία ἐξαπατοῦν τούς ὀλιγοπίστους καί ἀπίστους.

Αὐτό μᾶς τό φανερώνει ὁ θεῖος πατήρ Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, λέγοντας: “Δέν βλέπεις ὅτι οἱ δαίμονες δέν μπόρεσαν νά θεραπεύσουν οὔτε ἀκόμη καί αὐτούς τούς μάγους καί ὑπηρέτες των ἀπό τά ἕλκη καί τίς καυτερές φυσαλίδες, ποὺ τούς προξένησε ὁ Μωυσῆς στήν Αἴγυπτο καί σύ νομίζεις ὅτι ἔχουν νά σέ θεραπεύσουν; (Ἐξοδ. 9,11). Καί ἐάν οἱ δαίμονες δέν λυπήθηκαν τήν ψυχή σου πῶς θά λυπηθοῦν τό σῶμα σου; Ἐάν πασχίζουν νά σέ ἀπομακρύνουν ἀπό τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, πῶς θά σέ λυτρώσουν ἀπό τήν ἀσθένειά σου; Αὐτά εἶναι μόνο λόγια καί παραμύθια.

Συνεπῶς, μήν ἐξαπατᾶσαι χριστιανέ, διότι κανένας λύκος δέν μπορεῖ νά γίνει πρόβατο, οὔτε ὁ διάβολος νά γίνει ποτέ γιατρός.

Διότι εὐκολότερο εἶναι ἡ φωτιά νά παγώσει τό χιόνι παρά ὁ διάβολος νά σέ θεραπεύσει ἀληθινά” (Ὁμιλία περί διανομῆς τοῦ σίτου).

Λοιπόν, ὅταν ἐμεῖς ἀρρωστήσουμε ἤ ἔχουμε στενοχώριες, ἤ εἴμεθα ἀπό ἄλλους ἀδικημένοι, ἤ ἔχουμε πάθει ζημιές ἤ παιδιά ἀνύπαντρα, ἤ ἄλλες οἰκογενειακές δυσκολίες νά μήν τρέχουμε γιά βοήθεια στόν διάβολο καί τούς ὑπηρέτες του, οἱ ὁποῖοι εἶναι μάγοι καί μάντεις, ἀλλά στήν Ἐκκλησία καί τούς Ἱερεῖς, στήν προσευχή, στήν νηστεία καί γρήγορα θά βοηθήσει ὁ Φιλάγαθος Πατέρας μας, ὁ Ὁποῖος μᾶς ἔπλασε καί ἔχει φροντίδα γιά ἐμᾶς.

157. Πεῖτε μας ἐκτενέστερα, γιά τήν μαγεία ποὺ γίνεται μέ τήν χρήση ἱερῶν βιβλίων ἤ ὅπως λέγεται «ἄνοιγμα τοῦ ψαλτηρίου», τό ὁποῖο συνηθίζεται σήμερα στούς πιστούς μας;

Ἡ μαγεία ποὺ γίνεται μέ ἔργα καί λόγια ἀπό ἱερά βιβλία, εἶναι τό τέταρτο εἶδος μαγείας καί λέγεται «Γητεία».

Αὐτοί οἱ μάγοι ἀναμειγνύουν τίς μαγεῖες τους μέ προσευχές, μέ ψαλμούς καί ἄλλα ἱερά λόγια, τά ὁποῖα ἀπευθύνονται στήν Θεοτόκο, στούς ἁγίους γιά νά μπορέσουν εὐκολότερα νά ἐξαπατήσουν τούς ἀδυνάτους στήν πίστη.

Αὐτό τό εἶδος μαγείας συνηθίζεται ἰδιαίτερα στίς ἀσύδοτες γυναῖκες, στίς γριές καί στίς τσιγγάνες γιά νά ἀποπλανοῦν τούς ἀνόητους.

Ἰδού τί λέγει γι’ αὐτά ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος: «Ἐσύ λέγεις ὅτι ἡ γριά αὐτή εἶναι χριστιανή καί ἐκεῖνος ὁ ἄνθρωπος εἶναι χριστιανός καί ὅταν γητεύουν καί δίδουν φυλακτά, δέν λέγουν οὔτε γράφουν ἄλλο ὄνομα, παρά τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, τῆς Θεοτόκου καί τῶν ἁγίων, καί λοιπόν τί κακό κάνουν αὐτοί; Σ’ αὐτά σοῦ ἀποκρίνομαι ὅτι γι’ αὐτό μάλιστα πρέπει νά μισῆς ἐκείνη τήν κακόγρια καί ἐκεῖνον τόν κακογητευτή, διότι μεταχειρίζονται μέ ὕβρη καί ἀτιμία τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ. Καί ἐνῶ εἶναι χριστιανοί, ζοῦν σάν εἰδωλολάτρες.

Καί οἱ δαίμονες ἄν καί λέγουν τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ, ὅμως πάλι δαίμονες εἶναι.

Μερικοί θέλουν νά διορθώσουν ὅτι χριστιανή εἶναι ἡ τάδε γυναίκα ποὺ κάνει αὐτά καί τίποτε ἄλλο δέν λέγει, παρά μόνο τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ.

Λοιπόν, ἐγώ γι’ αὐτό τήν μισῶ περισσότερο καί τήν ἀποστρέφομαι διότι καταχρᾶται τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ μέ τό νά τό ὑβρίζει. Ἐνῶ λέγει αὐτή ὅτι εἶναι χριστιανή, ἡ πράξη της φανερώνει ὅτι ἐργάζεται τά τῶν εἰδωλολατρῶν» (Χρηστοήθεια Ἁγίου Νικόδημου, Λόγος Θ’ σελ. 209).

