Ἅγιος Βασίλειος ὁ Μέγας

 

 

(Σύντομη καὶ συγκινητικὴ ἐπιστολή, ποὺ γράφηκε τὸ 369. Στὸν ἀγαπημένο παλιὸ συμμαθητὴ καὶ συγκάτοικο Εὐσέβιο, στὸν ὀρθόδοξο καὶ σεβαστό του ἐπίσκοπο Σαμοσάτων, βρίσκει ὁ Βασίλειος παρηγοριά, ἐκφράζοντας τὸ μεγάλο του πόνο γιὰ τὸ θάνατο τῆς ἀγαπημένης του μητέρας, γιὰ τὴν ἐξαντλητική του ἀρρώστια καὶ γιὰ τὴν κακὴ κατάσταση τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ τόσο δραστήριος καὶ θεληματικὸς ἄνδρας ἔχει συγχρόνως τὸ μέγα χάρισμα τῆς εὐαισθησίας καὶ τῆς εὐσυγκινησίας.)

Ἂν ἔγραφα μὲ λεπτομέρεια ὅλες τὶς αἰτίες, ποὺ ὥς τώρα μὲ κράτησαν, ἐνῶ ἤμουν τόσο πρόθυμος νὰ ἔλθω στὴ θεοσέβειά σου, θὰ γέμιζα ἀπέραντο ἱστορικὸ κείμενο. Φυσικά, τὶς ἀλλεπάλληλες ἀρρώστιες καὶ τὴ βαρειὰ κακοκαιρία καὶ τὰ πιεστικὰ προβλήματα παραλείπω νὰ τὰ πῶ, γιατί σοῦ εἶναι γνωστὰ καὶ τὰ ἔχω ἤδη ἀπὸ πρὶν φανερώσει στὴν τελειότητά σου. Τώρα ὅμως κι ἐκείνη ποὺ ἦταν ἡ μόνη μου παρηγοριὰ στὴ ζωή, ἡ μητέρα μου, μοῦ ἀφαιρέθηκε κι αὐτή, ἐξ αἰτίας τῶν ἁμαρτιῶν μου. Καὶ μὴ περιγελάσεις, ποὺ σὲ τέτοια ἡλικία κλαίω γιὰ ὀρφάνια. Ἀπεναντίας, δὲν μπορῶ ν’ ἀντέξω τὸν ἀποχωρισμὸ μιᾶς ψυχῆς, ποὺ κανέναν δὲν βλέπω ἀντάξιό της σὲ ὅσους ζοῦν ἀκόμα. Πάλι λοιπὸν γύρισαν πίσω οἱ ἀρρώστιες καὶ πάλι εἶμαι κατάκοιτος, μόλις μπορώντας νὰ σαλεύω καὶ σχεδὸν κάθε ὥρα περιμένοντας τὸ ἀναγκαῖο τερμάτισμα τῆς ζωῆς. Ὅσο δὲ γιὰ τὶς Ἐκκλησίες, εἶναι κι αὐτῶν ἡ κατάσταση κάπως ὅμοια μ’ ἐκείνη τοῦ κορμιοῦ μου. Ἀγαθὴ ἐλπίδα καμμιὰ δὲν ὑποφώσκει, ἐνῶ διαρκῶς τὰ πράγματα γλιστροῦν στὸ χειρότερο. Τελευταῖα, φαίνεται πὼς ἡ Νεοκαισάρεια κι ἡ Ἄγκυρα ἀπέκτησαν διαδόχους αὐτῶν ποὺ ἔφυγαν κι ὥς τώρα εἶναι ἥσυχες. Ἀλλὰ οὔτε σ’ ἐμᾶς κατάφεραν μέχρι στιγμῆς νὰ κάνουν κάτι ἄξιο τοῦ θυμοῦ καὶ τῆς πικρίας ποὺ τρέφουν ἐναντίον μας οἱ δολεροὶ ἐχθροί μας. Καὶ τὴν αἰτία τούτου φανερὰ ἀποδίνουμε στὶς δικές σου πρεσβεῖες ὑπὲρ τῶν Ἐκκλησιῶν. Λοιπόν, μὴν ἀποκάνεις νὰ προσεύχεσαι γιὰ τὶς Ἐκκλησίες καὶ νὰ ἐκλιπαρεῖς τὸν Θεό. Σ’ αὐτοὺς ποὺ καταξιώθηκαν νὰ ἐξυπηρετοῦνται ἀπὸ τὴν ὁσιότητά σου, διαβίβασε πάμπολλους χαιρετισμούς.

Σημ. Ὁ Εὐσέβιος ἐξορίσθηκε γιὰ τὴν ὀρθοδοξία καὶ φονεύθηκε ἀπὸ ἀρειανὴ γυναίκα τὸ 379 ἤ 380.