Ο καλός άνθρωπος πηγαίνει στην Εκκλησία. Ο καλός Χριστιανός συμμετέχει στα Μυστήρια της Εκκλησίας…

Ο καλός άνθρωπος κάνει καλοσύνες. Ο καλός Χριστιανός μετανοεί…

Ο καλός άνθρωπος δεν πειράζει κανέναν. Ο καλός Χριστιανός συγχωρεί και ελεεί τον εχθρό του…

Ο καλός άνθρωπος βοηθάει τον πλησίον του. Ο καλός Χριστιανός θυσιάζεται για τον πλησίον του…

Ο καλός άνθρωπος πιστεύει στον Θεό. Ο καλός Χριστιανός εφαρμόζει τις εντολές του Θεού…

Γιατί άλλο καλός άνθρωπος και άλλο καλός Χριστιανός…