Οἱ γητευτές μέ τήν χρήση τοῦ ψαλτηρίου καί τῶν ἄλλων ἱερῶν βιβλίων κανονίζονται μέχρι 7 χρόνια, διότι τό ψαλτήριο εἶναι ἱερό βιβλίο μέ πολλές προφητεῖες καί ἐμπνευσμένο ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα, κατάλληλο μέσο προσευχῆς καί ὄχι γιά μαγεῖες καί ἀπόκτηση χρημάτων, ποὺ βλάπτουν τήν ψυχή.

158. Γιατί οἱ χριστιανοί παρασύρονται στίς μαγεῖες;

Διότι ἐξέλειπε ἀπ’ αὐτούς ἡ πίστη καί ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ· διότι σήμερα δέν προσεύχονται σχεδόν καθόλου, ὥστε νά ἐκπληρωθοῦν τά αἰτήματά των μέ τήν προσευχή καί νά μή τρέχουν στίς μαγεῖες. Δέν διαβάζουν σήμερα τήν Ἁγία Γραφή γιά νά δοῦν τί τιμωρίες περιμένουν τούς ἀσχολουμένους μ’ αὐτά.

Δέν πηγαίνουν τακτικά στήν ἐκκλησία, δέν ἐξομολογοῦνται οὔτε ἀκόμη στίς τέσσερες μεγάλες νηστεῖες, δέν ζητοῦν στίς ἀνάγκες των τήν συμβουλή καί τήν εὐχή τοῦ Ἱερέως.

Ἐπί πλέον τρέχουν πολλοί στίς μαγεῖες διότι ξέχασαν τίς ὑποσχέσεις ποὺ ἔδωσαν στόν Χριστό, στό μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος, ὅταν εἶπαν: «Ἀποτάσσομαι τῷ σατανᾷ καί πᾶσι τοῖς ἔργοις αὐτοῦ καί πάσῃ τῇ πομπῇ αὐτοῦ…».

Ἄλλοι πηγαίνουν στούς μάγους ἐπειδή δέν ἐκπληρώθηκαν τά αἰτήματά των στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ἤ διότι λησμόνησαν τόν θάνατο καί τήν ἡμέρα τῆς μελλούσης Κρίσεως τοῦ Χριστοῦ.

Γι’ αὐτό οἱ Ἅγιοι Πατέρες μᾶς συμβουλεύουν νά τρέχουμε μόνο στόν Θεό, μόνο στήν Ἐκκλησία καί τούς Ἱερεῖς καί ὄχι στόν διάβολο καί τούς ὑπηρέτες του.

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομός μᾶς συμβουλεύει, λέγοντας: «Σᾶς παρακαλῶ νά εἶσθε καθαροί ἀπ’ αὐτές τίς ἀπάτες… καί ὅταν θελήσουν νά πατήσουν τό κατώφλι τοῦ σπιτιοῦ σου (μάγοι) νά λέγεις πρῶτα – πρῶτα αὐτό τόν λόγο: «Σέ ἀρνοῦμαι σατανᾶ, μέ ὅλη τήν τιμή καί τήν συνοδεία σου καί ἑνώνομαι μέ Σένα, Χριστέ!». Χωρίς αὐτή τήν ἀπόφαση ποτέ σου νά μή ἐξέλθεις ἀπό τό σπίτι σου.

Αὐτή ἡ πίστης σου νά σοῦ γίνει βακτηρία, αὐτή νά γίνει ὅπλο, αὐτή φρουρός καί προστάτης καί συγχρόνως νά κάνης τό σημεῖο τοῦ σταυροῦ στό μέτωπό σου.

Διότι, ἐάν μ’ αὐτό τόν τρόπο θά ὁπλιστεῖς ἀπό παντοῦ, ὄχι μόνο ἄνθρωπος ἀλλά οὔτε καί διάβολος ἀκόμη δέν θά σέ πλησίαση οὔτε θά μπορέσει νά σέ βλάψει σέ τίποτε» (Ἔνθα ἀνωτέρω).

159. Πῶς μποροῦν οἱ χριστιανοί νά λυτρωθοῦν ἀπό τούς μάγους καί κάθε εἴδους μαγεῖες ποὺ προέρχονται ἀπό τόν διάβολο;

Αὐτός ποὺ πιστεύει ἀκράδαντα στόν Θεό, προσεύχεται ἀκατάπαυστα καί πηγαίνει τακτικά στήν Ἐκκλησία δέν θά ζητήσει ποτέ τήν βοήθεια τοῦ διαβόλου καί τῶν ὀργάνων του, οἱ ὁποῖοι ἐχθρεύονται τόν Θεό.

Συνεπῶς, ὅσοι ἔχουν πίστη ἰσχυρή στόν Θεό νά ζητοῦν πάντοτε τήν βοήθειά Του.

Ἐνῶ οἱ ὀλιγόπιστοι, ποὺ κάποτε ζήτησαν τήν βοήθεια τῶν μάγων, ἐάν θέλουν νά σωθοῦν, πρῶτα νά ἐξομολογηθοῦν αὐτή τήν ἁμαρτία των καί νά δεχθοῦν τό ἀνάλογο ἐπιτίμιο.

Κατόπιν νά μήν ἐπικαλοῦνται πλέον τόν σατανᾶ σέ βοήθεια σ’ ὁποιαδήποτε ἀνάγκη καί ἄν εὑρίσκονται, ἀλλά μόνο στόν Θεό.

Νά προσεύχονται ὅσο τό δυνατόν συχνότερα μέ δάκρυα ἀπό καρδίας καί ἔτσι μέ τήν ὑπομονή καί τήν πίστη των θά λυτρωθοῦν ἀπό τά μαγικά ἔργα.