Αὔγουστος μήνας. Οἱ θερμοκρασίες ὑψηλές. Ἦρθε νέος καύσωνας. Οἱ μετεωρολόγοι τόν ὀνόμασαν «Ἐωσφόρο»… Θά τόν ὑπομείνουμε κι αὐτόν, ὅπως καί τόν προηγούμενο.

Ἐξάλλου δέν ἔπληξε μόνο τήν χῶρα, ἀλλά συνέχει καί κυβερνᾶ ὁλόκληρη τήν ἑλληνική πολιτική ἡγεσία! Ἐν μέσῳ θέρους, πού σχεδόν ὅλα ὑπολειτουργοῦν, ἀποφάσισαν οἱ σοφοί νόες τῆς ψευτοαριστερᾶς –οἱ ἀποφάσεις τους θυμίζουν τό «ἀπεφασίσαμεν καί διαττάσωμεν» ἄλλων ἐποχῶν καί ἰδεολογιῶν- νά ἐφαρμόσουν ὅ,τι τούς «φωτίζει» ὁ πραγματικός Ἐωσφόρος. Δαιμονοκρατοῦντες κυβερνῶντες ἀντί νά ἐνεργοποιήσουν τά ἐγκεφαλικά τους κύτταρα:

-γιά τό καλό τῶν παιδιῶν καί τῆς παιδείας,

-γιά τά ζωτικά προβλήματα τῶν νέων -πού μεταναστεύουν ὄχι ἁπλῶς γιά ἕνα καλύτερο μέλλον, ἀλλά γιά νά ἐπιβιώσουν,

-γιά τά καυτά ἐθνικά προβλήματα,

 

-γιά τά καθημερινά κοινωνικά θέματα πού μαστίζουν ὅλους τούς Ἕλληνες,

-γιά μία καλή καί ποιοτική ζωή τῶν πολιτῶν,

-γιά τήν πνευματική άνόρθωση μικρῶν καί μεγάλων (τί λέμε τώρα;…!)

-γιά τήν «καραμελίτσα» τῶν πολιτικῶν: τό κράτος δικαίου,

ἀναλίσκονται καί δαπανοῦν χρήματα –γιατί ἡ φαιά οὐσία εἶναι δυσεύρετη στούς κύκλους τους- γιά νά γκρεμίσουν ὅ,τι ἀκόμη ἀπέμεινε ὄρθιο καί ζωντανό σ’ αύτήν τήν δόλια τήν πατρίδα!

Κατάργηση τῆς ἔπαρσης σημαίας, (ἡ πρωϊνή προσευχή δέν καταργεῖται τελικά), κλήρωση ἀντί ἐπιλογή τῶν ἀρίστων μαθητῶν τῆς Στ΄ τάξεως τοῦ Δημοτικοῦ γιά τόν καθορισμό τοῦ σημαιοφόρου, τῶν παραστατῶν καί τῶν μαθητῶν πού θά καταθέτουν στεφάνι στούς ἥρωες τῆς Πατρίδος, εἶναι οἱ νέες ἑωσφορικές ἀποφάσεις τοῦ κ. Ὑπουργοῦ ἐπί τῆς ἀμορφωσιᾶς, σκοταδισμοῦ, ἀπαιδείας καί ἀθρησκείας, πού ἐπιμένουν σαδιστικά νά τό ἀποκαλοῦν «Ὑπουργεῖο Παιδείας, Ἔρευνας καί Θρησκευμάτων».

«Πρόγευση κολάσεως» ἀποκαλοῦσε συνήθως τόν καύσωνα ὁ π. Θεόφιλος. Πρόγευση τῆς κολασμένης κουλτούρας τῶν κυβερνώντων μας εἶναι ἐν πολλοῖς καί οἱ νέες ἀποφάσεις τους, τίς ὁποῖες παθητικά, ἀναίσθητα, καί ἀδιάφορα παρακολου­θοῦμε ὅλοι μας. Ἀρχῆς γενομένης ἀπό τόν πνευματικό, λεγόμενο, κόσμο, τήν Ἀκαδημία –βεβαίως ὁ Πρόεδρός της εἶναι μεταρρυθμιστής, τά Πανεπιστήμια –εἶναι καί περίοδος διακοπῶν, τήν Ἐκκλησία -ἔχει νά ἀντιμετωπίσει τό «φλέγον» ζήτημα τῶν ἐπισκοπικῶν ἐκλογῶν, τά Μοναστήρια –κάποτε ἦταν φάροι ὄχι μόνο Ὀρθοδοξίας ἀλλά καί πολιτισμοῦ καί γραμμάτων…

Ἔτσι «ἡμῶν κοιμωμένων» καί τῶν «οἰκειῶν ἡμῶν ἐμπιπραμένων» ὁ διάβολος καί τά ὅργανά του ἀλωνίζουν, στήν ἄλλοτε πραγματικά χριστιανική πατρίδα μας, ἀνενόχλητοι καί ἁλώνουν ὅ,τι ἀκόμη ἔχει ἀπομείνει ὄρθιο.

Μέ τί μᾶς πότισαν καί ἔχει παραλύσει κάθε εἴδους ἀντίσταση;

Μέ τί μᾶς κοίμησαν καί δέν ἀντιδροῦμε;

Δέν ἐπαναστατεῖ ἡ ἑλληνορθόδοξη συνείδησή μας;

Ζητεῖται ἄγγελος νά φωνάξει: «Στῶμεν καλῶς»!

Ζητεῖται ἄγγελος νά ἐξολοθρεύσει τό κακό!

Ζητεῖται ἄγγελος νά καλέσει σέ μετάνοια!

Ζητεῖται ἄγγελος νά φωνάξει: «Στόπ! ἐδῶ Ἑλλάδα!», ὅπως θά ἔλεγε καί ὁ ἀείμνηστος μπαρουτοκαπνισμένος φλογερός ἱεροκήρυκας π. Θεόφιλος!

Ἐδῶ χριστιανική Ἑλλάδα! Θεοφρούρητη Ἑλλάδα! Παναγιοσκέπαστη Ἑλλάδα! Ἁγιοτόκος Ἑλλάδα!

Ἕλληνες χριστιανοί! Ναί, ἐσεῖς, ἐμεῖς, πού ἀποτελοῦμε τήν μειοψηφία, ἄς ἀντισταθοῦμε καί ἄς παρακαλέσουμε τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, τόν μήνα τῆς ὁποίας διανύουμε, νά μήν ἄρει ποτέ τήν Σκέπη της ἀπό τήν Πατρίδα μας καί νά λυτρώσει τούς Ἕλληνες ἀπό κάθε ἐπίβουλο ἐχθρό, ἐσωτερικό ἤ ἐξωτερικό. Ἀμήν.

pinelopitisithakis