Ο Μητροπολίτης Κονίτσης Ανδρέας μέσω επιστολής που απέστειλε στον Υπουργό Δημόσια Τάξης, Νίκο Τόσκα, καταθέτει την αγωνία του για την αύξηση της εγκληματικότητας στη περιοχή και την ανάγκη για την ενίσχυση της αστυνόμευσης.

Η επιστολή αναφέρει:

Κύριε Υπουργέ,
Σας γράφω την παρούσαν επιστολήν με μεγάλην αγωνίαν, η οποία απορρέει από την δεινήν θέσιν εις την οποίαν έχουν περιέλθει αι Επαρχίαι Πωγωνίου και Κονίτσης, εξ επόψεως ασφαλείας, ως προς την κακοποιόν δράσιν ατόμων προερχομένων εξ Αλβανίας.
Προσφάτως, (27.10.2017), διά του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έλαβον επιστολήν από τον πρόεδρον του Πολιτιστικού Συλλόγου Καστάνιανης Πωγωνίου, κ. Δημήτριον Παπαγιάννην, εις την οποίαν εξιστορεί την εκείσε δραματικήν κατάστασιν, και της οποίας ακριβές φωτοαντίγραφον αποστέλλω συνημμένως υμίν.

Κύριε Υπουργέ,
Παρά το γεγονός, ότι, κατά καιρούς, έχομεν λάβει καθησυχαστικάς υποσχέσεις, εν τούτοις ουδέν έχει – εν τοις πράγμασιν – εφαρμοσθή. Διότι τα αστυνομικά τμήματα έχουν αποδυναμωθή, παρομοίως δε συμβαίνει και με τα τμήματα «συνοριακής φύλαξης». Ατυχώς, πολύ συχνά, ιδίως επ᾽ εσχάτων, οι άλλως καλοί και δραστήριοι άνδρες των απασχολούνται με αλλότρια καθήκοντα, μακράν της περιοχής μας, η οποία, ούτω πως, μένει αθωράκιστος έναντι των ποικίλων αδιστάκτων κακοποιών.

Διαβάστε εδώ:  Κονίτσης Ανδρέας: “Η μείωση της θητείας θα είναι βαρύτατο σφάλμα”

 

Κύριε Υπουργέ,
Αι δύο Επαρχίαι Πωγωνίου και Κονίτσης – γειτνιάζουσαι αμέσως με την Αλβανίαν – κινδυνεύουν τα έσχατα. Συνεχώς, δέχομαι εκκλήσεις διά να παρέμβω. Το έχω πράξει κατ᾽ επανάληψιν. Το πράττω και τώρα, απευθύνων προς υμάς το παρόν δραματικόν S.O.S. Και δεν λέγω «ζητώ», αλλά απαιτώ από την Πολιτείαν να επιδείξη, επί τέλους, το ενδιαφέρον της διά την Επαρχίαν Πωγωνίου ιδίως, αλλά και Κονίτσης. Διότι, άλλως, ο ακριτικός πληθυσμός «θα πάρη τα μάτια του» και θα φύγη ! Οπότε, ο τόπος αυτός, με τας πολλάς εθνικάς περγαμηνάς, θα ερημώση, ο μη γένοιτο. Και, βεβαίως, την ευθύνην θα φέρη ακεραίαν η Πολιτεία, εάν συνεχίση να αδιαφορή διά το φλέγον αυτό ζήτημα.

Κύριε Υπουργέ,
Σας το λέγω ευθέως και άνευ περιστροφών: Το πράγμα δεν πάει άλλο. Πράξατε, ο,τι δεί διά την σωστήν και αποτελεσματικήν αστυνόμευσιν της περιοχής μας. Ευελπιστών δε ότι το δικαιότατον τούτο αίτημά μου θα γίνη ευμενώς δεκτόν παρ᾽ υμών, και ότι δεν θα χρειασθή να επανέλθω, Διατελώ

Αγωνιών ευχέτης εν Χριστώ
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο Δρυινουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης ΑΝΔΡΕΑΣ