Οἱ ἐκπρόσωποι τοῦ δυτικοῦ ἀθεϊσμοῦ ἐπὶ δύο αἰῶνες σχεδὸν προσπαθοῦν νὰ ἐξισώσουν τοὺς χριστιανοὺς μάρτυρες τῶν Διωγμῶν μὲ κάποιους φανταστικοὺς παγανιστὲς τῶν φανταστικῶν χριστιανικῶν ἀντιπαγανιστικῶν διωγμῶν, γιὰ νὰ ἀποδείξουν μέσῳ κάποιου σχετικισμοῦ («κι ἐσεῖς τὰ ἴδια κάνατε»), τὸ κανιβαλικὸ δόγμα ὅτι ὅλα στὴν ἱστορία εἶναι ζήτημα δικαίου τοῦ ἰσχυρότερου, κι ἄρα ὁ Χριστιανισμὸς δὲν εἶναι αὐτὸ τὸ ὁποῖο ὁ ἴδιος ὑποστηρίζει πὼς εἶναι (κάτι τελείως διαφορετικὸ ἀπὸ τὴν λατρεία τῶν ἐθνικῶν).

  Βεβαίως, ὅπως ξέρει καθένας, ἡ διαφορὰ μεταξὺ Διοκλητιανοῦ καὶ Θεοδόσιου εἶναι ὅτι οἱ εἰδωλολάτρες σκότωναν Χριστιανοὺς (καὶ γκρέμιζαν τὰ κτήριά τους) προκειμένου οἱ τελευταῖοι νὰ θυσιάσουν,ἐνῶ οἱ Χριστιανοὶ δὲν σκότωναν εἰδωλολάτρες. (Μὴ μοῦ πεῖτε τώρα γιὰ τὴν Ὑπατία…Θὰ εἶστε τουλάχιστον ἀνίδεοι). Οἱ Χριστιανοὶ πλήρωναν μὲ τὴ ζωή τους, οἱ Ἐθνικοὶ ἁπλῶς ἐνίοτε ἔχαναν κανένα «καλλιτεχνικὸ ἀριστούργημα» (στὸ ὁποῖο γίνονταν ἐκπορνεύσεις καὶ μαντεῖες -καὶ ἄλλα). Ἐπίσης, ἄλλη διαφορὰ εἶναι ὅτι ὑπῆρξαν Χριστιανοὶ ἐνάντιοι στὴ βία κατὰ τῶν Ἐθνικῶν ἐνόσῳ κυβερνοῦσαν οἱ Χριστιανοὶ αὐτοκράτορες –ἐνῶ ἀντιθέτως δὲν ὑπῆρξαν Ἐθνικοὶ ἐνάντιοι στὴ βία κατὰ τῶν Χριστιανῶν ἐνόσῳ κυβερνοῦσαν ἐθνικοὶ αὐτοκράτορες.

 Γιατί τὸ λέω αὐτό; Γιατὶ ἡ σημερινὴ ἄθεη, μὴ χριστιανικὴ Εὐρώπη εἶναι ἀδύνατη νὰ ἀντισταθεῖ στὸ Ἰσλάμ, ἐπειδὴ φοβᾶται γιὰ τὴ ζωούλα της, σύμφωνα μὲ τὸ δόγμα ὅτι μόνο μία ζωὴ ὑπάρχει, αὐτὴ ἐδῶ. Ὅ,τι τῆς ζητᾶ τὸ Ἰσλάμ, αὐτὴ τὸ κάνει. Ἡ ἀστειότητα τῆς κοσμοθεώρησής της τὴν ἐμποδίζει ἀπὸ τὸ νὰ πεθάνει προκειμένου νὰ ζήσει. Ἀντίθετα, οἱ χριστιανοὶ μάρτυρες ὑπερίσχυσαν ἀκριβῶς γιατὶ ἔδειξαν ὅτι δὲν λογαριάζουν τὸ θάνατο. Δὲν ἐννοῶ ὅτι ἦταν θανατολάγνοι καὶ λ.χ. ὁ Κωνσταντίνος ἐντυπωσιάστηκε. Ἐννοῶ ὅτι προϋπόθεση γιὰ νὰ αὐξηθοῦν καὶ νὰ γίνουν ὑπολογίσιμοι ἀπὸ τὸν Κωνσταντίνο ἦταν νὰ μὴν τρέμουν μπροστὰ στὶς ἀπαιτήσεις τῆς ρωμαϊκῆς ἐξουσίας, ὅπως οἱ σημερινοὶ ἄθεοι-ἄθρησκοι. Ἄλλο θανατολαγνεία κι ἄλλο ἀφοβία μπροστὰ στὸ θάνατο.   Τὸ κωμικὸ εἶναι, λοιπόν, ὅτι οἱ σημερινοὶ Εὐρωπαῖοι (μαζὶ καὶ οἱ χριστιανοὶ ποὺ συμπαρασύρθηκαν ἀπὸ τὴν ἄποψη τῶν ἄθεων, καὶ σὰν αἱρετικοὶ μᾶς πληροφοροῦν στὰ σχολικὰ βιβλία γιὰ τὴν ἀντίληψη τοῦ Κορανίου γιὰ τὸν Χριστό) δὲν μποροῦν νὰ καταλάβουν τὴν χριστιανικὴ στάση ἀπέναντι στὴ Ρώμη. Ἐπειδὴ τὴν κατανοοῦν ὡς θανατολαγνεία, γι’ αὐτὸ ὑποκύπτουν στὴν ἰσλαμικὴ ἀπειλὴ τοῦ βίαιου θανάτου τους. Γι’ αὐτὸ καὶ εἶναι ἀδύνατο μὲ ὁποιονδήποτε τρόπο νὰ ἀντισταθοῦν στὸ Ἰσλάμ. Μία ζωὴ τὴν ἔχουν, καὶ θὰ κάνουν ὁτιδήποτε εἶναι δυνατὸ γιὰ νὰ τὴν κρατήσουν.