IEΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

  1. Ἡ σημερινή Κυριακή, ἀδελφοί χριστιανοί, ἔχει αὐτό τό ἰδιαίτερο ὄνομα. Καλεῖται «Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς». Ὁ Θεός ὅταν ἐδημιούργησε τόν ἄνθρωπο, τόν δημιούργησε γιά νά μετέχει στήν δόξα Του, γι᾽ αὐτό καί τόν ἐδημιούργησε δίδοντάς του τήν πνοή τοῦ Ἁγίου Πνεύματος (βλ. Γεν. 2,7), κάνοντάς τον ἀπό χωματένιο ἄγαλμα θεῖον ὄν, ζωντανή ὕπαρξη! Ὁ ἄνθρωπος εἶναι «κατ᾽ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ» πλασμένος, πού σημαίνει ὅτι ἔλαβε θεῖα χαρίσματα γιά νά πετύχει τήν ἕνωσή του μέ τόν Θεό. Ξέρουμε ὅμως τά θλιβερά γεγονότα πού συνέβησαν στόν ἄνθρωπο μέ τήν ἁμαρτία του. Τά γεγονότα αὐτά δέν τά λέει μόνο ἡ Ἁγία Γραφή, ἀλλά τά διηγεῖται τραγικά καί ἡ παγκόσμια ἱστορία. Ὁ ἄνθρωπος ἔπαθε θλιβερές συμφορές ἐνεργῶντας χωρίς τό Ἅγιο Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, τό Ὁποῖο τό ἔχασε, γιατί δέν μποροῦσε πιά Αὐτό νά μένει σ᾽ αὐτόν, γιατί κινεῖτο ἀπό ἄγριο πνεῦμα, δηλαδή ἀπό διαβολικό πνεῦμα.

 

  1. Ἀλλά γνωρίζουμε πάλι, ἀδελφοί, ὅτι ὁ Θεός μας εἶναι ἀγάπη καί ἀπό τήν ἀγάπη Του οἰκονόμησε ἕνα ἱερό σχέδιο γιά τήν σωτηρία μας. «Οἰκονομικό σχέδιο» τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, τό λέμε αὐτό. Κατά τό ἱερό αὐτό σχέδιο τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ ἦρθε νά ξαναδημιουργήσει τόν ἄνθρωπο, νά τόν ἐπαναφέρει στήν πρώτη του κατάσταση, γιά τήν ὁποία τόν ἔκανε ὁ Θεός. Δηλαδή ἦλθε νά δείξει στόν ἄνθρωπο τόν πρῶτο δρόμο νά βρεῖ τόν Θεό γιά νά θεωθεῖ. Γι᾽ αὐτό καί κήρυξε ὡραία διδασκαλία, πού λέγεται θεογνωσία, σταυρώθηκε καί ἀναστήθηκε καί μέ τήν ἀνάληψή Tου ὁ Ἰησοῦς Χριστός πῆγε τήν φύση μας στούς οὐρανούς, καί στό πρόσωπό Του λοιπόν ἀποκατέστησε τήν πεσμένη ἀνθρωπίνη φύση. Αὐτό τό ἔργο τῆς ἀποκαταστάσεως τῆς ἀνθρώπινης φύσης μας στήν πρώτη της κατάσταση, πρέπει ὁ ἄνθρωπος νά ἀγωνίζεται νά τό πετύχει καί ὁ ἴδιος στήν ζωή του. Ποῦ καί πῶς; Εἶναι δυνατόν αὐτό; Καί βέβαια, χριστιανοί μου, εἶναι δυνατόν, γιατί ὁ Ἰησοῦς Χριστός μας τελικά ἦρθε στόν κόσμο γιά νά κάνει τήν Οἰκογένειά Του, τήν Ἐκκλησία Του. Καί στήν Ἐκκλησία Του, λοιπόν, ἔδωσε ὅλα τά προηγούμενα, τά ὁποῖα σᾶς εἶπα. Ἔδωσε τήν θεογνωσία, ἔδωσε τόν τρόπο λύτρωσης ἀπό τίς ἁμαρτίες μας καί τόν τρόπο ἀνυψώσεώς μας μέχρι τούς οὐρανούς. Ἔδωσε τό Ἅγιο Πνεῦμα γιά νά πετύχουμε τήν ἕνωσή μας μέ Αὐτόν. Παρακαλῶ, ἄς μήν ἀμφιβάλλει κανείς σ᾽ αὐτά, γιατί τά βλέπουμε πραγματοποιηθέντα καί πραγματοποιούμενα στήν ζωή τῶν ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας. Καί οἱ ἅγιοι δέν εἶναι μόνο παλαιοί, ἀλλά καί σημερινοί καί τωρινοί. Oἱ ἅγιοι, χριστιανοί μου, ἀναδεικνύονται ἅγιοι μέ τήν Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τό Ὁποῖο εἴχαμε, χάσαμε μέ τίς ἁμαρτίες μας, καί ἦλθε ὁ Χριστός γιά νά μᾶς τό ξαναδώσει. Σήμερα, λοιπόν, ἡ ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς εἶναι πολύ-πολύ μεγάλη, γιατί ἔχουμε τήν ἐπίσημη, ἄς τό πῶ ἔτσι, ἵδρυση τῆς Ἐκκλησίας μας, ἡ ὁποία νοεῖται μόνο μέ τήν παρουσία τοῦ   Ἁγίου Πνεύματος. Καί σήμερα ἑοτάζουμε τήν κάθοδο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
  2. Βέβαια, ὅπως αὐτό τό βλέπουμε στήν Ἁγία Γραφή, στό πέρασμα τῶν ἐτῶν ὁ Θεός δέν ἄφησε τούς ἀνθρώπους χωρίς Ἐκκλησία, χωρίς δηλαδή τήν ἐπικοινωνία Του μέ τούς δικούς Του ἐκλεκτούς. Ἔτσι βλέπουμε ἀπό τήν ἀρχή τήν ἐπικοινωνία τοῦ Θεοῦ μέ τόν Νῶε, μέ τόν Ἀβραάμ, μέ τόν Μωυσῆ, μέ τούς προφῆτες καί ἄλλα ἁγιασμένα πρόσωπα. Ὅλοι αὐτοί ἀποτελοῦν τήν Ἐκκλησία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ἡ ὁποία ἐγέννησε τήν Παρθένο Μαρία, τήν Παναγία μας, ἀπό τήν ὁποία σαρκώθηκε ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Μεσσίας.

