Τα δώδεκα αμαρτήματα, στα οποία κάθε άνθρωπος, πρέπει να αποφεύγει.

1ος Βαθμός είναι, όταν κάνει κάποιος το καλό, όχι δε καλώς, αλλά σμίγει το καλό με το κακό.

 

2ος Βαθμός είναι, η τελεία αργία του καλού.

 

3ος Βαθμός είναι, η προσβολή του κακού στο λογισμό.

 

4ος Βαθμός είναι, ο συνδιασμός, ή συνομιλία με τον λογισμό.

 

5ος Βαθμός είναι η πάλη που γίνεται πριν την αμαρτία.

 

6ος Βαθμός είναι η συγκατάθεση να γίνει η αμαρτία.

 

7ος Βαθμός είναι η κατά διάνοια αμαρτία που γίνεται προ του έργου όπου ο άνθρωπος τυπώνει εις τον νούν του την αμαρτία τόσο παστρικά ωσάν να την κάνει με το έργον.

 

8ος Βαθμός είναι, αυτή η πράξη και κατ’ ενέργεια αμαρτία.

 

9ος Βαθμός είναι, η συνήθεια όταν γίνεται η αμαρτία συχνά.

 

10ος Βαθμός είναι, η έξις της αμαρτίας, η οποία με βία και δυναστεία αναγκάζει τον άνθρωπον να αμαρτάνει θέλοντα και μη θέλοντα.

 

11ος Βαθμός είναι, η απόγνωσις που κυριεύει τον αμαρτωλόν.

 

12ος Βαθμός είναι, η αυτοκτονία, δηλαδή θανατώνεται ο άνθρωπος αφ’ εαυτού του με το να κυριεύθει από την απόγνωση.