ἀρχ/του Δανιήλ Ἀεράκη

Βρέθηκαν φοιτητές τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ὄχι μόνο νά διαμαρτυρηθοῦν γιά τήν ἐξαχρείωσι τοῦ Πανεπιστημιακοῦ χώρου, ἀλλά καί νά ἀρνηθοῦν μαθήματα καί σπουδές σ’ αὐτό τό χῶρο. 471 φοιτητές, κυρίως τῆς Πολυτεχνικῆς Σχολῆς, ἀπηύθυναν κραυγή ἀγωνίας πρός τίς πρυτανικές ἀρχές καί τό Ὑπουργεῖο Παιδείας. Στούς 471 ὑπογράψαντες ἀνήκουν προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί καί διδακτορικοί φοιτητές, πού φωνάζουν καί δηλώνουν: «Ἀρνούμαστε νά προσερχόμαστε γιά μάθημα σ᾽ ἕνα χῶρο, ὅπου ἀνθίζει τό ἐμπόριο τῶν ναρκωτικῶν, γεμᾶτο χρησιμοποιημένες σύριγγες»!

 

  • Ἡ ἐπιστολή κάνει λόγογιά παραβατικότητες, γιά κλοπές, γιά ναρκωτικά, γιά πορνεία, γιά βία, γιά καταστροφές, γιά ἀνεξέλεγκτες ἀναρχικές ἐνέργειες. Ἔτσι τό ΑΠΘ ἀπό Κέντρο διακίνησης ἰδεῶν τείνει νά μετατραπῆ σέ ντρο διακίνησης ναρκωτικῶν!
  • «Τά φαινόμενα τῆς ποικίλης παραβατικότητας,ὑπογραμμίζουν στήν ἐπιστολή τους οἱ 471 φοιτητές, εἶναι πλέον καθημερινά. Ἀπό τά πιό ἁπλά περιστατικά, ὅπως ἡ παρουσία μεγάλου ἀριθμοῦ χρηστῶν ναρκωτικῶν σέ χώρους τοῦ ιδρύματος, π.χ. στό κυλικεῖο τῆς σχολῆς, ἕως τά σοβαρά, δηλαδή τή διακίνηση ναρκωτικῶν οὐσιῶν σέ χώρους τοῦ πανεπιστημίου, καί τά ἀκόμη κρισιμότερα, ὅπως ὁ θάνατος ἀνθρώπων ἐντός τοῦ πανεπιστημίου, ὅλα δημιουργοῦν αἴσθηση μόνιμης ἀνασφάλειας καί φόβου γιά τό σύνολο τῆς ἀκαδημαϊκῆς κοινότητας καθ’ ὅλη τή διάρκεια τῆς ἡμέρας»!
  • Θά ἀνέμενε κανείς ὑγιᾶ καί ἀποτελεσματική ἀντίδρασι ἀπό τό ὑπουργεῖο Παιδείας. Ἀντί τούτων, ὁὑπουργός Παιδείας κ. Γαβρόγλου ὑπεραμύνεται τῆς ἐπαναφορᾶς τοῦ σύλου τῆς ἀσυδοσίας στούς χώρους τῶν ἀνωτάτων καί ἀνωτέρων ἐκπαιδευτικῶν ἱδρυμάτων (πανεπιστημίων καί Τ.Ε.Ι.)! Ἐν ὀνόματι τοῦ «πανεπιστημιακοῦ ἀσύλου»ἔχουν γίνει ἀνυπολόγιστες ζημιές, ἔχουν καταστῆ οἱ πανεπιστημιακοί χῶροι στρατόπεδα ἀναρχικῶν καί τρομοκρατῶν, ἔχουν ἀπειληθῆ καί κακοποιηθῆ καθηγητές, ἀκόμα καί ἔχουν καῆ ὁλοσχερῶς κτήρια μέ σπουδαία ἀρχιτεκτονική ἀξία!
  • Ὄχι, κ. Γαβρόγλου, σέ καμμιά χώρα οἱ πανεπιστημιακοί χῶροι δέν εἶναι σκουπιδότοποι μέ τόση βρωμιά. Σέ καμμιά χώρα τά πανεπιστήμια δέν ἀποτελοῦν… ἰδιοκτησία κακοποιῶν. Σέ καμμιά χώρα τό ἄσυλο δέν ἀποτελεῖ ἀσπίδα κατά τῶν ἐντίμων καί κατά τῆς ἐννόμου τάξεως ἤ προπύργιο ἐγκληματικῶν τύπων. Τό ἄσυλο εἶναι μόνο γιά τή διδασκαλία καί τήν ἐπιστημονική ἔρευνα.
  • Ὑπερασπίζεστε, κ. ὑπουργέ, τά… δικαιώματα τῶν αἰωνοβίων φοιτητῶν καί τῶν «μπαχαλάκηδων», πού θεωροῦν πολιτισμό νά καταστοῦν οἱ αἴθουσες τῶν πανεπιστημίων συλλέκτες ἀκαθαρσιῶν καί νά καταστραφοῦν ὅλα τά ὄργανα τῆς ἐπιστημονικῆς ἐργασίας! Ὑπερασπίζεστε τίς «ἐπιλογές» τῆς ἀνελευθερίας καί καταστροφικῆς δικτατορίας;
  • Καί ὅταν σᾶς ρώτησαν, τί λέτε γιά τήν ἐπιστολή τῶν 471 φοιτητῶν τοῦ ΑΠΘ, ἀπαντήσατε: «Ὅλα θά τά λύση ἕνα ρωμαλέο φοιτητικό κίνημα»! Τί ἐννοείτε; Νά πάρουν οἱ φοιτητές τό νόμο στά χέρια τους καί ὡς ρωμαλέοι ν᾽ ἀρπάξουν τά ρόπαλα καί νά κτυποῦν κατακέφαλα;

 

  • Ὄχι, κ. ὑπουργέ! Τό κράτος ἔχει νόμους. Καί οἱ νόμοι πρέπει νά ἐφαρμόζωνται παντοῦ. Ἡ ἐγκληματικότητα καί τά ναρκωτικά δέν ἔχουν ἄσυλο. Τό «ἀπαγορεύεται στό… ἀπαγορεύεται»ὁδηγεῖ σέ ζουγκλοποίησι, ὄχι στήν πρόοδο καί τήν παιδεία. Ἄς ἀκούσετε καί τόν πρύτανι τοῦ ΑΠΘ κ. Περικλῆ Μήτκα, πού τόνισε: «Ἡ αἴσθηση, ὅτι στό πανεπιστήμιο ὁποιοσδήποτε μπορεῖ νά κάνει ὅ,τι θέλει χωρίς νά λογοδοτεῖ, πρέπει νά πάψει».