Π ρ ό ς
τό χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεώς μας

Εὐλαβέστατοι κληρικοί καί Χριστιανοί μου Ἀγαπητοί, Χριστός ᾿Ανέστη!
Καί ἐφέτος τόν πόνο πού ὅλοι δοκιμάσαμε τή Μεγάλη Ἑβδομάδα καί εἶχε κορύφωμά του τή Μεγάλη Παρασκευή, διαδέχεται ἡ εὐλογία, πού πήγασε ἀπό τόν Πανάγιο Τάφο τοῦ Κυρίου μας. Τή λύπη μας γιά τά ἑκούσια παθήματά του καί μάλιστα τούς ἐμπτυσμούς, τούς κολαφισμούς, τή φραγγέλωση, τόν Σταυρό, τούς ἥλους καί τ΄ ἄλλα, τή διαδέχεται ἡ ἀπερίγραπτη ἀληθινή χαρά γιά τό γεγονός ὅτι ὁ Κύριός μας «Ἀνέστη ἐκ νεκρῶν θανάτῳ θάνατον πατήσας καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωήν χαρισάμενος».
Τό γεγονός, ὅμως, αὐτό τῆς Ἀναστάσεως, ἀμφισβητήθηκε τότε καί ἀμφισβητεῖται διαχρονικά, μέ πολλούς τρόπους καί χάριν ποικίλων συμφερόντων. Σ΄ αὐτή τήν πολεμική ἐναντίον τοῦ Θεανθρώπου πρωταγωνιστοῦν πάντα πρόσωπα πού κατέχουν θέσεις ἐξουσίας καί κύρους μέσα στήν κοινωνία.
Ἔτσι, βλέπουμε τούς θρησκευτικούς ἄρχοντες τοῦ Ἰσραήλ νά φοβοῦνται τήν Ἀνάσταση τοῦ Ἀρχηγοῦ τῆς πίστεώς μας. Ζήτησαν καί τή βοήθεια τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας, δηλαδή τοῦ Πιλάτου, γιά νά ἀσφαλιστεῖ ὁ τάφος. Λαμβάνουν μέτρα, γιά νά μείνει στό μνημεῖο τό ἅγιο Σῶμα καί νά ἀποσυντεθεῖ σάν νά ἦταν ἀνθρώπινο. Ἔμειναν, τελικά, ἥσυχοι ὅτι ξεφορτώθηκαν τόν μεγάλο καί τόσο σεισμογενῆ γιά τή συνείδηση καί τίς ψυχές τους ἐχθρό!
Πόσο ὅμως ἐπλανήθησαν! Αὐτοί πρῶτοι, οἱ Θεοκτόνοι ἄρχοντες τῶν Ἰουδαίων, πληροφοροῦνται τήν Ἀνάσταση. Μαθαίνουν τό συγκλονιστικό γεγονός ἀπό τούς αὐτόπτες μάρτυρες, τούς φρουρούς τοῦ τάφου, ἀλλά δέ συνέρχονται. Δέν ἀνοίγουν τά μάτια τους. Ἄρχοντες αὐτοί, πνευματικοί καθοδηγητές, φύλακες τοῦ λαοῦ ἀποστρέφονται τήν ἀλήθεια πού θά κλονίσει τήν ἐξουσία καί τά προνόμιά τους. Πληρώνουν τούς φρουρούς, γιά νά διαψεύσουν τήν Ἀνάσταση μέ τό παιδαριῶδες ἐπιχείρημα ὅτι οἱ μαθητές τοῦ Κυρίου ἦλθαν νύκτα καί ἔκλεψαν τό σῶμα Του, ἐνῶ οἱ ἴδιοι κοιμοῦνταν. Μά, ὅπως ἀφοπλιστικά σχολιάζει ἕνας Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας μας τή μαρτυρία τῶν φρουρῶν, ἐάν κοιμοῦνταν τί εἶδαν; Καί ἄν δέν εἶδαν τίποτε, τίνος μάρτυρες εἶναι; Τί εἴδους μάρτυρες εἶναι οἱ κοιμώμενοι;
