πό τίς γιοπνευματικές μπειρίες το ββ σαάκ το Σύρου

Ο νθρωποι μισον τή φτώχεια, δέ Θεός τήν περήφανη ψυχή. Στούς νθρώπους είναι τίμιος πλοτος· ες δέ τόν Θεόν ταπεινωμένη καί συντετριμμένη ψυχή.

ταν ζες νάρετα, περίμενε πειρασμούς. ποιος δέν πιστεύει στό Θεό, φοβεται καί τή σκιά του κόμη. ποιος χει τόν παινο τς συνειδήσεως, χει τήν πιθυμία το θανάτου!…

Ο ντολές το Θεο είναι τιμιότερες π΄ λους τούς θησαυρούς το κόσμου, διότι ποιος τίς φυλάττει, ερίσκει τό Θεό!…

ποιος πιστεύει στό Θεό, θά παινεθε καί πό τούς χθρούς του. ποιος πιστεύει, τι τά μαρτήματά του είναι μικρά, πέφτει σέ μεγαλύτερα.

ποιος πιθυμε τά θελήματα το Θεο, χει δηγούς τούς γγέλους. ποιος πομένει μέ ταπείνωση τίς συκοφαντίες, φτασε στήν τελειότητα καί θαυμάζεται πό τούς γγέλους!…

Σωφροσύνη
χασες; Δέ δέχεται Θεός πό σέ λεημοσύνη, φ΄ σον πιμένεις στήν πορνεία. φόσον νικσαι πό τό φθόνο, τί πολεμς τόν πνο;

χε τή γλώσσα σου γλυκειά καί τά χείλη σου γλυκά καί θά χεις λους τούς νθρώπους φίλους.

Ο
πειρασμοί μς χαλυβδώνουν στήν ρετή. λλις ο ρετές είναι δόκιμες καί ψεύτικες.

Σέ ,τι καυχιόμαστε θά παραχωρε Θεός νά τό χάσουμε, γιά ταπείνωση… ποιος ποφέρει μέ χαρά τήν δικία, ατός χει παρηγορία Θεο.

Ο
γιοι δυνάμωναν μέ θεες πτασίες καί πέμειναν κάθε πειρασμό γιά τήν γάπη το Θεο.

φιέρωση στό Θεό δηγε στήν νάπαυση τν λογισμν. κτημοσύνη δηγε στήν λευθερία πό τήν ταραχή τν λογισμν. συχία τν σωματικν ασθήσεων δηγε στήν ερήνη το νο!…

Ο
πειρασμοί δηγον στήν πόκτηση τς σοφίας το γίου Πνεύματος. πίστη στό Θεό δηγε στήν περιφρόνηση τν πειρασμν.

Χωρίς τή γεύση τν παθημάτων το Χριστο, δέν χει ψυχή κοινωνία μέ τό Θεό!…