Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον τους δούλους Σου Δημήτριο και Άγγελο.
Κύριε Ἰησού Χριστέ ὁ Θεός ἠμῶν, ὁ τήν Παναγίαν Σου Μητέρα Τιμιωτέραν ἀναδείξας πασῶν τῶν ἐπουρανίων δυνάμεων, αὐτός, Πανάγαθε, διά τῶν πρεσβειῶν αὐτῆς, θεία δυνάμει τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σου Σταυροῦ, ἰκεσίαις τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Προφήτου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου, τοῦ Ὀσίου καί Θεοφόρου Πατρός ἠμῶν Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκου, τοῦ Ὁσίου Πατρός ἠμῶν Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου καί πάντων Σου τῶν Ἁγίων, ἐπάκουσον ἡμῶν τῶν ἀναξίων δούλων σου καί ὑπεράσπισον καί σῶσον τούς δούλους σου Ἄγγελον καί Δημήτριον, τῶν ὑπό τῶν βαρβάρων ἀπαχθέντων, καί ταχέως ἀπελευθέρωσον αὐτούς τῇ Θείᾳ σου δυνάμει καί διαφύλαξον αὐτούς καί τόν κόσμον σου ἅπαντα ἀπό παντός ἐγκλήματος, φθοροποιοῦ καί ἐπιβούλου πράξεως καί ἀπό πάσης κακουργίας καί ἐπιθέσεως, ἴνα ἐν εἰρήνῃ καί ἀσφαλείᾳ μεταλαμβάνοντες τῆς ἀμετρήτου καί ἀνεικάστου Σου Ἀγάπης δοξάζομεν διά παντός Τό Πανάγιον Ὄνομά Σου εἰς τούς αἰώνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν!Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον τους δούλους Σου Δημήτριο και Άγγελο.