Η φωτογραφία από την ιστοσελίδα του Υπ. Παιδείας
όπου δημοσιεύτηκε η σχετική εγκύκλιος

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας κατόπιν σχετικής πρότασης του ΙΕΠ κατά το σχολικό έτος 2016-2017 υλοποιείται στα Γυμνάσια της χώρας Θεματική Εβδομάδα με τίτλο «Σώμα και Ταυτότητα». Μεταξύ των υποενοτήτων που προτείνονται για μελέτη στα πλαίσια της εβδομάδας αυτής είναι: “Βιολογικό και Κοινωνικό Φύλο”, “Αποδομώντας τα έμφυλα στερεότυπα” και “Ανθρώπινα δικαιώματα και δικαιώματα των γυναικών”.

Στις “Επιπλέον Θεματικές για γονείς/εκπαιδευτικούς” μεταξύ άλλων προτείνεται και η ενασχόληση με τα θέματα: “Φύλο, Σεξουαλικός Προσανατολισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα”, “Έμφυλα στερεότυπα και διακρίσεις με βάση το φύλο στην οικογένεια, στην εργασία και στη κοινωνία”, “Έμφυλη βία,ενδοοικογενειακή βία και βία κατά των γυναικών”, “Ομοφοβία και Τρανφοβία στην κοινωνία και στο σχολείο”.

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ:

 

 

1

ΘΕΜΑ: Υλοποίηση στο

 

Γυμνάσιο

 

Θεματικής

 

Εβδομάδας

 

Ενημέρωσης

 

και Ευαισθητοποίησης σεζητήματα Διατροφής, Εθισμού

Εξαρτήσεων και Έμφυλων Ταυτοτήτων κατά το Σχολικό Έτος 2016

-2017.

Έχοντας υπόψη το με αρ. πρ. 44/03

-11-

2016 Απόσπασμα Πρακτικού το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., σαςενημερώνουμε ότι κατά το σχολικό έτος 2016

2017 υλοποιείται στα Γυμνάσια της χώρας ΘεματικήΕβδομάδα με τίτλο

«Σώμα και Ταυτότητα»

.

Ο θεσμός της θεματικής εβδομάδας

 

αποσκοπεί στηνενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μελών της σχολικής κοινότητας σε ζητήματα που άπτονται τηςΕκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη και

,

κατά το τρέχον έτος, εστιάζει

 

σε τρεις βασικούςάξονες: α) τη διατροφή και την ποιότητα ζωής, β) την πρόληψη του εθισμού και των εξαρτήσεων καιγ) τις έμφυλες ταυτότητες.

 

Η εστίαση του περιεχομένου της φετινής Θεματικής Εβδομάδας στα ζητήματα αυτάαπορρέει από την κρίσιμη σημασία που αποκτούν κατά την αναπτυξιακή φάση της προεφηβείας καιεφηβείας την οποία διέρχονται οι μαθητές/

τριες του Γυμνασίου, καθώς τα ζητήματα τηςδιατροφής, των

 

έμφυλων ταυτοτήτων και της ανάπτυξης εθιστικών συμπεριφορών συνδέονται

 

άμεσα με την υπό διαμόρφωση σχέση των προέφηβων και έφηβων μαθητών/τριών με το σώματους, την αυτοεικόνα και αυτοαντίληψή τους και εν γένει με τον εαυτό τους, καθώς επίσης και μετους/τις συνομιλήκους/ες τους, αλλά και τον ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο. Υπό

 

αυτήν την έννοια, η

Να διατηρηθεί μέχρι…………..

 

Βαθμός Ασφαλείας

 

Βαθ. Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

 

Μαρούσι,

23-12-2016

Αρ. Πρωτ.

 

Φ20.1/

220482/

Δ2

 

ΠΡΟΣ:

1.

 

ΠΕΡ/ΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

2.

 

ΔΔΕ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

3.

