1. Ἡ σχέση μας μέ τόν Θεό, ἀγαπητοί μου, ἐκφράζεται μέ τήν λέξη «πίστη». Εἶναι δυνατή ἡ λέξη αὐτή καί ἐκφράζει ἕνα δυνατό δεσμό. Προέρχεται ἀπό τό ρῆμα «ἐμπιστεύομαι». Λέγοντας, λοιπόν, «πιστεύω» στόν Θεό σημαίνει ὅτι ἐμπιστεύομαι ἀπόλυτα σ᾽ Αὐτόν, παραδίδομαι σ᾽ Αὐτόν, εἶμαι δικός Του.

 

Ὑπογράψαμε δέ καί ἱερό συμβόλαιο ὅτι ἀνήκουμε στόν Θεό καί δώσαμε μάλιστα καί ὑποσχέσεις καί ὅρκους ὅτι θά εἴμαστε δικοί Του καί θά ζοῦμε ὅπως θέλει Αὐτός. Οἱ ὑποσχέσεις αὐτές καί οἱ ὅρκοι αὐτοί δόθηκαν ὅταν μπήκαμε στήν Οἰκογένεια τοῦ Θεοῦ, πού λέγεται ΕΚΚΛΗΣΙΑ. Ναί! Ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, ἔγινε ἄνθρωπος καί ἦρθε ἐδῶ κάτω στήν γῆ γιά νά κάνει τήν Οἰκογένειά Του. Σ᾽ αὐτήν τήν ἱερή Οἰκογένεια τοῦ Θεοῦ μπήκαμε καί μεῖς ὅταν βαπτιστήκαμε. Καί τότε δώσαμε τόν ὅρκο ὅτι ἀποτασσόμαστε τόν Σατανᾶ καί ὅλα τά ἔργα του («ἀποτάσσομαι τῷ Σατανᾷ καί πᾶσι τοῖς ἔργοις αὐτοῦ…») καί συντασσόμαστε μέ τόν Χριστό («συντάσσομαι τῷ Χριστῷ»). Καί ἀφοῦ βαπτιστήκαμε, πήραμε τό ὄνομα τοῦ Ἀρχηγοῦ μας, τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, καί λεγόμαστε καί ἐμεῖς «χριστιανοί». Ἀλλά λεγόμαστε «χριστιανοί» καί επειδή «χριστήκαμε». Μετά τό βάπτισμά μας χριστήκαμε μέ τό Ἅγιο Μύρο καί πήραμε τά χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Καί διότι λοιπόν «χριστήκαμε» λεγόμεθα καί γι᾽ αὐτό «χριστιανοί». Μεγάλο πράγμα, λοιπόν, μεγάλη τιμή καί ἀξία τό ὅτι εἴμαστε χριστιανοί!

