Του κ. Παναγιώτου Κατραμάδου

Άνευ ουδεμιάς συνεννοήσεως μετά της Ιεραρχίας ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών κ. Ιερώνυμος μετέβη αιφνιδίως την Τρίτην 6 Νοεμβρίου 2018 εις το Μέγαρον Μαξίμου και κατέληξεν εις συμφωνίαν με τον κ. Πρωθυπουργόν, συνοδευόμενος από τους μητροπολίτας Ιωαννίνων κ. Μάξιμον και Πατρών κ. Χρυσόστομον, καθώς και τον επίσκοπον Σαλώνων κ. Αντώνιον, διευθυντήν των οικονομικών υπηρεσιών της Εκκλησίας της Ελλάδας.

 

Ο Αρχιεπίσκοπος είχεν ενημερώσει μόνον την ΔΙΣ και όπως ανεφέρθη «εξουσιοδοτήθη» να χειρισθή το ζήτημα. Δεν έχει όμως κανένα δικαίωμα η ΔΙΣ να προβαίνη εις τοιούτου είδους ενεργείας, διότι είναι εκτελεστικόν και διεκπεραιωτικόν όργανον της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας, καθώς από τους Ι. Κανόνας μόνον αυτή αναγνωρίζεται ως κανονική. Αυτό σημαίνει ότι ο Αρχιεπίσκοπος ευκόλως δύναται να κατευθύνη την μικράν ομάδα Αρχιερέων της ΔΙΣ, την οποίαν και θα προτάξη ως συμφωνήσασα, όταν θα συγκληθή Ιεραρχία, ώστε να εξασφαλίση τους ψήφους. Επιπλέον, όμως δεν ηρωτήθη η Εκκλησία της Κρήτης και των Δωδεκανήσων, αι οποίαι εδήλωσαν ότι δεν εγνώριζον ουδέν. Απέκτησεν η Εκκλησία δυνάστην, μάλλον, ο οποίος εξασφαλίζει την συγκατάθεσιν των υπολοίπων συν-Επισκόπων του τάζων εις αυτούς μεγαλυτέραν εξουσίαν και χρήμα, τα οποία θα τα εγγυάται δήθεν η νέα συμφωνία Εκκλησίας – Πολιτείας.

Κατά τας ανακοινώσεις της συμφωνίας ο Αρχιεπίσκοπος εδήλωσεν ότι δεν ήτο πρόχειρος η συμφωνία, αλλά αποτέλεσμα συνομιλιών εδώ και τρία έτη!

Ομολογεί δηλαδή ότι «πίσω από την πλάτη» της Ιεραρχίας και όλων καθώριζε μαζί με ένα άθεον τα ζητήματα της Εκκλησίας! Δεν είναι ιδικόν σας καράβι, Μακαριώτατε, η Εκκλησία δια να την κατευθύνετε εκεί που εσείς νομίζετε! Εις τα μπλόκια εγκρεμοτσακίσθησαν και προηγούμενοι Προκαθήμενοι και είχαν φρικτόν θάνατον, διότι επίστευον ότι είναι καραβοκύρηδες…

Η συμφωνία βλάπτει την Εκκλησίαν

Ας εξετάσωμεν όμως αν η συμφωνία είναι επωφελής η όχι.

Ισχυρίζονται ότι επειδή έγινε η συμφωνία δεν καταργείται το άρθρον 3 και δεν απαλείφεται η επίκλησις της Αγ. Τριάδος από το προοίμιον. Ψευδές! Αι επίσημοι προτάσεις του Πρωθυπουργού δεν περιελάμβανον τίποτε εξ αυτών. Αντιθέτως θα προστεθή η «ουδετεροθρησκεία» και θα συνεχίσουν τα αντίθεα νομοσχέδια να επηρεάζουν τον λαόν και να τον οδηγούν μακράν της Εκκλησίας.

