ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ

(ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ)

του /της ____________________________________________ του ____________

κατοίκου __________________________________________________________

κηδεμόνα του/της μαθητ____ __________________________________________

του Γυμνασίου _____________________________________________

Αξιότιμ__ κ Διευθυν_____

Το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων όρισε με το υπ΄αριθ . Φ20.1/220482/Δ2 23-12-2016 ΕΠ. έγγραφό του την υποχρεωτική υλοποίηση στα Γυμνάσια «Θεματικής Εβδομάδας Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης» με τρείς άξονες: α) τη διατροφή και την ποιότητα ζωής, β) την πρόληψη του εθισμού και των εξαρτήσεων και γ) τις έμφυλες ταυτότητες.

Πληροφορήθηκα από την ιστοσελίδα του ΙΕΠ το εκπ/κό υλικό : http://www.iep.edu.gr/index.php/el/fakelos-ekpaideftikoy-ylikoy-2016-2017,

που αποτελεί την υποχρεωτική πηγή τροφοδοσίας της Θεματικής Εβδομάδας, σύμφωνα με το άνω έγγραφο του Υπουργείου.

ΑΣΚΩΝΤΑΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΥ

που απορρέει από το Ν.Δ. 53/1974 – ΦΕΚ 256/Α ́ που κύρωσε την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ ή Σύμβαση της Ρώμης) και σύμφωνα με το Άρθρο 2 του Προσθέτου Πρωτοκόλλου αυτής αυτής «Δικαίωμα στην εκπαίδευση» που ορίζει ότι :

«Ουδείς δύναται να στερηθή του δικαιώματος όπως εκπαιδευθή. Παν Κράτος εν τη ασκήσει των αναλαμβανομένων υπ’ αυτού καθηκόντων επί του πεδίου της μορφώσεως και της εκπαιδεύσεως θα σέβεται το δικαίωμα των γονέων όπως εξασφαλίζωσι την μόρφωσιν και εκπαίδευσιν ταύτην συμφώνως προς τας ιδίας αυτών θρησκευτικάς και φιλοσοφικάς πεποιθήσεις»

ΔΗΛΩΝΩ

ότι δεν επιθυμώ το κηδεμονευόμενο από εμένα τέκνο να παρακολουθήσει και να συμμετέχει καθ΄ οιονδήποτε τρόπο στην παρουσίαση του τρίτου άξονα με τίτλο «Έμφυλες ταυτότητες» διότι το περιεχόμενό του είναι αντίθετο με τις κοινωνικές μου αντιλήψεις, τις φιλοσοφικές και θρησκευτικές μου πεποιθήσεις, βάσει των οποίων διαπαιδαγωγώ το άνω τέκνο.

Κατά την ώρα της ανάπτυξης του άνω «άξονα», θα πρέπει το τέκνο να απασχοληθεί στο σχολείο με εναλλακτικό τρόπο, σύμφωνα με ενδεδειγμένες παιδαγωγικές μεθόδους, που δεν θα θίγει την προσωπικότητά του, ούτε την διαφορετικότητά του από άλλους μαθητές. Σε περίπτωση που ο εν λόγῳ «άξονας» υλοποιηθεί τις τελευταίες ώρες του σχολικού ωραρίου, δίνω τη συγκατάθεσή μου να φύγει το τέκνο νωρίτερα από το σχολείο, αφού πρώτα ενημερωθώ τηλεφωνικώς στον αριθμό επικοινωνίας, που ήδη σας έχω δηλώσει.

Με όλο το σεβασμό στο κοπιώδες έργο σας που επιτελείτε για τα παιδία μας και κατανοώντας ότι δεν είναι δική σας πρωτοβουλία ο θεματικός αυτός άξονας, οφείλω να σας υπενθυμίσω, ότι έχετε υποχρέωση να κάνετε δεκτή την παρούσα δήλωσή μου .

Σε διαφορετική περίπτωση, για οποιαδήποτε βλάβη υποστούμε είτε ο υπογράφων, είτε ο/η κηδεμονευόμενος/η από εμένα μαθητής/τρια επιφυλάσσομαι να ζητήσω αστικές, ποινικές και πειθαρχικές ευθύνες από κάθε υπαίτιο που συνέπραξε.

Με εκτίμηση

Ο / Η κηδεμόνας