  1. Ἡ πίστη μας, ἀδελφοί χριστιανοί, λέγεται «ὀρθόδοξη πίστη» καί ἐμεῖς λεγόμαστε «ὀρθόδοξοι χριστιανοί». Ὅπως ἔλεγε ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός στά κηρύγματά του, πρέπει«νά καυχώμαστε καί νά χαιρώμαστε, πού εἴμαστε ὀρθόδοξοι χριστιανοί. Γιατί ὅλες οἱ πίστες– ἔλεγε ὁ ἅγιος – εἶναι ψεύτικες καί μόνο ἡ πίστη τῶν ὀρθοδόξων εἶναι ἀληθινή»! Καί εἶναι ἀληθινή ἡ πίστη μας, γιατί εἶναι ἡ ἴδια μέ αὐτά πού δίδαξε ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός καί οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι, ἡ ἴδια πίστη μέ αὐτή πού παρέλαβαν οἱ ἅγιοι Πατέρες ἀπό τούς ἁγίους Ἀποστόλους καί ἔφθασε μέχρις ἐμᾶς. Αὐτή τήν πίστη εἶχαν πρῶτα ὅλοι οἱ χριστιανοί καί οἱ τωρινοί παπικοί καί οἱ προτεστάντες. Ἀλλά ξέφυγαν μετά αὐτοί, κόπηκαν ἀπό τό δένδρο τῆς Ὀρθοδοξίας, ἔκαναν δικά τους παρακλάδια, δικές τους παρατάξεις, καί χωρίστηκαν ἀπό τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ἀπό τήν Ὀρθόδοξη, δηλαδή, Ἐκκλησία.
  2. Ἀλλά ἐνῶ ἡ πίστη μας, ἀδελφοί, εἶναι σωστή καί ἀληθινή, ἐμεῖς δέν τήν γνωρίζουμε. Δέν γνωρίζουμε τί εἶναι ἡ Ἁγία Τριάδα, ὁ Θεός μας, δέν γνωρίζουμε τί εἶναι ἡ Ἐκκλησία καί ποιά εἶναι τά Μυστήριά της, δέν ξέρουμε τί συμβαίνει μετά τόν θάνατο τοῦ ἀνθρώπου καί τί πρέπει νά κάνουμε γιά νά εὐαρεστήσουμε τόν Θεό καί νά ἁγιάσουμε. Γιατί ὁ σκοπός τῆς ζωῆς μας εἶναι νά ἁγιάσουμε. Σ᾽ αὐτό πρέπει νά δώσουμε ὅλο τό ἐνδιαφέρον μας καί ὅλη τήν φροντίδα μας: Στό νά σωθεῖ ἡ ψυχή μας. – Δέν ξέρουμε, λοιπόν, τίς ἀλήθειες τῆς πίστης μας, τά «δόγματα» τῆς ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας, ὅπως λέγονται. Καί πρέπει νά τά μάθουμε αὐτά τά «δόγματα», γιατί αὐτά εἶναι πού παρερμήνευσαν καί ἄλλαξαν οἱ παπικοί καί προτεστάντες καί βρέθηκαν ἔξω ἀπό τήν Ἐκκλησία καί ἔκαναν δικές τους παρασυναγωγές. Τό δέ μεγαλύτερο δόγμα τῆς πίστης μας, ἀγαπητοί μου, εἶναι ἡ ΘΕΟΤΟΚΟΛΟΓΙΑ. Ναί! Ὅποιος ξέρει τό δόγμα γιά τήν Θεοτόκο Παναγία, αὐτός πραγματικά εἶναι ὀρθόδοξος καί αὐτός ξέρει καλά καί τά ἄλλα δόγματα τῆς πίστης μας. Γι᾽ αὐτό καί ἕνας χαιρετισμός στήν Παναγία μας λέει:«Χαῖρε τῶν δογμάτων αὐτοῦ τό κεφάλαιον»! Δηλαδή, τό κεφαλαιῶδες, τό κορυφαῖο ἀπό ὅλα τά δόγματα τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ ΠΑΝΑΓΙΑ! Γι᾽ αὐτό καί ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι τιμοῦμε ἰδιαίτερα τήν Παναγία μας καί σ᾽ ὅλα τά σπίτια εἶναι ἡ εἰκόνα Της καί ὅ,τι δύσκολο μᾶς συμβαίνει «Παναγία μου, Παναγία μου», λέμε.
  3. Ἡ ὀρθόδοξη πίστη μας, ἀγαπητοί μου, ἐπειδή ἔχει ὡραία διδασκαλία, ἔχει γι᾽ αὐτό καί ἕνα δικό της ὡραῖο καί γλυκό ἦθος. Οἱ σωστοί ὀρθόδοξοι χριστιανοί πρέπει νά βάλουν σάν σκοπό τῆς ζωῆς τους τό νά γνωρίσουν καί νά ἀγαπήσουν τόν Θεό καί νά ζήσουν ὅπως Αὐτός θέλει. Ἐπειδή δέ ξέρουμε ὅτι ὅλα τά φταίει ὁ ἐγωισμός, γι᾽ αὐτό, οἱ σωστοί χριστιανοί, οὔτε οἱ ἴδιοι πρέπει νά λέγουν ἐπαινετικά λόγια γιά τόν ἑαυτό τους, ἀλλά οὔτε καί νά θέλουν νά ἀκούουν καί ἀπό τούς ἄλλους καλά λόγια γιά τούς ἑαυτούς τους, γιά νά μήν πέσουν στήν ὑπερηφάνεια. Ὁ σωστός ὀρθόδοξος χριστιανός εἶναι πολύ ταπεινός καί δέν «σηκώνει κεφάλι», γιά νά ὑψωθεῖ παραπάνω ἀπό τούς ἄλλους. Ἐπίσης, ἐπειδή ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός εἶπε ὅτι εἶναι«στενή καί τεθλιμμένη ἡ ὁδός», πού εἰσάγει στήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν, γι᾽ αὐτό καί ἡ Ὀρθοδοξία λέει στά παιδιά της νά κάνουν ἄσκηση, γιά νά μπορέσουν νά περάσουν ἀπό τήν«στενή ὁδό» τῆς σωτηρίας. Καί τούς λέει ἀκόμη νά χύνουν δάκρυα μετανοίας, γιατί ἡ ὁδός τῆς σωτηρίας δέν εἶναι μόνο «στενή», ἀλλά εἶναι καί «τεθλιμμένη». Ἔτσι ἡ ὀρθόδοξη πνευματικότητα εἶναι ἀσκητική καί πένθιμη γιά τά ἁμαρτήματα πού διαπράξαμε. Ἔτσι ἔζησαν οἱ ἅγιοι, ἀγαπητοί μου, πού τιμᾶμε τήν μνήμη τους καί προσκυνᾶμε τά ἅγια εἰκονίσματά τους. Ἔκαναν ἀσκητικά παλαίσματα, ἀγρυπνίες, γονυκλισίες, νηστεῖες, σκέπτονταν συνεχῶς τά ἁμαρτήματά τους, στέναζαν καί ἔκλαιγαν γι᾽ αὐτά καί ζητοῦσαν συνέχεια ἀπό τόν Θεό νά τούς δώσει τήν ἄφεση καί τήν συγγνώμη. Διαβάστε τούς βίους τῶν ἁγίων καί θά δεῖτε πῶς ἔζησαν οἱ ἅγιοι. Οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοί ὡς τό πιό ἀγαπητό τους ἀνάγνωσμα, μετά τήν Ἁγία Γραφή, ἔχουν τούς βίους τῶν ἁγίων.
  4. Ἀλλά προσέχετε, ἀδελφοί, προσέχετε μερικούς δραστήριους τάχα ἱερεῖς καί θεολόγους, πού μᾶς ἔκαναν τήν ζημιά καί νά μᾶς ἄλλαξαν τό ὀρθόδοξο ἦθος, πού μᾶς παρέδωσαν οἱ ἅγιοι Πατέρες μας. Αὐτοί οἱ νεώτεροι δέν φαίνεται νά τονίζουν τήν μετάνοια, τήν προσευχή καί τήν ἄσκηση σάν κύριο ἔργο τοῦ χριστιανοῦ, ἀλλά ρίχνουν ἀλλοῦ τήν βαρύτητα τῶν λόγων τους. Τήν ρίχνουν στά δικά τους νεωτεριστικά φρονήματα καί στήν προβολή τοῦ ἔργου τους! Καί σάν κύριο χαρακτηριστικό τους αὐτοί ἔχουν τό νά «σηκώνουν» πολύ τό κεφάλι τους καί νά «ἀποκεφαλίζουν» μέ τό σπαθί τοῦ λόγου τους τούς ἄλλους. Ἀλλά ὅποιος ζεῖ πραγματικά τήν μετάνοια, δέν τοῦ κάνει καρδιά νά κατηγορήσει τόν ἄλλο, οὔτε νά δικαιώσει τόν ἑαυτό του καί νά δημιουργεῖ ἔριδες μέ τούς ἀδελφούς του. Γιατί τό ἄλλο χαρακτηριστικό αὐτῶν εἶναι τό νά διαπληκτίζονται καί νά φατριάζουν. Μακρυά ἀπό αὐτούς, χριστιανοί μου, μακρυά, γιατί δέν πρόκειται νά προοδεύσετε πνευματικά ἐπηρεαζόμενοι ἀπ᾽ αὐτούς. Θά εἶστε ὅλο ταραγμένοι καί συγχυσμένοι. Ἄν δέ καί ἐγώ, μέ τούς λόγους μου καί τήν συμπεριφορά μου, σᾶς ἔχω παρουσιάσει ἕνα τέτοιο ἀντορθόδοξο δεῖγμα, σᾶς παρακαλῶ ταπεινά νά μέ συγχωρέσετε καί εὐχηθεῖτε γιά τήν διόρθωσή μου. Ἐπιθυμῶ νά εἶμαι ζηλωτής γιά τόν Κύριο τόν Θεό μας, πιστός στά ὀρθόδοξα δόγματα καί ἀγωνιστής γι᾽ αὐτά, ἀλλά μέ σεμνότητα καί ταπείνωση καί ἀγάπη καί πρός τούς διαφωνοῦντας πρός ἐμένα, χωρίς νά τούς προσάπτω τήν βαρειά κατηγορία τοῦ «αἱρετικοῦ», ἐπειδή διαφωνοῦν μαζί μου.
  5. Χριστιανοί μου, φροντίστε νά μάθετε τά ὀρθόδοξα δόγματα, διαβάζοντας εἰδικά δογματικά βιβλία, καί νά ζῆτε μέ τό ὀρθόδοξο ἦθος. Σάν κύριο σκοπό σας νά βάλετε τήν σωτηρία τῆς ψυχῆς σας. Παρατηρῆστε ὅτι τά πιό πολλά τροπάρια τῆς Ἐκκλησίας μας τελειώνουν μέ τό«σῶσον τάς ψυχάς ἡμῶν». Νά πηγαίνετε σέ σωστό πνευματικό πατέρα καί νά ἐξομολογεῖστε μέ ταπείνωση καί εἰλικρίνεια τά κρίματά σας. Νά μήν κατηγορεῖτε κανέναν, γιά νά εὕρει ἔλεος ἡ ψυχή σας τήν ἡμέρα τῆς Κρίσεως. Νά προσεύχεστε καί μέ δικά σας λόγια στόν Θεό, ἀλλά καί μέ τίς προσευχές τῆς Ἐκκλησίας μας ἀπό τήν Σύνοψη ἤ τόν Συνέκδημο. Γιατί λεγόμαστε «Ὀρθόδοξοι», ἐπειδή ὀρθά δοξάζουμε-λατρεύουμε τόν Θεό μας. Καί τόν δοξάζουμε ὀρθά μέ τήν λατρεία τῆς Ἐκκλησίας μας, πού πραγματικά εἶναι θεόπνευστη. Νά ἔχετε εἰκονίσματα στά σπίτια σας, νά ἀνάβετε καντήλι στήν Παναγία, νά καίετε λιβάνι, νά κάνετε κομβοσχοίνι μέ τήν εὐχή«Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ἐλέησέ με» καί νά πηγαίνετε σέ ἱερά Προσκυνήματα, ὅπου ὑπάρχουν θαυματουργές εἰκόνες τῆς Παναγίας μας, γιά νά παίρνετε τήν Χάρη Της.

Αὐτό εἶναι, χριστιανοί μου, τό ὀρθόδοξο ἦθος καί σᾶς εὔχομαι νά τό ζεῖτε καί νά τό ἀπολαμβάνετε μέ τήν καρδιά σας καί νά τό δώσετε σάν ἱερή προίκα καί στά παιδιά σας. Θά σᾶς εὐγνωμονοῦν αὔριο αὐτά γι᾽ αὐτή τήν ἀνατροφή πού τούς δώσατε. Ἀλλά θά σᾶς εὐγνωμονεῖ καί ἡ πατρίδα μας γιά τά παιδιά πού τῆς παραδώσατε, ζυμωμένα μέ τήν ὀρθόδοξη παράδοση.

Μέ πολλές εὐχές

 

† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας