ΟΜΙΛΙΑ ΟΜΟΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΤΟ IEΡOKOINOBIO ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ

ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ

 

Εἶναι γνωστή ἡ ἐπιχειρούμενη ψυχοσωματική ἅλωση τῶν παιδιῶν μας διά τοῦ κατεπειγόντως προωθουμένου αἰσχροῦ θεματικοῦ ἄξονα «Ἔμφυλες ταυτότητες» (δηλαδή, ἐλεύθερη ἐπιλογή φύλου). Ἐπίσης γνωστή τυγχάνει ἡ συνακόλουθη, ἐξίσου ὀλέθρια, νομοθέτηση δυνατότητας «διόρθωσης» φύλου, μάλιστα ἀπό τήν ἡλικία τῶνδεκαπέντε ἐτῶν, ἀπό τό –ὑπάκουο δυστυχῶς στά κελεύσματα τῆς Παγκοσμιοποίησης– Κοινοβούλιο τῶν Ἑλλήνων. Μέ ἀφορμή τά ἀνωτέρω, τό Ἱερό Κοινόβιο τοῦ Ὁσίου Νικοδήμου διοργάνωσε ἐκδήλωση μέ ὁμιλητή τόν διεθνοῦς φήμης Ὁμότιμο Καθηγητή Νευρολογίας Α.Π.Θ. κ.Σταῦρο Ἰ.Μπαλογιάννη. Τό θέμα τῆς ὁμιλίας του, «Μορφολογικές καί λειτουργικές διαφορές τοῦ ἐγκεφάλου στά δύο φύλα», ἀποτελοῦσε μιά ἀπάντηση τῆς Ἐπιστήμης στίς ἀνωτέρω προκλήσεις.

Ὁ ἐκλεκτός προσκεκλημένος, μέσα στήν κατάμεστη αἴθουσα τοῦ μεγάλου Ἀρχονταρικιοῦ, ἀφοῦ εὐχαρίστησε γιά τήν τιμητική πρός αὐτόν πρόσκληση, ἄρχισε τήν ὁμιλία του διατυπώνοντας μιά ἐλπιδοφόρα εὐχή. Ὅπως κάθε ἀσθένεια, εἶπε, ἔχει καί τήν ἴαση, ἐλπίζω, καί αὐτή ἡ φοβερή ἠθική ἀσθένεια νά βρεῖ τήν ἴασή της πολύ γρήγορα καί νά ἐπικρατήσει ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ στή χώρα μας, στίς καρδιές μας, στή σκέψη μας, εὔχομαι καί σέ ὅλον τόν κόσμο.

Στή συνέχεια κατέθεσε μέ τεκμηριωμένο λόγο τήν θέση τῆς ἐπιστήμης τῆς Νευρολογίας γύρω ἀπό τό θέμα, στηριζόμενος σέ πολυχρόνιες ἰατρικές ἔρευνες, δικές του καθώς καί ἄλλων ἐξίσου διεθνῶς ἀναγνωρισμένων ἐπιστημόνων. Ὑπογράμμισε ὅτι τά πάντα στόν ἄνθρωπο τά κατευθύνει ὁ ἐγκέφαλος. Καί μάλιστα ὅτι τό φύλο τοῦ ἀνθρώπου καθορίζεται ἀπό τόν ἐγκέφαλο. Ὑπάρχει μεγάλη διαφορά ἀνάμεσα στόν ἀνδρικό καί τόν γυναικεῖο ἐγκέφαλο, ὅσον ἀφορᾶ στή μορφολογία, τή λειτουργικότητα, τόν τρόπο τῆς σκέψεως, τό συναίσθημα, τή συμπεριφορά. Τό φύλο τοῦ ἀνθρώπου καθορίζεται ἀπό τόν ἐγκέφαλο ἀπό πολύ νωρίς, πρίν ἀκόμη διαμορφωθοῦν τά πρωτογενῆ καί δευτερογενῆ χαρακτηριστικά τοῦ φύλου. Ὁ ἐγκέφαλος ἔχει ἐγχαράξει, ἔχει ἐγγράψει ἀπό πολύ νωρίς, μέ πολύ μεγάλη ἀκρίβεια ἐπάνω σέ ὅλες τίς δομές του, τόν χαρακτήρα, τήν προσωπικότητα, τή λειτουργικότητα καί τή συμπεριφορά τοῦ ἄρρενος καί τοῦ θήλεος.

Ὁ κ.Μπαλογιάννης ὑποστήριξε μέ ἔμφαση ὅτι ὁ ἐγκέφαλος εἶναι ἕνα πάρα πολύ σοφό ὄργανο. Ὅσο ἀσχολεῖται κανείς μέ τόν ἐγκέφαλο, εἶπε, τόσο ἀνοίγει διάπλατα τό βιβλίο τῆς σοφίας καί τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Καί τόσο βλέπει τό μεγαλεῖο αὐτῆς τῆς ἀγάπης καί τήν ἀπεραντοσύνη αὐτῆς τῆς ἀγάπης! Μιᾶς ἀγάπης πού εἶναι πολύ μεγαλύτερη ἀπό ὅλους τούς ὠκεανούς τῆς γῆς! Μέ αὐτήν τήν ἀγάπη ἔχει πλασθεῖ ὁ ἐγκέφαλος τοῦ ἀνθρώπου. Καί διαφέρει ἐξυπαρχῆς στόν ἄνδρα καί στήν γυναίκα.