Κατά παρόμοιο τρόπο γελοιοποιοῦνται καί οἱ ἀνά τούς αἰῶνες πολέμιοι τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου. Ἀμφισβήτησαν τό γεγονός αὐτό πλῆθος σοφῶν κατά κόσμον καί πολλοί ἰσχυροί ἄρχοντες. Καταδίωξαν καί ἐπεδίωξαν νά πνίξουν στό αἷμα τήν Ἐκκλησία, πού εἶναι ὁ Χριστός παρατεινόμενος στούς αἰῶνες. Μυριάδες μάρτυρες καί νεομάρτυρες βασανίστηκαν καί σφαγιάστηκαν ἀναφωνώντας «Χριστός Ἀνέστη».
Ἀλλά καί σήμερα πολεμεῖται ἡ Ἀνάσταση. Τήν ἀρνοῦνται οἱ ὑλιστές, πλανεμένοι καί τυφλωμένοι ἀπό τήν ἁλματώδη πρόοδο τῆς ἐπιστήμης καί τίς ἐφευρέσεις καί ἀνακαλύψεις τοῦ τεχνικοῦ πολιτισμοῦ. Ἀπορρίπτουν τή θεότητα τοῦ Ἰησοῦ καί τόν δέχονται μόνο ὡς ἄνθρωπο. Δέ βλέπουν ὅτι ὅλοι οἱ μεγάλοι καί τρανοί πέφτουν καί ὁ ἀχόρταγος χρόνος τούς κατατρώγει, ὅσο καί ἄν ἀγωνίζονται οἱ ἱστορικοί νά τούς συγκρατήσουν στή μνήμη τῶν ζωντανῶν, ἐνῶ ὁ ἀναστάς Κύριος παραμένει ὁ μοναδικός Ζῶν στή σκέψη καί τήν ἀνθρώπινη ψυχή, ὁ ἀνίκητος θριαμβευτής. Ἡ θλίψη, ἡ ἀγωνία, ἡ σύγχυση καί τά ποικίλα ἀδιέξοδα εἶναι οἱ μόνιμες παρενέργειες αὐτῆς ἀπόρριψης. Ὅσοι, ἀντίθετα, ζοῦν στήν Ἐκκλησία καί μετέχουν τῶν θεουργῶν μυστηρίων της δέ χρειάζονται ἱστορική τεκμηρίωση, γιά νά πιστεύσουν στήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Αὐτοί ζοῦν μαζί μέ τόν Χριστό, τόν νιώθουν μέσα τους, συμπορεύονται μέ Αὐτόν καί γεύονται τίς πολλές Δωρεές Του, ὅπως τήν εἰρήνη καί τή χαρά στήν ψυχή τους.
Ἑπομένως, Ἀδελφοί μου, ἄς προβληματιζόμαστε διαρκῶς ἐάν ἡ ζωή μας εἶναι Χριστοκεντρική. Ἄν ὁ ζωοποιός Κύριός μας κατοικεῖ στίς καρδιές μας. Ἐάν ἡ χαρά τῆς Ἀναστάσεως εἶναι ἐσωτερική καί ὄχι ἐπιφανειακή.
Μ΄ αὐτές τίς σκέψεις εὔχομαι ὁ Ἀναστάς Κύριος νά συμπορεύεται μέ ὅλους σας, μέ τούς νέους, μέ τούς γέροντες, μέ τούς ἀδύναμους, μέ τούς πενθοῦντες, μέ τούς ἄρχοντες, μέ τούς ἀποδήμους, μέ τό εὐσεβές Ἔθνος μας καί νά χαρίζει πλούσια τά δῶρα τῆς ἐκ τῶν νεκρῶν Ἀναστάσεώς Του.

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 2018
Θερμός εὐχέτης Σας πρός τόν Ἀναστάντα Κύριο

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