Ισχυρίζονται ότι πλέον προσδιορίζεται η εκκλησιαστική περιουσία, ακόμη και η αμφισβητουμένη κατοχυρώνεται, και επιτέλους θα αξιοποιηθή. Ψευδές! Περιουσία δια την οποίαν δεν έχει αποσαφηνισθή το ιδιοκτησιακόν καθεστώς της δια των δικαστηρίων αργά η γρήγορα θα περιέλθη εις το Κράτος. Με την συμφωνίαν αυτήν το Κράτος δημιουργεί ένα εκκλησιαστικόν «Υπερταμείον», εις το οποίον θα δεσμεύση την περιουσίαν της Εκκλησίας, ώστε δεν θα δύναται η Εκκλησία να αποχωρήση, όποτε επιθυμεί, διότι θα υπάρχη ρήτρα κατασχέσεως αυτής. Η Εκκλησία της Κύπρου αξιοποιεί μόνην της την περιουσίαν χωρίς το Κράτος, το οποίον ανέκαθεν μόνον απομυζά την Εκκλησίαν.

Όταν πέντε μεγάλαι Ιεραί Μοναί προσέφυγαν κατά του περιφήμου νόμου Τρίτση εις τα ευρωπαϊκά δικαστήρια, αυτά επεδίκασαν την προσ­φυγήν με το ποσόν τρισεκατομμυρίων δραχμών, εις σημερινά ευρώ εξακόσια δισεκατομμύρια. Το πλέον πονηρόν σημείον της ψευδο-συμφωνίας είναι να παραιτηθή η Εκκλησία από τας οιασδήποτε απαιτήσεις της κλαπείσης και δημευθείσης περιουσίας της. Καταλαβαίνομεν τι ποσόν θα εκδικασθή εις αντίθετον περίπτωσιν; Δια τον λόγον αυτόν ζητεί και ο άθεος πρωθυπουργός την υπογραφήν της Εκκλησίας παραιτήσεώς της από τα ευρωπαϊκά δικαστήρια.

Ισχυρίζονται επιπλέον ότι δια της συμφωνίας αντί δια «χωρισμόν» έχομεν έτι περαιτέρω εναγκαλισμόν Εκκλησίας – Πολιτείας και ισχυροποιείται τοιουτοτρόπως ο δεσμός. Ψευδές! Η Εκκλησία όχι μόνον έπαυσε να είναι Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου, εφ όσον ανήκει πλέον εις την κατηγορίαν των Εκκλησιαστικών Προσώπων, αλλά το Κράτος απεδεσμεύθη τώρα και από τους κληρικούς, αφού δεν θα είναι νομικώς δημόσιοι υπάλληλοι. Πρόκειται δια βήματα σταδιακού «διαζυγίου».

Ισχυρίζονται ότι εξησφαλίσθη η μισθοδοσία δια παντός. Ψευδές! Πρώτον, η μισθοδοσία εστηρίζετο εις παλαιά, συμφωνίαν, την οποίαν το Κράτος δεν ηδύνατο να αμφισβητήση. Δεύτερον, η Εκκλησία χάνει χρήματα από την συμφωνίαν, διότι ρητώς ορίζεται ότι «Πιθανή επιλογή της Εκκλησίας της Ελλάδος για αύξηση του αριθμού των κληρικών δεν δημιουργεί απαίτηση αύξησης του ποσού της ετήσιας επιδότησης» και χάνει και περιουσίαν καθώς «η Εκκλησία αναγνωρίζει ότι μετά τη Συμφωνία αυτή παραιτείται έναντι κάθε άλλης αξίωσης για την εν λόγω εκκλησιαστική περιουσία». Τρίτον, εις το μέλλον το Κράτος δια προφάσεων θα μειώση την δαπάνην, διότι γνωρίζει ότι η Εκκλησία δεν θα είναι δυνατόν να καταφύγη εις τα δικαστήρια, αφού οι υπάλληλοί της δεν θα είναι δημόσιοι υπάλληλοι.

Μεσαίων εις την Εκκλησίαν!

Η συμφωνία παραδίδει τον ιερόν κλήρον εις την μανίαν των Δεσποτάδων!

Εις αυτούς που απευθύνουν κατηγορίαν, ανακρίνουν και δικάζουν τον απλόν ιερέα! Εις αυτούς που μόλις το κράτος επί κ. Σημίτη άφησεν εις τους Ναούς το 35% των εσόδων τους, δια να στηρίξη το έργον τους, το άρπαξαν εις τα Μητροπολιτικά τους ταμεία! Τώρα τους δίνει και τα χρήματα μισθοδοσίας των «φαμελιάριδων» παπάδων. Προφανώς θα τα νοικοκυρέψουν!!!

Τελικά, ποίον ενισχύει η κυβέρνησις Συριζανέλ; Τον μαχόμενον με τον λαόν παπά η τον Δεσπότην;

Αν θέλουν να προσφέρουν κάτι προς την σωστήν κατεύθυνσιν, ας ελέγξουν την πηγήν των εσόδων, τα παγκάρια. Τότε θα είναι εις θέσιν να ελέγξουν την χρηστήν διαχείρισιν. Άλλως ας αφήσουν τα πράγματα ως έχουν.

Εις τα πρόσωπά τους δεν βλέπομεν «αριστερούς», αλλά οπαδούς της Απολύτου Μοναρχίας! Ντροπή τους!

«Επωλήθη» το Ευαγγέλιον!

Αφού «επώλησαν» Αρχιεπίσκοπος και κάποιοι Ιεράρχαι εντός διετίας(!) τα θρησκευτικά, το σύμφωνον των ομοφυλοφίλων, την αλλαγήν φύλου, το ισλαμικόν τέμενος, την κατεύθυνσιν ισλαμικών σπουδών, την μετονομασίαν θεολογικού τμήματος εις θρησκειολογικόν, το τάμα του έθνους, τον θρησκευτικόν όρκον, τα συλλαλητήρια και την ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ ήλθεν η ώρα εις τον δουλεμπορικόν βωμόν της οικονομίας να τεθούν οι ακάματοι κληρικοί και η περιουσία που πιστός αλλά αφελής –όπως τον κάνουν να φαίνεται- λαός την ενεπιστεύθη εις την Εκκλησίαν. Ποίος έδωσε το δικαίωμα να μοιράζωνται τα κέρδη της περιουσίας της Εκκλησίας με τον αδηγάφον κρατικόν Λεβιάθαν εις την μαύρην τρύπαν της οικονομίας; Ποίος ευσεβής θα εμπιστευθή εις το εξής την περιουσίαν του εις την Εκκλησίαν, όταν γνωρίζη ότι είναι συνεταίρος και το Κράτος;

Ώφειλε κανείς να το είχεν αντιληφθή προ καιρού ότι ο Αρχιεπίσκοπος ήτο υπέρ του «χωρισμού», όταν ετάχθη υπέρ του «γερμανικού μοντέλου» και «βελούδινου διαζυγίου», όπου το Κράτος δεν είναι αρνητικόν έναντι της Εκκλησίας, αλλά η νομοθεσία του είναι αντιχριστιανική και η σύνδεσις των δύο έγκειται μόνον εις τους μισθούς που το κράτος αποδίδει μέσω των θρησκευτικών φόρων προς τους πολίτας.

