Εὐδοξία Αὐγουστίνου, Φιλόλογος – Θεολόγος 

Συναγερμό ἔχει σημάνει σέ ὅλο τόν κόσμο τό ἐπικίνδυνο διαδικτυακό παιχνίδι «Μπλέ Φάλαινα». Oἱ ἁρμόδιες ἀρ­χές διαφόρων χωρῶν (ΗΠΑ, Ἱσπανίας, Γαλλίας, Βρετανίας) ἐκδίδουν ὁδηγίες γιά τήν προστασία τῶν ἐφήβων. Φορεῖς καί ὀργανώσεις ἔχουν ξεκινήσει ἐνημέρωση σέ γονεῖς καί παιδιά γιά τήν «Μπλέ Φάλαινα», συστήνοντας τρόπους ἀντιμετώπισης.

 

Τό διαδικτυακό παιχνίδι Blue Whale ἤ Blue Whale Suicide Game, πού σημαίνει «Μπλέ Φάλαινα» ἤ «Μπλέ Φάλαινα, τό Παιχνίδι τῆς Αὐτοκτονίας», ἔχει χαρακτηριστεῖ ὡς ἄκρως ἐπικίνδυνο, κα­θώς προσκαλεῖ τόν παίκτη νά συμμε­τέχει «χωρίς γυρισμό» καί χωρίς νά ἔχει τή δυνατότητα νά σταματήσει κατά τή διάρκεια ἤ νά ἀρνηθεῖ τούς κανόνες τοῦ παιχνιδιοῦ. Χαρακτηρίζεται ὡς ἰδιαίτερα ἐπικίνδυνο, καθώς προσκαλεῖ αὐτούς πού παίζουν νά αὐτοτραυματιστοῦν, νά συμμετέχουν σέ ἐπικίνδυνες δραστηριότητες καί τελικά νά αὐτοκτονήσουν. Ὅ­πως ἀναφέρει ἡ ἐφημερίδα Daily Mail, στή Ρωσία οἱ εἰδικοί ἔχουν βρεῖ σημαν­τική ἐπιρροή τοῦ παιχνιδιοῦ σέ 130 θανάτους, χωρίς ὅμως νά μποροῦν νά ἐπιβεβαιώσουν τήν ἄμεση σύνδεσή τους μέ αὐτό.  Ὁ διαχειριστής τοῦ παιχνιδιοῦ -περιλαμβάνει ψυχεδελικά σύμβολα, νεκρο­κεφαλές, ἀρχαίους μύθους- δίνει 50 ἐν­- τολές σέ διάστημα 50 ἡμερῶν, τίς ὁποῖες οἱ συμμετέχοντες εἶναι ὑποχρεωμένοι νά ἐκτελέσουν· διαφορετικά ἀπειλοῦνται πώς θά «τούς κυνηγήσουν καί πώς ξέρουν τά πάντα γιά αὐτούς». Οἱ παῖκτες ἀνήκουν κυρίως στήν ἡλικιακή ὁμάδα τῶν 15-17 ἐτῶν κι ἔχουν ἐμφανίσει δυσ­κολίες στίς διαπροσωπικές τους σχέσεις. Ἀναζητοῦν ἀποδοχή, ζεστασιά, σύν­δεση μέ κάποιον. Ἐπιθυμοῦν νά αἰ­σθαν­θοῦν δυνατοί, ἐκπληρώνοντας τούς στόχους πού τούς θέτουν, ἔστω κι ἄν εἶναι ὁ θάνατος. Κάποια μέσα δικτύωσης ὑποστηρίζουν πώς ὅλο αὐτό εἶναι μία φάρσα καί ὅτι καμία σχέση δέν ἔχει μέ τίς προαναφερόμενες αὐτοκτονίες.

