Ἡ εἴδηση εἶναι ἀνατριχιαστική: «Σὲ κλινικὲς φύλου ὁδηγοῦνται χιλιάδες παιδιά (σ.σ. σὲ ὅλη τὴν Εὐρώπη), ἔπειτα ἀπὸ τὴν πλύση ἐγκεφάλου ποὺ λαμβάνει χώρα στὰ σχολεῖα σὲ σχέση μὲ τὸν τρανσεξουαλισμό.

Οἱ εἰδικοὶ προειδοποιοῦν πὼς ὑπάρχει ραγδαία αὔξηση, καὶ αὐτὸ ὀφείλεται στὴν προώθηση τῶν θεμάτων τρανσεξουαλισμοῦ (=μεταβλητοῦ φύλου) μὲ τὴ μορφή σεμιναρίων στὰ σχολεῖα. Ὅπως τονίζεται, τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἔχει προκαλέσει ἀναστάτωση στὸ μυαλὸ τῶν παιδιῶν, τὰ ὁποῖα ἀναρωτιοῦνται γιὰ τὴ φυλετικὴ ταυτότητά τους, ἡ ὁποία σύμφωνα μὲ τὴ νέα ἰδεολογικὴ τάση δὲν θεωρεῖται ἡ βιολογική».

Ἡ εἴδηση ἀναφέρει πὼς μόνο στὴν Ἀγγλία τὸ περασμένο ἔτος 165 παιδιὰ ἡλικίας κάτω τῶν 10 ἐτῶν ὁδηγήθηκαν στὴν Ὑπηρεσία Ἐξέλιξης Φυλετικῆς Ταυτότητας (GIDS) (σ.σ. πρόκειται γιὰ εἰδικὴ κλινικὴ φύλου), ἐνῶ τὸ 2012-13 ἦταν 36. Συνολικὰ ὁ ἀριθμὸς τῶν παιδιῶν ἡλικίας 3-18 ἐτῶν ποὺ ἐπισκέφθηκαν τὴν ἐν λόγῳ κλινικὴ λόγῳ νοητικῆς ἀναστάτωσης μετὰ τὰ σχετικὰ σχολικὰ μαθήματα ἔφθασε τὰ 2.016 παιδιά.

Πολὺ χαρακτηριστικὰ εἶναι τὰ ὅσα ἀναφέρει ὁ Chris McGovern, πρώην σύμβουλος τοῦ Βρετανικοῦ Ὑπουργείου Παιδείας: «Ἔχει γίνει πιὰ βιομηχανία. Ἄνθρωποι κάνουν καριέρα ἀναγκάζοντας τὰ παιδιὰ νὰ ἀναρω­τιοῦνται γιὰ τὸ φύλο τους, σὲ μιὰ ἡλικία ποὺ κανονικὰ πρέπει νὰ ἀφεθοῦν νὰ εἶναι καὶ νὰ νιώθουν παιδιά. Ὅταν οἱ δάσκαλοι ἐγείρουν αὐτὰ τὰ θέματα, τὰ παιδιὰ ἐνδέχεται νὰ ὑποστοῦν νοητικὴ σύγχυση, νὰ εἶναι δυσ­τυχισμένα καὶ τελικὰ νὰ ἀποκτοῦν ψυχικὰ τραύματα. Τὰ σχολεῖα βρίσκονται κάτω ἀπὸ τρομακτικὴ πίεση, προκειμένου νὰ δεχθοῦν τὴν “πολιτικὰ ὀρθὴ ἀτζέντα” τοῦ τρανσεξουαλισμοῦ». (Πηγή: tideon.org ἀπὸ ἔρευνα τῆς Camilla Turner στὴ «The Telegraph» 8-7-2017).

«Τρομακτικὴ πίεση»! Ποιὸς εἶναι αὐτὸς ὁ δυνάστης, ὁ στυγνὸς ἐγκληματίας, ποὺ προβαίνει σ᾿ αὐτὴν τὴν ἄδηλη τρομοκρατία σὲ ὅλο τὸν κόσμο; Καὶ ποιὰ σχέδια ὑπηρετεῖ; Δὲν εἶναι δύσκολη ἡ ἀπάντηση. Τὰ σχέδια εἶναι τῆς «Νέας Τάξης Πραγμάτων», τὰ ὁποῖα προωθοῦνται ἀπὸ πανίσχυρα οἰκονομικὰ κέντρα ποὺ ἀσκοῦν τεράστιες πιέσεις στὶς ἐθνικὲς κυβερνήσεις τῶν λαῶν. Εἶναι τὰ ἴδια κέντρα ποὺ παράλληλα προωθοῦν σὲ παγ­κόσμιο ἐπίπεδο τὴ διάλυση τῆς οἰκογένειας, τὴν πανθρησκεία, τὴν ἐπιμειξία τῶν λαῶν καὶ τὴν κατάργηση τῶν ἐθνικῶν συνόρων.

Σὲ ὅλα τὰ παραπάνω δὲν θὰ πρέπει νὰ ἀντισταθοῦμε δυναμικά; Νὰ μὴν ἐπιτρέψουμε στοὺς διεθνεῖς ἐκμαυλιστὲς νὰ διαφθείρουν τὶς ψυχὲς καὶ τὰ σώματα τῶν παιδιῶν μας. Νὰ μὴν ἀφήσουμε νὰ περάσει ἡ διδασκαλία αὐτὴ στὰ σχολεῖα. Θὰ ἀφήσουμε νὰ ὁδηγήσουν τὰ παιδιά μας σὲ σφαγή;

Ορθόδοξο Περιοδικό “Ο ΣΩΤΗΡ”