Θα γίνη καλυτέρα η διαχείρισις;

Ο «Ο.Τ.» προ έτους και ημίσεος περίπου είχεν ασχοληθή με επίδικον κατάστασιν που αφορά τον πρώην πρωτοσύγκελλον της Ι. Μ. Ιωαννίνων Αρχιμανδρίτην κ. Φιλόθεον Δέδεν. Ο 57χρονος κληρικός κατηγορήθη δια α) συγκρότησιν και διεύθυνσιν εγκληματικής οργανώσεως, β) διακεκριμένην περίπτωσιν κλοπής πράγματος αφιερωμένου εις την θρησκευτικήν λατρείαν από τόπον προορισμένον δια την θρησκευτικήν λατρείαν, τελεσθείσαν από δράστας που είχον ενωθή να διαπράττουν κλοπάς κατ’ επάγγελμα, γ) διακεκριμένην περίπτωσιν κλοπής μνημείου, τελεσθείσαν κατ’ επάγγελμα, δ) διάθεσιν μνημείων προϊόντων εγκλήματος, τελεσθείσαν κατ’ επάγγελμα και ε) διάθεσιν προϊόντων εγκλήματος, η αξία των οποίων υπολογίζεται εις ποσόν άνω των 150.000 ευρώ.

Ο κατηγορούμενος ηρνήθη το σύνολον των κατηγοριών κατηγορηματικά. Ισχυρίσθη εις την απολογίαν του ότι δεν έπρεπε να θεωρηθούν βάσιμοι δύο ανώνυμοι καταγγελίαι, αλλά να τεθούν συμφώνως προς τον ποινικόν κώδικα εις το αρχείον. Επιπλέον ότι μετά από έρευναν εις την οικίαν του, τα οχήματά του, τους τραπεζικούς του λογαριασμούς και τας τηλεφωνικάς επικοινωνίας του δεν ευρέθη ούτε ένδειξις που να τον εμπλέκη εις οιανδήποτε έκνομον πράξιν. Υπεστήριξεν επίσης ότι δεν γνωρίζει ούτε κατ’ όψιν τους συγκατηγορουμένους του πλην δύο. Επιπροσθέτως ότι όσα νεώτερα στοιχεία συνελέχθησαν μετά από κλήσιν μαρτύρων από την Εισαγγελίαν αφορούν εις γεγονότα, που συνέβησαν προ δεκαετίας το ελάχιστον. Από αυτάς μάλιστα ότι ένιαι δεν απεδείχθησαν από την έρευναν, έτεραι είναι εξ ακοής αοριστολογίαι ψευδείς και άλλαι καταρρίπτονται από στοιχεία.

Η εισαγγελία Ιωαννίνων έκρινε τελικώς από το αποδεικτικόν υλικόν που ήλθεν εις γνώσιν της ότι προκύπτουν σοβαραί ενδείξεις ενοχής και εις το πλαίσιον προλήψεως τελέσεως νέων ομοίων εγκλημάτων έως την οριστικήν εκδίκασιν της υποθέσεως διέταξε α) την εμφάνισίν του εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός εις το αστυνομικόν τμήμα του τόπου κατοικίας του, β) την απαγόρευσιν εξόδου του από την Ελλάδα και γ) την καταβολήν από τον ίδιον η άλλον εγγυοδοσίας πέντε χιλιάδων ευρώ η ισοπόσου εγγυητικής επιστολής από αξιόχρεον ημεδαπήν τράπεζαν έως τα μέσα Μαρτίου, η οποία δια νεωτέρας εντολής μετετέθη δια τα μέσα Απριλίου 2018. Τον Ιούλιον ησκήθη συμπληρωματική ποινική δίωξις.

Ο «Ο.Τ.» δια προηγουμένας δίκας που αφεώρων εις τον εν λόγω αρχιμανδρίτην με ειλικρινή σεβασμόν προς την ιερωσύνην και την Εκκλησίαν είχεν υπενθυμίσει προς την Ιεραρχίαν ότι συμφώνως προς το άρθρον 18 του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος «παραπομπή επί τινι των ανωτέρω πράξεων η μη αμετάκλητος καταδίκη επ’ αυτή εμποδίζει την εν τω καταλόγω εγγραφήν μέχρι της εκδόσεως αμετακλήτου αθωωτικής αποφάσεως η απαλλακτικού βουλεύματος».

