Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό μας τέλεσε την Ακολουθία της Αναστάσεως και την Θεία Λειτουργία ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας, κ. Ιγνάτιος, παρουσία των Αρχόντων της πόλεως και πλήθους πιστών.Προηγουμένως υποδέχτηκε το ΑΓΙΟ ΦΩΣ στα αεροδρόμιο της 110 Πτέρυγας Μάχης,από όπου μοιράστηκε σε ολόκληρη την Κεντρική Ελλάδα.

 

Στο Αναστάσιμο μήνυμα του ο Ποιμενάρχης μας τονίζει τα εξής: <<Αὕτη ἡ ἡμέρα Κυρίου, ἀγαλλιασόμεθα καί εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτή.Περάσαμε μέσα ἀπό τήν θλίψι καί τήν ὀδύνη τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, καί ὅπως ἐγίναμε κοινωνοί τοῦ Πάθους τοῦ Κυρίου, διά τῆς Πίστεως καί τῆς ἀγάπης πρός τό πρόσωπό Του, καλούμαστε ἀπόψε νά κοινωνήσουμε τῆς χαρᾶς καί τῆς δόξας τῆς Ἀναστάσεώς Του, κι ὅπως λέγει ὁ Ἀπόστολος Πέτρος «καθώς κοινωνεῖτε τοῖς τοῦ Χριστοῦ παθήμασι χαίρετε ἵνα ἐν τῇ ἀποκαλύψει τῆς δόξης Αὐτοῦ χαρῆτε ἀγαλλώμενοι» (Α΄Πέτρ. Δ.13): Καί ὅπως ὁ Ἀβραάμ πρίν ἀπό τρεῖς χιλιάδες χρόνια, εἶδε τήν ἡμέρα αὐτή τῆς Ἀναστάσεως καί ἐχάρη, κατά τόν λόγο τοῦ Κυρίου «Ἀβραάμ ὁ πατήρ ἡμῶν ἠγαλλιάσατο ἵνα ἴδῃ τήν ἡμέραν τήν ἐμήν καί ἐχάρη» (Ἰω. η.56), ἔτσι καλούμαστε κι ἐμεῖς νά χαροῦμε αὐτήν τήν Βασιλίδα τῶν ἡμερῶν, τήν ἡμέρα τοῦ Κυρίου, κατά τήν ὁποία ἡ φθορά μετεβλήθη εἰς ἀφθαρσίαν, ὁ θάνατος εἰς ζωήν, ὁ ἀκάνθινος στέφανος εἰς ῥόδα καί ἄνθη. 
Καλούμαστε νά χαροῦμε ἀπόψε αὐτό πού οἱ ἐντῷ Ἄδῃ προπάτορες χαίρονται, αὐτό γιά τό ὁποῖοοἱ ἐν τοῖς μνημείοις ἐγείρονται, οἱ ἐν τῇ γῇἈπόστολοι χαίρονται, καί ὁ ἴδιος ὁ Ἄδηςπανηγυρίζει μέ ὅλα μαζί τά ἐπίγεια καί τάἐπουράνια, τώρα πού παντοῦ ἀκούγεται τό«Χριστός Ἀνέστη».

Ὁ Θεολόγος Γρηγόριος, διερωτᾶται, «πῶς νά μήν ἀγαλλιάσουμε κι ἐμεῖς στήν ἡμέρα αὐτή τῆς ἀγαλλιάσεως, πού εἶναι ἑορτή ἑορτῶν καί πανήγυρις πανηγύρεων;»

Αὐτή ἡ νύχτα, ἀδελφοί μου, ἀγγέλλει τήν ἡμέρα πού εἶναι τό ἔαρ μεταξύ τῶν καιρῶν, ὁ ἥλιος μεταξύ τῶν ἀστέρων, ὁ χρυσός μεταξύ τῶν μετάλλων, ἡ βασιλίς μεταξύ ὅλων τῶν ἡμερῶν τοῦ ἐνιαυτοῦ.
Μᾶς καλεῖ νά ἀνάψουμε τήν καρδιά μας μέμιά φλόγα ἀγάπης πρός τόν Ἀναστάντα Χριστό, καί νά χαροῦμε πνευματικά μέ ὅλα τά ὑπερφυσικάχαρίσματα τῆς Ἀναστάσεώς Του.

Αὐτή ἡ γιορτήμᾶς καλεῖ σέ μιά πνευματική ἀνακαίνισι. Ἀπόψε γίνονται καινά τά πάντα, ὅπως γράφει ἡ θεοκίνητη πέννα τοῦ Ἀποστόλου «τά ἀρχαῖα παρῆλθεν, ἰδού γέγονε καινά τά πάντα». (Β΄Κορ.ε.17). Καινός ὁ τάφος.

Καινός ὁ οὐρανός, καινή ἡ γῆ. Καλούμαστε λοιπόν κι ἐμεῖς νά ψάλλουμε «καινόν ἄσμα» στόν Ἀναστάντα Κύριο κατά τό πρόσταγμα τοῦ Προφητάνακτος «ἄσατε τῷ Κυρίῳ ἄσμα καινόν» (Ψ. ρμθ.1).

Κι ἄν γύρω μας ὅλα τά τοῦ κόσμου πράγματα φαίνονται μαῦρα καί τό μέλλον ζοφερό καί τά προβλήματα ἄλυτα, κι ἄν μᾶς ζώνουν ἀπό παντοῦ οἱ συννεφιές τῆς ἀπόγνωσης καί τῆς ἀπελπισίας, κι ἄν παραπαίουμε σ’ ἕνα κόσμο πού ἡ κακοδαιμονία τῶν καιρῶν ἐθόλωσε τόν νοῦ μας καί μετέβαλε σέ ἀνέρειστο τό βίο τῶν ἀνθρώπων, ἐμεῖς καλούμαστε ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί μέ τήν λαμπάδα τῆς Πίστεως ἀναμμένη, νά συλλογισθοῦμε καινούργιους λογισμούς, νά ἐργασθοῦμε καινούργια ἔργα, νά ζήσουμε καινούργια ζωή ἄξια τῆς καινῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, ἀφοῦ ἡ ἀποστολική παραίνεσις εἶναι «ἵνα ὥσπερ ἠγέρθη Χριστός ἐκ νεκρῶν οὕτω καί ἡμεῖς ἐν καινότητι ζωῆς περιπατήσωμεν» (Ρωμ. 5.4) ἄδοντες ἄσμα νέον, καινόν, Χριστός Ἀνέστη – Ἀληθῶς ἀνέστη.>>