Ὁ ἐγκρατής τῆς Νευρολογίας Καθηγητής ἀπαρίθμησε λεπτομερῶς πλῆθος μορφολογικῶν καί λειτουργικων διαφορῶν μεταξύ τοῦ ἐγκεφάλου τῶν δύο φύλων (διαφορές στόν ὄγκο, τήν ἐπιφάνεια, τό πάχος τοῦ ἐγκεφαλικοῦ φλοιοῦ, τή συνδεσμολογία των ἡμισφαιρίων, τό μεσολόβιο, τόν ἀμυγδαλοειδή πυρήναἤ «σφαῖρο», τόν ἐπονομαζόμενο καί «κοινωνικό ἐγκέφαλο» κ.ἄ.), οἱ ὁποῖες διακρίνονται ἀπό τή στιγμή τῆς γεννήσεωςτοῦ ἀνθρώπου καί παραμένουν σταθερές καθ᾿ ὅλη τή διάρκεια τῆς ζωῆς του.

Ἄν σέ ἕνα παιδί ἀμφισβητήσουμε τό φύλο του, τόνισε ὁ σεβαστός Καθηγητής, θά τοῦ προκαλέσουμε τεράστια καταστροφή τῆς ἁρμονίας τῶν ὑποδοχέων τῶν στεροειδῶν μέσα στόν ἐγκέφαλο. Θά δημιουργήσουμε μία νευρωνική θύελλα μέσα στόν ἐγκέφαλο αὐτοῦ τοῦ παιδιοῦ, πού θά εἶναι πολύ δύσκολο μετά νά ξαναβρεῖ τόν ἑαυτό του.

Ὁ κύριος Καθηγητής ἐπεσήμανε πώς στά δύο φύλα αὐτά πού εἶναι κοινά εἶναι ἡ ζωή καί ὁ θάνατος. Διαφορές ὑπάρχουν ὡς πρός τίς συνολικές λειτουργίες, ὡς πρός τόν ἐγκέφαλο, ὡς πρός τίς ψυχικές ἀντιδράσεις. Ὑπάρχει πάρα πολύ μεγάλη διαφοροποίηση, τήν ὁποία ὀφείλουμε νά σεβαστοῦμε. Εἶναι ἐκ Θεοῦ αὐτή ἡ διαφοροποίηση, συνθέτει τήν ἁρμονία τῆς Κοινωνίας μέσα στήν ὁποία ζοῦμε. Καί πιστεύω, ὑπογράμμισε, πώς ἄν καταργήσουμε τήν ἔννοια τῆς Οἰκογένειας, ὅπου ὑπάρχει ὁ πατέρας καί ἡ μητέρα, ὁ ἄνδρας καί ἡ γυναίκα, πού συμπληρώνουν ὁ ἕνας τόν ἄλλο, καταργοῦμε ὄχι μόνον τήν ἱερότητα τοῦ ἔργου τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καταργοῦμε καί καταλύουμε τελείως ὅλη τήν ἔννοια τῆς Κοινωνίας.

Ὁ κ.Μπαλογιάννης ἔκανε ἀναφορά καί στό προφητικό βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως. Πιστεύω, εἶπε, ὅτι αὐτή ἡ ἐρήμωσις πού γράφει ἡ Ἀποκάλυψιςεἶναι ἡ κατάργησις τῶν δύο φύλων καί ἡ ἀπόσβεσις ὅλων τῶν ἀξιῶν πού ἔχει μέσα στήν ψυχή του ὁ ἄνδρας, πού ἔχει μέσα στήν ψυχή της ἡ γυναίκα…

 

Τήν ἐκδήλωση κατέκλεισε ὁ σεβαστός Καθηγούμενος τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π.Χρυσόστομος λέγοντας ὅτι τά λόγια τοῦ κυρίου Καθηγητοῦ ἦταν πραγματικά μιά ἀποκάλυψη καί μιά ἀνατροπή ὅλων ἐκείνων μέ τά ὁποῖα προσπαθοῦν νά μᾶς παραπλανήσουν, ὥστε νά τά ἀποδεχθοῦμε ὡς φυσιολογικά. Τώρα κανένας ἀπό μᾶς δέν δικαιολογεῖται νά δώσει ἄφεση σέ ὅλα αὐτά τά ὁποῖα συμβαίνουν στήν Κοινωνία μας. Ἄς μήν ἀπελπιζόμαστε καί ἄς μή θεωροῦμε ὅτι ἦλθε τό τέλος. Ὅλα αὐτά εἶναι ἀνάγκη νά γίνουν «ἵνα οἱ πιστοί δόκιμοι γένωνται». Χρειάζεται τό κάθε σπίτι νά γίνει ἕνα Κρυφό Σχολειό, πού θά κρατᾶ ἄσβεστη τή λαμπάδα τῆς πίστεως καί τῆς ἀγάπης καί τόν σεβασμό πρός τόν ἑαυτό μας καί πρός τόν συνάνθρωπό μας. Πρέπει νά μείνουμε σταθεροί στίς ἀξίες μας, νά σεβαστοῦμε τούς ἑαυτούς μας, ὅπως ὁ Θεός μᾶς ἔπλασε, καί ἔτσι να διδάξουμε καί τά παιδιά μας. Νά μήν κάνουμε τά πάθη μας ζωή μας, ἀλλά τή ζωή μας νά τήν ἀπελευθερώνουμε ἀπό τά πάθη μας, καί αὐτό νά διδάσκουμε καί στά παιδιά μας.