Ὡς δημιουργός τοῦ θανάσιμου αὐτοῦ παιχνιδιοῦ φέρεται ἕνας 21χρονος Ρῶ­σος, ὁ Philipp Budeikin (γνωστός καί μέ τό ψευδώνυμο Philipp Lis), ὁ ὁποῖος κατηγορεῖται γιά ὑποκίνηση τουλάχιστον 16 αὐτοκτονιῶν. Βρίσκεται σέ φυλακή τῆς Ρωσίας καί ἐξακολουθεῖ νά δέχεται ἐρωτικές ἐπιστολές ἀπό ἔφηβες. Συνελήφθη τόν Δεκέμβριο τοῦ 2016, ἔχει ὁμολο­γήσει τά ἐγκλήματά του καί μέ κυνισμό ἀναφέρει ὅτι θεωρεῖ τά θύματά του «βιολογικά ἀπόβλητα». Χαίρεται μάλιστα πού πέθαναν καί πού ἡ δοκιμασία αὐτή «καθαρίζει τήν κοινωνία». Οἱ ἔφηβοι «πέ­θαναν χαρούμενοι, τούς ἔδωσα ὅ,τι δέν εἶχαν στήν πραγματική ζωή… τή ζεστασιά, τήν κατανόηση καί τήν ἐπικοινωνία», ὑποστήριξε. Ἡ ψυχολόγος Vero­nika Matyushina δήλωσε: «Πιθανότατα, τά νεαρά κορίτσια πού ἐρωτεύτηκαν τόν Philipp Lis δέν ἔλαβαν ἀρκετή ἀγάπη καί προσοχή ἀπό τούς γονεῖς τους καί αὐτός ὁ ὄμορφος νέος τούς ἔδωσε μέσα ἀπό τό διαδίκτυο κάποια ὑποστήριξη καί τήν προσοχή πού ἐπιδίωκαν». Ὁ Anton Brei­do, ἀνώτερος ἀξιωματικός τῆς ἐξεταστι­κῆς ἐπιτροπῆς, καταθέτει: «Ἕνα ἀπό τά προβλήματα γιά μᾶς ἦταν ὅτι 15 παιδιά πού αὐτοκτόνησαν, κατά τίς ἐντολές τοῦ διαχειριστῆ, εἶχαν λάβει ἐντολή νά διαγράψουν ὅλη τήν ἀλληλογραφία στούς λογαριασμούς τῶν social media, κάτι πού ὅλα τό ἔκαναν». Ὡστόσο, ἕνα 12χρο­νο κορίτσι δέν ὑπάκουσε καί αὐτό παρεῖ­χε στούς ἐρευνητές σημαντικά στοι­χεῖα, γιά νά φτάσουν στόν Budeikin.

Ὅπως καί νά ἔχει τό θέμα, ἀπό τήν ὅλη ἐξέλιξη προκύπτει γιά ἄλλη μιά φορά ἡ ἀνάγκη ἐνημέρωσης τῶν παιδιῶν γιά τή σωστή καί ἀσφαλῆ πλοήγηση στό διαδίκτυο. Προπαντός, ὅμως, ἐπιτακτική προβάλλει ἡ ἀνάγκη οὐσιαστικῆς ἐπικοινωνίας τῶν γονέων μέ τά παιδιά τους. Ὅσο ὑπάρχουν παιδιά πού ἀναζητοῦν προσοχή, ἀγάπη, φροντίδα καί ἀποδοχή ἀπό τόν διαδικτυακό κόσμο, τόσο θά ὑ­πάρχει χῶρος γιά ἀληθινά ἤ ψεύτικα παρόμοια παιχνίδια.

Εἰδικά σέ μικρές ἡλικίες, ἐπιβάλλεται νά ἐλέγχουν οἱ γονεῖς τήν καταλληλότητα τῶν διαδικτυακῶν παιχνιδιῶν πού παίζουν τά παιδιά τους. Ἰδιαίτερη προσ­οχή χρειάζεται, ὅταν τό παιδί ἀρχίζει νά ἀποξενώνεται ἀπό τό φιλικό καί τό κοι­νω­νικό περιβάλλον καί νά αἰσθάνεται ὑ­περβολική εὐχαρίστηση παίζοντας· ὅ­ταν θυμώνει, ἐπειδή διακόπτει τό παιχνίδι καί δέν πιστεύει ὅτι ἡ ἐνασχόλησή του ἀ­ποτελεῖ πρόβλημα. Φυσικά ἡ ἀπότομη ἀλλαγή στίς σχολικές ἐπιδόσεις, ἡ συνε­χῶς αὐξανόμενη χρήση τοῦ παιχνιδιοῦ καί ἡ διαπίστωση ὅτι τό παιδί λέει ψέμα­τα σχετικά μέ τό παιχνίδι ὀφείλουν νά μᾶς θορυβήσουν.

Στή χώρα μας τόν περασμένο Μάιο σημειώθηκε τό πρῶτο κροῦσμα-θῦμα τοῦ ἐπικίνδυνου αὐτοῦ παιχνιδιοῦ. Ἄν κάποιος γονέας ὑποπτευθεῖ πώς τό παιδί του σχεδιάζει νά προβεῖ στή δοκιμασία-πρόκληση «Μπλέ Φάλαινα» ἤ σέ παρόμοια ἤ ὅποιος πολίτης γνωρίζει σχετικές πληροφορίες γι’ αὐτό, καλεῖται νά ἐπικοινωνήσει ἀμέσως μέ τή Διεύθυνση Δί­ωξης Ἠλεκτρονικοῦ Ἐγκλήματος, σύμ­­φωνα μέ ἀνακοίνωσή της. Ἄς κάνουμε ὅ,τι εἶναι δυνατό, γιά νά προστατεύσου­με τά παιδιά μας!