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΕΚΠ/ΣΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΏΝ

 

ΘΕΜΑΤΩΝ & ΣΧΟΛΙΚΩΝΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ(ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΟΙΚΕΙΩΝΔ/ΝΣΕΩΝ)

4.

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝΝΕΩΝ(ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΟΙΚΕΙΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ)

5.

 

ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΟΙΚΕΙΩΝΔ/ΝΣΕΩΝ)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

,

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

—–

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

 

—–

Ταχ. Δ/νση:Ανδρέα Παπανδρέου 37

 

Τ.Κ. –

 

Πόλη: 151 80, Μαρούσι

 

Πληροφορίες: Α. Βάρλα,Χ. Αρβανίτη

 

Τηλέφωνο: 210344 3272,

2242Email: t05sded@minedu.gov.gr

 

2

εστίαση της Θεματικής Εβδομάδας στους παραπάνω βασικούς άξονες αντλεί από την ευρύτερησημασία που αποκτά για τους/τις μαθητές/τριες αυτής της ηλικίας, η κατάρριψη μύθων πουσυνδέονται με τη χρήση των ουσιών ή/και την υιοθέτηση «εξαρτητικών»

 

συμπεριφορών

 

και ηανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής, λήψης αποφάσεων, αντίστασης στην πίεση των ομηλίκων, μείωσης τουάγχους και θετικής αντιμετώπισης των καταστάσεων. Επιπροσθέτως, η Θεματική Εβδομάδα αντλείαπό τη μεθοδολογία παρεμβάσεων που έχουν χαρακτηριστικά καθολικής πρόληψης καιαπευθύνεται στο σύνολο της σχολικής κοινότητας (μαθητές/τριες, εκπαιδευτικοί και γονείς), μεστόχο την παροχή υποστήριξης,

 

σε σχέση με τα παραπάνω ζητήματα, όχι μόνο στους μαθητές/τριεςτου σχολείου, αλλά και στους/στις εκπαιδευτικούς και στους γονείς.

 

Γενικότερα, τα θέματα πουδιαμορφώνουν στάσεις (όπως, για το τρέχον σχολικό έτος, η διατροφή, η πρόληψη του εθισμού ή οιέμφυλες ταυτότητες) είναι χρήσιμο να γίνονται αντικείμενα μιας όσο το δυνατόν πιο “ολιστικής”προσέγγισης και μιας βιωματικής επεξεργασίας, τουλάχιστον στα πρώτα στάδια, καθώς δενεπιδιώκεται μόνο η απόκτηση πληροφοριών ή γνώσεων αλλά και η αλλαγή αντιλήψεων καισυμπεριφορών. Οι βιωματικές προσεγγίσεις μαζί με την πληροφόρηση επιτρέπουν στη συνέχεια τηναναστοχαστική διαδικασία και διευκολύνουν την ανάπτυξη κριτικής στάσης. Αξίζει επίσης νασημειωθεί ότι τέτοιες δράσεις μπορούν να αξιοποιηθούν για τη βελτίωση των σχέσεων όλωνόσοι/ες συμμετέχουν στη σχολική κοινότητα.

 

Η Θεματική Εβδομάδα θα υλοποιηθεί

στον διδακτικό χρόνο του σχολικού ωρολογίουπρογράμματος

. Η εμπλοκή όλων των μελών

 

της σχολικής κοινότητας στη Θεματική Εβδομάδα σεσυνδυασμό με την αξιοποίηση της συσσωρευμένης εμπειρίας από τα Προγράμματα ΣχολικώνΔραστηριοτήτων και τις Δράσεις Αγωγής Υγείας αναμένεται

 

να ενισχύσει την επικοινωνία και τιςσχέσεις συνεργασίας

 

τόσο εντός του σχολείου όσο και έξω από αυτό, στο πλαίσιο της τοπικήςκοινότητας.

1.

 

Περιεχόμενο και Μεθοδολογία Υλοποίησης της Θεματικής Εβδομάδας

 

Η υλοποίηση της Θεματικής Εβδομάδας αφορά όλα

 

τα Γυμνάσια της χώρας. Κατά τη διάρκεια τηςεβδομάδας αυτής θα διοργανωθούν σε κάθε σχολείο ενημερωτικές δράσεις και δραστηριότητεςστους παραπάνω βασικούς άξονες, οι οποίοι μπορεί να εξειδικευτούν σε επιμέρους θεματικές,όπως οι ακόλουθες. Για κάθε έναν άξονα μπορεί να αναπτυχθούν οι ίδιες ή/και επιπλέον θεματικέςγια γονείς και εκπαιδευτικούς.

 

 

3

«Διατροφή και ποιότηταζωής»

 

«Πρόληψη εθισμού καιεξαρτήσεων»

 

«Έμφυλες Ταυτότητες»

 

Θεματικές για μαθητές

 

Διατροφικές συνήθειεςκαι επιλογές: Τρέφομαι ήδιατρέφομαι;

 

Καταναλωτισμός καιδιαφήμιση

 

Το οικολογικόαποτύπωμα τηςδιατροφής

 

Οικονομική κρίση καιδιατροφή

 

Διατροφή και υγεία

 

Το σχολείο ως κοινότητα

 

Κοινωνικά πρότυπα καιεξαρτήσεις

 

Εθισμός και εφηβικήηλικία

 

Προστατευτικοίπαράγοντες ενάντια στονεθισμό

 

Οι συνέπειες του εθισμού

 

Σωματικές αλλαγές στηνεφηβεία

 

Βιολογικό και ΚοινωνικόΦύλο

 

Αποδομώντας τα έμφυλαστερεότυπα

 

Ανθρώπινα δικαιώματακαι δικαιώματα τωνγυναικών

 

Επιπλέον Θεματικές για γονείς / εκπαιδευτικούς

 

Διατροφο –

 

εξαρτώμενεςπαθήσεις

 

Διαταραχές διατροφήςκαι εφηβεία

 

Ο ρόλος της οικογένειας

 

Το σχολείο ως κοινότητα

 

Δομές ενημέρωσηςυποστήριξης καισυμβουλευτικής

 

Σωματικές αλλαγές στηνεφηβεία

 

Φύλο, ΣεξουαλικόςΠροσανατολισμός καιΑνθρώπινα Δικαιώματα

 

Έμφυλα στερεότυπα καιδιακρίσεις με βάση τοφύλο στην οικογένεια,στην εργασία και στηνκοινωνία

 

Έμφυλη βία,ενδοοικογενειακή βία καιβία κατά των γυναικών

 

Ομοφοβία και Τρανφοβίαστην κοινωνία και στοσχολείο

 

Το σχολείο λαμβάνει μέριμνα ώστε οι δραστηριότητες που θα αναπτύξει στο πλαίσιο τηςΘεματικής Εβδομάδας να καλύπτουν και τους τρεις βασικούς άξονες. Ωστόσο ο ΣύλλογοςΔιδασκόντων έχει τη δυνατότητα να επιλέξει σε ποιες από τις παραπάνω θεματικές κάθε άξονα θαεπικεντρωθεί, καθώς και τον χρόνο που θα αφιερώσει στην κάθε θεματική. Όσον αφορά στον ημερήσιο προγραμματισμό, η κατανομή του χρόνου μπορεί νααντιστοιχεί κατά προτίμηση σε δραστηριότητες που σχετίζονται με έναν βασικό άξονα και σε μία ήπερισσότερες θεματικές από τον άξονα αυτό. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, η ημερήσια κατανομή τουχρόνου μπορεί

 

να αντιστοιχεί σε δραστηριότητες μεικτής θεματολογίας τόσο ως προς τις επιμέρουςθεματικές που θα αναπτυχθούν όσο και ως προς τους βασικούς άξονες, μεριμνώντας κατά τοδυνατόν για τη συνοχή και τη συνέχεια του περιεχομένου των δράσεων στη διάρκεια της ημέρας.