Ἀπό τό βιβλίο τοῦ μακαριστοῦ καθηγητοῦ τῆς θεολογικῆς σχολῆς τοῦ ΑΠΘ Στέργιου Σάκκου ‘’ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ’’ (σελ. 30-32), τῶν ἐκδόσεων ‘’Χριστιανική Ἐλπίς’’.

Κάθε δύναμη, πού ἀντιστρατεύεται τήν Ὀρθοδοξία, δέν προέρχεται ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἀπό τήν περιοχή τῆς ἀγκάλης Του. Γι’ αὐτό ἡ ἀγάπη συνυπάρχει μόνο με την Ὀρθοδοξία. Ἡ ὀρθόδοξη πίστη, τό ὀρθόδοξο δόγμα, ἡ ὀρθόδοξη παραλαβή καί διατήρηση τῆς ἐν Χριστῷ Ἀλήθειας, εἶναι τό κλίμα πού διασφαλίζει την ἀνάπτυξη τῆς ἀληθινῆς ἀγάπης. Ἔξω ἀπό τὀ κλίμα αὐτό, ὅ, τι φαίνεται ὡς ἀγάπη, εἶναι ἀπάτη καί κακία. Μέσα στό κλίμα αὐτό ὅ, τι φαίνεται ὡς μῖσος εἶναι ἀγάπη.

 

………………………………………………………….

Πῶς τώρα ἡ φαινομενική ἀγάπη τοῦ ἑτεροδόξου εἶναι κακία, και πῶς αὐτό τό φαινομενικό μῖσος τῶν Ἀποστόλων προς τον ἑτερόδοξο , ὁ φανατισμός και ἡ μισαλοδοξία ὅπως θά λεγόταν σήμερα, πῶς εἶναι ἀγάπη, αὐτό κατανοεῖται ὅταν ἀτενίσει κανείς για ἄλλη μία φορά τήν περιοχή τῆς αἰώνιας ἀγάπης.

Οἱ Ἀπόστολοι αὐτοί ἀγωνίζονται νά συγκρατήσουν τούς πιστούς στήν περιοχή τῆςὈρθοδοξίας, ὅπου ὑπάρχει ἡ ἀληθινή ἀγάπη.

Οἱ ἑτερόδοξοι ἀνταγωνίζονται νά βγάλουν τούς πιστούς ἔξω ἀπότήν κοινή περιοχή τῆς Ὀρθοδοξίας και τῆς ἀγάπης. Διότι ἀφοῦ “ὁ Θεός ἀγάπη ἐστί’’ (Α’ Ἰω.4,8.16) καί ‘’ἀλήθεια ἐστί’’ (Ἰω. 1,6), ὅποιος ἐκπίπτει ἀπό την ἀλήθεια, ἐκπίπτει και ἀπό την ἀγάπη. Καί ‘’ὁ Θεός τῆςἀγάπης’’ (Β΄ Κο 13,11), πού εἶναι ἐξ ἴσουκαί ‘’Πνεῦμα τῆς ἀληθείας’’ (Ἰω 14,16-17), δέν εἶναι δυνατόν σέ ἄλλους νά κατοικεῖ ὡς ἀγάπη μόνον καί σέ ἄλλους ὡς ἀλήθεια. Ἐκεῖνος πού εἶναι στην ἀλήθεια, αὐτός εἶναι και στην ἀγάπη.

Οἱ Πατέρες ἀποκάλεσαν τόν Θεό ‘’αὐτοαλήθεια’’, ὅπως τον ἀποκάλεσαν καί ‘’αὐτοαγάπη’’. Αὐτός πού στέκει έξω ἀπό την ἀλήθεια εἶναι ὁ διάβολος και οἱ πονηροί ἄγγελοί του, καί γι’ αὐτό λέγεται ‘’ψεύστης’’ καί ‘’πατήρ τοῦ ψεύδους’’.

Αἰτιολογεῖται μάλιστα στήν Καινή Διαθήκη ὅτι ὁ διάβολος, ἐπειδή εἶναι πηγή τοῦ ψεύδους καί βρίσκεται ἔξω ἀπό την ἀλήθεια, γι’ αὐτό εἶναι και ἀνθρωποκτόνος. Ἔχει, δηλαδή, μία ἰδιότητα, πού φανερώνει ἀπουσία ἀγάπης. ‘’Ἐκεῖνος ἀνθρωποκτόνος ἦν ἀπ’ ἀρχῆς και ἐν τῇ ἀληθείᾳ οὐχ ἕστηκεν, ὅτι οὐκ ἔστινἀλήθειαἐναὐτῷ. Ὅταν λαλῇ τό ψεῦδος, ἐκ τῶν ἰδίων λαλεῖ, ὅτι ψεύστης ἐστί και ὁ πατήρ αὐτοῦ’’ (Ἰω 8,44).

________________________________

Για τήν ἀντιγραφή

Φ.Μ.