Δέν ὑπάρχει ἀπόλυτη ἀλήθεια. Ὅλα εἶναι ἀνθρώπινες κατασκευές. Ὁ μαθητής καλεῖται νά κατασκευάσει τή δική του θρησκεία κατά τή φαντασία του

Ιερεύς Σωτήριος Αθανασούλιας

Αὐτές τίς μέρες διεξάγεται ἕνας ἀγῶνας γιά τό περιεχόμενο τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, ἐναντίον τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί μιᾶς μερίδας «ἐκσυγχρονιστῶν» Θεολόγων, πού ἐπιχειροῦν νά μεταβάλλουν ριζικά τό περιεχόμενο καί τή μέθοδο διδασκαλίας τοῦ μαθήματος. Πρωτοστάτες αὐτοῦ τοῦ ἀγῶνα εἶναι ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἡ ὁποία ἔχει ὁδηγηθεῖ σέ ἕνα εἴδος διαλόγου μέ τό Ὑπουργεῖο Παιδείας, καί ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων (Π.Ε.Θ.), ἡ ὁποία ἐκπροσωπεῖ τή συντριπτική πλειοψηφία τῶν Θεολόγων πού διδάσκουν στά ἑλληνικά σχολεῖα.

 

Τό πρόβλημα ἔγκειται στό γεγονός ὅτι οἱ ἐπιχειρούμενες μεταρυθμίσεις ἀποτελοῦν εὐθεία ἐπίθεση ὄχι μόνο κατά τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀλλά καί κατά ὅλων τῶν θρησκειῶν, μέ τήν εἰσαγωγή τοῦ ἐξ ὁρισμοῦ ἄθεου πραγματισμοῦ τοῦ John Dewey (1859-1952) σάν μοντέλου ὑποχρεωτικῆς ἐκπαίδευσης στά σχολεῖα. Ἡ σχετικοποίηση κάθε ἀλήθειας καί κάθε ἀξίας εἶναι ἄμεση ἀντικατήχηση στόν ἀθεϊσμό. Ὅταν εἰρωνικά ὅλα τά τῶν θρησκειῶν ἀναφέρονται ὡς σχετικά καί ὡς ἀνθρώπινες κατασκευές, ἡ συνέπεια εἶναι ὁ ἀκραῖος ὑλισμός καί ὁ μαχητικός ἀθεϊσμός. Γονεῖς, εὐσεβεῖς ἐκαπιδευτικοί, μαθητές, κλῆρος καί λαός ὀφείλουν νά ἀντιδράσουν διά παντός μέσου, μή ἀποδεχόμενοι τά παιδιά τους νά γίνουν θύματα τέτοιου εἴδους προπαγάνδας, τήν ὁποία ἡ ἱστορία διέψευσε μαζί μέ τόν ἀρχιπροπαγανδιστή της Dewey, ὁ ὁποῖος προέβλεπε τόν θάνατο τῆς θρησκείας.

Στήν ἐφημερίδα «Ὀρθόδοξος Τύπος», τῆς 5-5-2017, ὑπάρχει ὡραιότατο ἄρθρο μέ τίτλο «Όχι εις το νέον παιδομάζωμα του μαθήματος των Θρησκευτικών», τό ὁποῖο ἀναδημοσιεύουμε αὐτούσιο καί τό ὁποῖο ἀποδεικνύει ποιά φιλοσοφία διέπει τά νέα Προγράμματα Σπουδῶν. Τό νέο Ἐκπαιδευτικό Πρόγραμμα, ἐφαρμόζοντας μεθόδους λαϊκισμοῦ καί παιδοκολακίας, ἐπιχειρεῖ νά ἀντικαταστήσει τή θέση τοῦ Θεανθρώπου μέ τή θέση τοῦ «ἀνθρωπόθεου», ὅπως ἔλεγε ὁ ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς (1894 -1979). Προσπαθεῖ νά πείσει τούς μικρούς καί ἀπροστάτευτους μαθητές, πού ἀκόμη δέν ἔχουν ὁλοκληρώσει τόν γραμματικό ἀφαβητισμό τους, ὅτι πρέπει νά γίνουν ἱδρυτές θρησκειῶν, ὁ καθένας γιά τόν ἑαυτό του. Οὔτε ὁ Goebbels δέν θά εἶχε φανταστεῖ τέτοιες μεθόδους πλύσης ἐγκεφάλου, μέ χρήση δῆθεν δημοκρατικῶν διαδικασιῶν!

Ιερεύς Σωτήριος Αθανασούλιας

Δείτε και:

Καταγγελία της ΠΕΘ για προσπάθεια εκφοβισμού και παραπλάνησης συναδέλφων από Σύμβουλο του Υπουργείου Παιδείας

Όχι στο νέο παιδομάζωμα του μαθήματος των Θρησκευτικών.