Η υπόμνησις αύτη είχεν ως αποκλειστικόν σκοπόν να κινητοποιήση την Εκκλησίαν της Ελλάδος να θέση αυστηρά κριτήρια εις την εγγραφήν του καταλόγου προς αρχιερατείαν αλλά και εις την γενικήν στελέχωσιν των διοικητικών υπηρεσιών της κεντρικών η μητροπολιτικών. Τοιουτοτρόπως δεν θα προεφυλάσσετο μόνον το ποίμνιον, αλλά όλη η Εκκλησία της Ελλάδος εν όψει της προαναγγελομένης αναθεωρήσεως του συντάγματος, όταν ήδη δημοσιεύματα, που κανείς δεν εγνώριζεν εις τι απεσκόπουν, διέδιδαν ότι φέρεται ως αρχηγός κρουσμάτων αρχαιοκαπηλίας «ένας ιερωμένος». Παρ’ όλα αυτά ο εν λόγω αρχιμανδρίτης ετοποθετήθη εις κεντρικήν υπηρεσίαν της Ι. Συνόδου και διατελεί και προϊστάμενος εις κεντρικόν ναόν των Ιωαννίνων.

Αυτή είναι η δικαιοσύνη της Εκκλησίας; Κατ’ αυτόν τον τρόπον θα αντιμετωπίζωνται εις το εξής οικονομικά ζητήματα; Τι έπραξε τόσον διάστημα ο Σεβ. Ιωαννίνων, που συνώδευσε τον Αρχιεπίσκοπον εις το Μαξίμου;

Έως που θα φθάση η σήψις;

Επωάζομεν το αυγόν του φιδιού! Εκδίδομεν λάβρας ανακοινώσεις κατά της γιόγκα και αντιμετωπίζομεν τα εσωτερικά ζητήματα δια της ετέρας βουδιστικής πρακτικής, της νιρβάνα. Η συντεχνιακή νοοτροπία όπου όσους είναι Αρχιερείς (βλ. πρώην Αττικής κ.λπ.) οφείλομεν να τους προφυλάσσωμεν, όχι όμως όσους είναι απλοί κληρικοί, προκαλεί όχι μόνον τους σκεπτομένους χριστιανούς αλλά και ολόκληρον την κοινωνίαν, στρέφοντας αυτήν κατά της διοικήσεως της Εκκλησίας.

Υπάρχει τελικώς Ιεραρχία η όλα πορεύονται εική και ως έτυχεν; Η μήπως αναμένομεν πάντοτε την λύσιν να δώση το κράτος; Αν αναμένωμεν αυτό, τότε ας μη απορούμε, αν το κράτος τώρα λύη την οικονομικήν(!) συνεργασίαν του με την Εκκλησίαν δεσμεύον την περιουσίαν και δίδον ένα εφάπαξ ποσόν.

Πέραν αυτών όμως, το ερώτημα είναι αμείλικτον: έως που θα φθάση η σήψις; Θα μείνουν οι Επίσκοποι απαθείς θεαταί η θα υψώσουν την κοινωνίαν ολίγον υψηλότερα; Θα παρατηρούν μονίμως να δημιουργούνται σχίσματα εις την Εκκλησίαν απολαμβάνοντες το ερατεινόν τους αφέψημα εις τα Επισκοπεία αισθανόμενοι την ιδικήν των οικονομικήν εξασφάλισιν εκ του αμοραλιστικού κράτους η θα περιπλανηθούν εις τας τριόδους να εύρουν το απολωλός πρόβατον;

Μακαριστός σήμερα Καθηγητής της Θεολογίας εις παράπονα φοιτητών του δια την κατάστασιν της Εκκλησίας είχεν απαντήσει: «διαβάστε τι γινόταν στα τέλη του Βυζαντίου και κατά την Οθωμανική Αυτοκρατορία, όπου οι Δεσποτάδες χαρακτηρίζονται «χρηματολαίλαπες»!».

orthodoxostypos