Εἶναι λοιπόν πολύ μεγάλη ἡ σημερινή ἑορτή, χριστιανοί μου, ἑορτάζουμε τήν κάθοδο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἡ ὁποία ταυτίζεται μέ τήν σύσταση τῆς Ἐκκλησίας. Καί τό ὅτι αὐτό εἶναι ἀλήθεια φαίνεται ἀπό τό ὅτι ἡ Ἐκκλησία, ὅπως σᾶς ἀπέδειξα σέ ἄλλο μου κήρυγμα παλαιότερα, εἶναι ἡ Θεία Λειτουργία. Ὅταν ὅμως τελειώνει ἡ Θεία Λειτουργία λέγουμε πανηγυρικά: «Εἴδομεν τό φῶς τό ἀληθινόν, ἐλάβομεν Πνεῦμα Ἐπουράνιον». Στήν Θεία Λειτουργία, λοιπόν, ἡ ὁποία εἶναι ἡ Ἐκκλησία, ἐκεῖ θά βροῦμε τήν Ἐκκλησία, ἐκεῖ θά γευθοῦμε τό Ἅγιο Πνεῦμα. Γι᾽ αὐτό, ὦ χριστιανοί,  μήν παραλείπετε ποτέ νά πηγαίνετε στήν Θεία Λειτουργία. Παλαιότερα, ὅταν ἤθελαν νά βρίσουν ἕναν ἄνθρωπο τόν ἔλεγαν «ἀλειτούργητο». Ἐμεῖς πήραμε ὡς προίκα ἀπό τούς παπούδες μας νά ἀγαπᾶμε τήν Θεία Λειτουργία καί τήν ἀγαπᾶμε καί τήν ἀγάπη μας αὐτή τήν δίνουμε καί ἐμεῖς ὡς προίκα στά δικά μας παιδιά.

Σᾶς εὔχομαι πλούσια τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ στίς οἰκογένειές σας καί στήν ἐπαρχία μας.

Μέ πολλές εὐχές,

† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας