ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΘΕΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ημερίδα μέ θέμα «Κράτος και’Εκκλησία» διοργάνωσε ιόν περασμένο μήνα «Τό Τμήμα Κοινωνιολογίας τοϋ Πανχείου Πανεπιστημίου σε συνεργασία μέ τήν’Ένωση Άθέων και μέ τήν ύποστήριξη της Έλληνικής Ένωσης για τά δικαιώματα τοϋ Ανθρώπου». Μεταξύ των ομιλητών ήταν και ό γνωστός για τα άθεϊστικά του φρονήματα έπ. καθηγητής της Νομικής Σχολής κ. Μ.Σταθόπουλος. ’Άς σημειωθεί ότι και ή αύτοπροσδιοριζόμενη «Ενωση για τά δικαιώματα…» είχε καταθέσει προ καιροϋ νομοθετική πρόταση για τον χωρισμό Εκκλησίας και Κράτους.

 

Τότε ό κ. Σταθ., ώς ύπουργός Δικαιοσύνης ειχε δημοσιεύσει στο νομικό περιοδικό «Ποινική Δικαιοσύνη » (5/2000) στο πλαίσιο «Ειδική’Επιτροπή Θεσμικών Προτάσεων» άρθρο μέ θέμα: «Για τις σχέσεις Πολιτείας – ’Εκκλησίας καί τή θρησκευτική ελευθερία». Ό έπιδιωκόμενος σκοπός τότε, όπως και τώρα, δέν είναι άλλος άπό τήν δημιουργία άθεου κράτους: «Οί σχέσεις Πολιτείας και ’Εκκλησίας, έγραψε, πρέπει νά στηρίζονται στο σεβασμό τής θρησκευτικής ελευθερίας. Τοΰτο σημαίνει ότι τό κράτος ώς προς τις κρατικές λειτουργίες, πού Απευθύνονται προς όλους τούς πολίτες, πρέπει νά είναι θρησκευτικά ουδέτερο, δηλαδή δεν πρέπει νά θρησκεύεται και μάλιστα προς μία κατεύθυνση (έστω και άν πρόκειται για τήν επικρατούσα στη χώρα θρησκεία)…».

ΠΛΗΡΗΣ Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Καί τό ερώτημά μας είναι: Οί μέχρι σήμερα σχέσεις Πολιτείας καί’Εκκλησίας δέν στηρίζονται στο σεβασμό τής θρησκευτικής ελευθερίας; Δεν ζοΰν σέ συνθήκες πλήρους θρησκευτικής ελευθερίας, δχι μόνο οί ετερόδοξοι, άλλα καί οί άλλόδοξοι καί αύτοί άκόμα οί αιρετικοί καί οί άθεοι; Γιατί θέλουν νά άγνοοϋν τήν ιστορία αύτοΰ τοϋ λαοΰ, άταλάντευτα φιλελεύθερου, μέ άγώνες καί θυσίες γιά τον σεβασμό τών άνθρωπίνων δικαιωμάτων καί μάλιστα τήν ελευθερία τής συνειδήσεως και τής θρησκείας;’Ή μήπως έπαγγελλόμενοι «τή θρησκευτική ελευθερία» θέλουν νά επιβάλουν στους Έλληνες «ύποχρεωτικό τον πολιτικό γάμο, νά έξαφανίσουν κάθε μορφή θρησκευτικότητας άπό τις εθνικές εορτές, νά έπιτύχουν τήν καθαίρεση των θρησκευτικών συμβόλων άπό όλους τούς δημόσιους χώρους, νά ύπονομεύσουν τή βάπτιση των ‘Ελληνοπαίδων, νά μεθοδεύσουν τήν εκδίωξη των ιερέων άπό τίς’Ένοπλες Δυνάμεις, τά νοσοκομεία καί τις φυλακές καί νά καταργήσουν ούσιαστικά τό μάθημα τών θρησκευτικών στά σχολεία καί έτσι νά οδηγήσουν σέ άποδυνάμωση καί διχασμό τον λαό μας», δπως ειχε έπισημάνει ή Ιερά Σύνοδος;

«ΖΩΗ»